//ПОПРАВКАТА “ПЕТРОЛ” Как в Люк­сем­бург ще че­тат Пе­ев­с­ки

P За­ко­но­ва­та поп­рав­ка на де­пу­та­та, ко­я­то да­ва пра­ва на син­ди­ци­те на КТБ да въз­с­та­но­вя­ват за­ли­че­ни обез­пе­че­ния и обез­сил­ват сделки, все пак не е фи­нал­на. P Съ­дът на ЕС ще пре­це­ня­ва да­ли про­мя­на­та от­го­ва­ря на меж­ду­на­род­ни­те прав­ни нор­ми, ко­и­то имат пре­дим­ст

Capital - - КОМПАНИИ - ав­тор Ни­ко­лай Сто­я­нов | [email protected]

ХХ­о­ра­та от съ­деб­на­та сис­те­ма, тръг­на­ли от­к­ри­то сре­щу ин­те­ре­си­те на Де­лян Пе­ев­с­ки, не са мно­го. И то­ва е обяс­ни­мо, до­кол­ко­то те бър­зо за­поч­ват да по­лу­ча­ват ин­с­ти­ту­ци­о­нал­ни и ме­дий­ни уда­ри за на­зи­да­ние.

Пос­лед­ни­те прик­лю­че­ния на пред­се­да­те­ля на Вър­хов­ния ка­са­ци­о­нен съд (ВКС) Ло­зан Па­нов с ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия са най-ви­ди­ми­ят, но да­леч не уни­ка­лен при­мер.

По­доб­ни яс­ни сиг­на­ли обяс­ня­ват и за­що въп­ре­ки уве­ре­ни­я­та на ре­но­ми­ра­ни юрис­ти кол­ко про­ти­во­кон­с­ти­ту­ци­он­ни и не­из­дър­жа­ни са, про­ме­ни­те в За­ко­на за бан­ко­ва­та не­със­то­я­тел­ност на Пе­ев­с­ки (за­ед­но с ко­ле­ги­те му от ДПС Йор­дан Цо­нев и Ха­мид Ха­мид) бя­ха при­е­ти през март и ве­че се при­ла­гат. Тек­с­то­ве­те фор­мал­но це­лят да се по­мог­не на син­ди­ци­те на фа­ли­ра­ла­та КТБ да вър­нат по­ве­че сред­с­т­ва в ма­са­та на не­със­то­я­тел­ност, ка­то въз­с­та­но­вя­ват за­ли­че­ни обез­пе­че­ния и обез­сил­ват прех­вър­ля­ния на ак­ции и дя­ло­ве.

Ви­ди­мо оба­че те са ком­по­зи­ра­ни с ми­съл за ов­ла­дя­ва­не­то на кон­к­рет­ни ак­ти­ви, из­п­лъз­на­ли се при ха­о­тич­ния раз­пад на бан­ка­та, и най-ве­че за “Петрол”, кон­т­ро­ли­ран се­га от Гри­ша Ган­чев.

За да се пос­тиг­нат те­зи це­ли, про­ме­ни­те гру­бо дейс­т­ват със зад­на да­та и ви­ди­мо про­ти­во­ре­чат на ре­ди­ца ба­зо­ви прав­ни пос­ту­ла­ти. Пре­зи­ден­тът им на­ло­жи ве­то, ко­е­то оба­че бе­ше пре­о­до­ля­но, и той не пред­п­рие след­ва­ща­та крач­ка да се­зи­ра Кон­с­ти­ту­ци­он­ния съд. На та­къв ход не се ос­ме­ли­ха ни­то де­пу­та­ти, ни­то ад­во­ка­ту­ра­та, ни­то ом­буд­с­ма­нът, ни­то ня­кой с та­ко­ва пра­во. Впос­лед­с­т­вие все пак то­ва нап­ра­ви ВКС, но с ис­ка­не за от­мя­на на са­мо един от па­раг­ра­фи­те, кой­то из­рич­но при­да­ва зад­но дейс­т­вие на чл. 59, ал. 5, 6 и 7 от за­ко­на, ко­и­то пра­вят не­дейс­т­ви­тел­ни прех­ва­ща­ни­я­та след пос­та­вя­не­то на КТБ под спе­ци­а­лен над­зор.

И до­ка­то ве­че ня­кол­ко со­фийс­ки съ­деб­ни със­та­ва при­е­мат за­ко­на та­къв, ка­къв­то е, яв­но един про­вин­ци­а­лен съ­дия е скло­нен да го пос­та­ви под въп­рос.

По де­ло­то за не­със­то­я­тел­ност на “Елит петрол”, къ­де­то на ба­за на но­ви­те си пра- во­мо­щия син­ди­ци­те на КТБ са ис­ка­ли да им се въз­с­та­но­ви обез­пе­че­ни­е­то и та­ка бан­ка­та да се впи­ше ка­то кре­ди­тор, пред­се­да­те­лят на Ок­ръ­жен съд - Ви­дин, Ва­сил Ва­си­лев е пре­це­нил, че тряб­ва да от­п­ра­ви пре­ю­ди­ци­ал­но за­пит­ва­не до Съ­да на ЕС в Люк­сем­бург. Де­ло­то ве­че е за­ве­де­но на 17 ок­том­в­ри и пред­с­тои ев­ро­пейс­ки­те съ­дии да пре­це­нят да­ли е до­пус­ти­мо, а след то­ва евен­ту­ал­но да го раз­г­ле­дат по съ­щес­т­во. А то­ва ще зна­чи да от­съ­дят да­ли за­ко­нът про­ти­во­ре­чи на До­го­во­ра за ЕС и Хар­та­та на ос­нов­ни­те пра­ва на ЕС, къ­де­то са скре­пе­ни ос­но­во­по­ла­га­щи нор­ми ка­то пра­во­то на спра­вед­лив про­цес и прин­ци­па на пра­во­ва дър­жа­ва.

Как се стиг­на до­тук

Пре­ди зат­ва­ря­не­то на КТБ "Елит петрол" бе­ше дру­жес­т­во­то, в ко­е­то бя­ха кон­цен­т­ри­ра­ни най-ат­рак­тив­ни­те бен­зи­нос­тан­ции на “Петрол” и дру­жес­т­во­то бе­ше за­ло­же­но сре­щу за­е­ми. След кра­ха на бан­ка­та гру­па­та “Петрол” ос­та­на под кон­т­ро­ла на Гри­ша Ган­чев и ак­тив­но се вклю­чи в до­би­ли­те по­пу­ляр­ност прех­ва­ща­ния. В пе­ри­о­да меж­ду зат­ва­ря­не­то на бан­ка­та (20 юни 2014) и от­не­ма­не­то на ли­цен­за й (6 но­ем­в­ри 2014) мно­го ней­ни кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли чрез це­сии из­ку­пи­ха взе­ма­ния на вло­жи­те­ли в бан­ка­та (чес­то с дис­конт) и пос­ле за­я­ви­ха пред нея, че по­га­ся­ват за­дъл­же­ни­я­та си чрез прех­ва­ща­не. Об­раз­но ка­за­но, та­ка "Елит петрол" и дру­ги­те склю­чи­ли та­ки­ва сделки се оказ­ват ед­нов­ре­мен­но длъж­ни­ци и кре­ди­то­ри на бан­ка­та и мо­гат да за­чер­к­нат су­ми­те и от две­те стра­ни на ба­лан­са си. Сдел­ка­та е из­год­на и за два­та учас­т­ни­ка - го­ле­ми­те де­по­зан­ти на КТБ мо­гат да спа­сят част от па­ри­те си, а го­ле­ми­те кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли - да по­га­сят за­дъл­же­ни­я­та си, ка­то пла­тят по-мал­ко. Те оба­че още­тя­ват всич­ки дру­ги вло­жи­те­ли, ко­и­то не вли­зат в та­ка­ва схе­ма, и кон­к­рет­но Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те, кой­то след из­п­ла­ща­не на га­ран­ти­ра­ни­те до 196 хил. лв. на все­ки кли­ент се пре­вър­на в най-го­ле­мия кре­ди­тор на КТБ.

При сключ­ва­не­то им те­зи опе­ра­ции за об­що око­ло 900 млн. лв. бя­ха в си­ва­та зо­на на за­ко­на и в юри­ди­чес­ки­те сре­ди има­ше раз­лич­ни тъл­ку­ва­ния как тряб­ва да се тре­ти­рат. За­то­ва за­ве­де­ни­те мно­го де­ла се во­дят с раз­лич­ни тем­по­ве и про­мен­лив ус­пех. С поправката "Пе­ев­с­ки - Цо­нев - Ха-

Q За­ко­но­ва­та поп­рав­ка на Де­лян Пе­ев­с­ки и ко­ле­ги­те му от ДПС, да­ва­ща но­ви пра­во­мо­щия за син­ди­ци­те на КТБ, по­не­се кри­ти­ки от юри­ди­чес­ки ек­с­пер­ти, че про­ти­во­ре­чи на кон­с­ти­ту­ци­я­та още при пред­ла­га­не­то й. | сним­ка Ане­лия Ни­ко­ло­ва мид" оба­че та­зи не­яс­но­та се за­чер­к­ва и ди­рек­т­но със зад­на да­та от пос­та­вя­не­то на КТБ под спе­ци­а­лен над­зор се при­е­ма, че всич­ки прех­ва­ща­ния са не­дейс­т­ви­тел­ни.

Се­га, го­ди­ни по-къс­но, “Елит петрол” е из­п­раз­не­но от по­ве­че­то си съ­дър­жа­ние, пре­ре­гис­т­ри­ра­но пър­во в Ло­веч, а пос­ле във Ви­дин и ве­че е обя­ве­но в не­със­то­я­тел­ност. С но­ви­те си пра­во­мо­щия оба­че син­ди­ци­те на КТБ би­ха мог­ли да опи­тат ка­то с ма­ши­на на вре­ме­то да пре­вър­тят ис­то­ри­я­та бли­зо пет го­ди­ни на­зад - от­но­во да имат за­ло­зи вър­ху пред­п­ри­я­ти­е­то и ак­ти­ви­те му ка­то обез­пе­че­ние по кре­ди­ти­те. И то­ва въп­ре­ки всич­ки сделки, ко­и­то мо­же да са се склю­чи­ли меж­дув­ре­мен­но и не­за­ви­си­мо през кол­ко прех­вър­ля­ния са ми­на­ли и да­ли но­ви­те соб­с­т­ве­ни­ци са ги при­до­би­ли за­кон­но.

Как­во се пи­та

То­ва не е пър­ви­ят опит на “Елит петрол” да стиг­не до тъл­ку­ва­не на поправката. Поч­ти вед­на­га след вли­за­не­то й в си­ла през март 2018 г. ад­во­ка­ти­те на дру­жес­т­во­то от­п­ра­ви­ха по­доб­но ис­ка­не и към със­тав на Со­фийс­кия град­с­ки съд, къ­де­то се гле­дат по­ве­че­то де­ла по кон­к­рет­ни прех­ва­ща­ния. Там оба­че съ­ди­я­та не е раз­г­ле­дал ис­ка­не­то по съ­щес­т­во.

Се­га ви­дин­с­ки­ят им ко­ле­га е ви­дял ос­но­ва­ния за то­ва. “Елит петрол” е от­п­ра­вил ис­ка­не за пре­ю­ди­ци­ал­но за­пит­ва­не на 12 сеп­тем­в­ри, къ­де­то е раз­ви­та те­за­та за­що спо­ред тях за­ко­но­ва­та поп­рав­ка про­ти­во­ре­чи на об­щ­нос­т­но­то пра­во. Спо­ред пред­с­та­ви­те­ли­те му чрез нея, об­раз­но ка­за­но, с рет­ро­ак­тив­ни­те про­ме­ни се пред­ре­ша­ват всич­ки до­се­гаш­ни съ­деб­ни бит­ки, и то в пол­за­та на един кон­к­ре­тен, и то час­тен су­бект - КТБ (в не­със­то­я­тел­ност). А то­ва на­ру­ша­ва въз­мож­ност­та за спра­вед­лив про­цес, пос­та­вя под въп­рос ра­вен­с­т­во­то пред за­ко­на.

На 3 ок­том­в­ри е има­ло за­се­да­ние на съ­да, къ­де­то и син­ди­ци­те на КТБ са из­ка­за­ли сво­и­те въз­ра­же­ния по всич­ки пред­ло­же­ни от ком­па­ни­я­та над 20 въп­ро­са, ка­то счи­тат, че не тряб­ва да се от­п­ра­вя за­пит­ва­не към съ­да в Люк­сем­бург. Нак­рат­ко, тях­на­та кри­ти­ка из­вън тех­ни­чес­ки­те спо­ро­ве е, че за­ко­но­ва­та поп­рав­ка не це­ли пред­ре­ша­ва­не­то на съ­деб­ни­те спо­ро­ве, а уреж­да­не­то на об­щес­т­ве­ни­те от­но­ше­ния та­ка, че да не се до­пус­не ув­реж­да­не­то

не са­мо на кре­ди­то­ри­те на КТБ, а и в бъ­де­щи про­из­вод­с­т­ва. Спо­ред тях про­мя­на­та е не­об­хо­ди­ма за­ра­ди въз­ник­на­ли­те проб­ле­ми при при­ла­га­не­то на ЗБН око­ло пър­вия го­лям бъл­гар­с­ки бан­ков фа­лит и че та­ка се прес­лед­ва ле­ги­тим­на цел, а имен­но за­щи­та на об­щес­т­ве­ния ин­те­рес.

А съ­що и че До­го­во­рът за ЕС не заб­ра­ня­ва об­рат­но­то дейс­т­вие и та­ка­ва раз­по­ред­ба ня­ма в пра­во­то ни­коя от 28-те член­ки.

Две­те глед­ни точ­ки са пред­с­та­ве­ни в оп­ре­де­ле­ние от 86 стра­ни­ци, из­гот­ве­но от съ­дия Ва­си­лев, кой­то на ба­за на тях оп­ре­де­ля, че ис­ка­не­то е ос­но­ва­тел­но и той тряб­ва да из­гот­ви и от­п­ра­ви пре­ю­ди­ци­ал­но за­пит­ва­не. Спо­ред не­го в пър­ва­та си част (па­раг­раф 5 от поправката, спо­ред ко­я­то из­вър­ше­ни­те от квес­то­ри­те и син­ди­ци­те на КТБ до за­поч­ва­не­то на не­със­то­я­тел­ност­та й за­ли­ча­ва­ния на уч­ре­де­ни от длъж­ни­ци или от тре­ти ли­ца в пол­за на бан­ка­та обез­пе­че­ния са ни­щож­ни) се за­ся­га до­ве­ри­е­то в пуб­лич­ни­те ре­гис­т­ри, ко­е­то во­ди до на­ру­ше­ние на прав­на­та си­гур­ност и пред­ви­ди­мост. Спо­ред не­го по то­зи на­чин е въз­мож­но да бъ­дат за­сег­на­ти не­ог­ра­ни­чен кръг ли­ца, ко­и­то са уч­ре­ди­ли ипо­те­ка или за­лог и впос­лед­с­т­вие с “въз­к­ре­ся­ва­не­то” на КТБ са се ока­за­ли на по-за­ден ред. А то­ва мо­же да включ­ва ин­вес­ти­то­ри, стро­и­те­ли и вся­ка дру­га бан­ка ос­вен КТБ. Та­ка той сти­га до из­во­да, че въп­рос­ни­ят па­раг­раф 5, как­то 7 и 8, ко­и­то при­да­ват зад­но дейс­т­вие на про­ме­ни­те, про­ти­во­ре­чат на Об­щ­нос­т­но­то пра­во. Па­раг­раф 6 (гла­сящ, че вся­ко прех­вър­ля­не или по­ре­ди­ца от прех­вър­ля­ния на ак­ции и/или дя­ло­ве от тър­гов­с­ки дру­жес­т­ва, из­вър­ше­но от длъж­ник на КТБ след пос­та­вя­не­то й под спе­ци­а­лен над­зор, е не­дейс­т­ви­тел­но) не е обект на то­ва де­ло и ня­ма как да се пос­та­вят въп­ро­си по не­го

Ка­то край­но съ­дия Ва­си­лев из­гот­вя за­пит­ва­не, в ко­е­то не пов­ди­га всич­ки

по­ис­ка­ни въп­ро­си, а ре­ал­но ги свеж­да до три го­ле­ми гру­пи с по ня­кол­ко под­въп­ро­са.

На пър­во мяс­то се тър­си тъл­ку­ва­не да­ли па­раг­раф 5 не про­ти­во­ре­чи на цен­ност­та “пра­во­ва дър­жа­ва” в чл. 2 на До­го­во­ра за ЕС и мо­же ли ди­рек­т­но да се по­зо­ве на не­го, ако пре­це­ни че поправката “Пе­ев­с­ки - Цо­нев - Ха­мид”, я на­ру­ша­ва. Ос­вен то­ва се пи­та да­ли дър­жа­ва член­ка мо­же да пре­у­реж­да об­щес­т­ве­ни­те от­но­ше­ния в пол­за на кон­к­рет­но по­со­чен кре­ди­тор с об­рат­на си­ла. А съ­що и да­ли мо­гат да се про­ме­нят пред­пос­тав­ки­те за из­вър­ш­ва­не на прех­ва­ща­ния, с ко­е­то да се пред­ре­ша­ват ви­ся­щи съ­деб­ни спо­ро­ве.

Как­во след­ва

Са­ми по се­бе си въп­ро­си­те не про­ме­нят ни­що в бъл­гар­с­ко­то пра­во и за­ко­нът за бан­ко­ва­та не­със­то­я­тел­ност про­дъл­жа­ва да дейс­т­ва с поп­рав­ки­те. За кон­к­рет­но­то де­ло оба­че оп­ре­де­ле­ни­е­то зна­чи, че ре­ше­ни­е­то се от­ла­га за след ка­то съ­дът по­лу­чи от­го­вор от Люк­сем­бург. Та­ка по­не за­се­га КТБ ос­та­ва из­вън спи­съ­ка на при­е­ти­те кре­ди­то­ри на “Елит петрол” и про­из­вод­с­т­во­то по не­със­то­я­тел­ност про­дъл­жа­ва - съ­дия Ва­си­лев из­рич­но е пре­це­нил то да не се спи­ра, за да мо­же син­ди­кът му да ох­ра­ня­ва иму­щес­т­во­то му.

Ако Съ­дът в Люк­сем­бург пре­це­ни, че поправката “Пе­ев­с­ки за КТБ” про­ти­во­ре­чи на ев­ро­пейс­ко­то пра­во оба­че, ще пос­лед­ва вто­ра пор­ция ха­ос в бъл­гар­с­ки­те съ­ди­ли­ща. Ве­че има дру­жес­т­ва, къ­де­то със или без съ­деб­ни де­ла КТБ се е въз­с­та­но­ви­ла ка­то обез­пе­чен кре­ди­тор и за след­ва­щи­те го­ди­на-две (оби­чай­ни­те сро­ко­ве за раз­с­лед­ва­не на та­ки­ва ка­зу­си) син­ди­ци­те й те­о­ре­тич­но мо­же да вля­зат във вла­де­ние на ак­ти­ви, да ги ос­реб­рят и до­ри да се раз­п­ла­тят га­ран­ти­ра­ни­те вло­жи­те­ли. А то­ва ще по­ро­ди въп­ро­са и как и от ко­го ще бъ­дат обез­ще­те­ни евен­ту­ал­ни пос­т­ра­да­ли ли­ца.

Но най-ве­че ед­но та­ко­ва ре­ше­ние от Люк­сем­бург ще е удар по ре­но­ме­то, и то не са­мо на Пе­ев­с­ки и ком­па­ния. То­ва ще е удар по це­лия бъл­гар­с­ки пар­ла­мен­та­ри­зъм, след ка­то де­пу­та­ти­те, иг­но­ри­рай­ки всич­ки пре­дуп­реж­де­ния, без­ро­пот­но при­е­ха пред­ло­же­ни­я­та. Ве­ро­ят­но за­що­то по съ­щи­те раз­би­ра­е­ми при­чи­ни и по­ли­ти­ци­те, тръг­на­ли от­к­ри­то сре­щу ин­те­ре­си­те на Де­лян Пе­ев­с­ки, не са мно­го.

До про­из­на­ся­не­то на Съ­да на ЕС от­п­ра­ве­ни­те въп­ро­си не про­ме­нят ни­що в бъл­гар­с­ко­то пра­во и За­ко­нът за бан­ко­ва­та не­със­то­я­тел­ност про­дъл­жа­ва да дейс­т­ва със спор­ни­те поп­рав­ки.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.