//КЛА­СА­ЦИЯ По­рас­на­ли­те ди­ги­тал­ни аген­ции

Най-го­ле­ми­те ком­па­нии в сек­то­ра дос­ти­гат об­щи при­хо­ди 48.6 млн. лв. и ръст от 25%

Capital - - МЕДИА И РЕКЛАМА - ав­тор Сир­ма Пен­ко­ва | [email protected]

ООб­що 70% от хо­ра­та в Бъл­га­рия имат дос­тъп до ин­тер­нет, а 60% го из­пол­з­ват ежед­нев­но, по­каз­ват дан­ни­те от Consumer Barometer на Google за ми­на­ла­та го­ди­на. И прог­но­зи­те са те­зи про­цен­ти да се уве­ли­ча­ват с вре­ме­то. Ко­е­то ло­гич­но доп­ри­на­ся и за на­рас­т­ва­не­то на нет­ни­те ин­вес­ти­ции в ин­тер­нет рек­ла­ма, ко­и­то през 2017 г. дос­ти­гат 106.1 млн. лв. по дан­ни на IAB Бъл­га­рия. Дру­го про­уч­ва­не и от Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те аген­ции по­каз­ва, че нет­ни­те ин­вес­ти­ции се рав­ня­ват на 75.1 млн. лв. за ми­на­ла­та го­ди­на. И в два­та слу­чая оба­че вло­же­ни­я­та се уве­ли­ча­ват с дву­циф­ре­ни про­цен­ти и за по­ред­на го­ди­на па­за­рът на он­лайн рек­ла­ма е най-бър­зо рас­тя­щи­ят, но не и с най-го­лям дял в ме­дий­ния микс, къ­де­то те­ле­ви­зи­я­та про­дъл­жа­ва да има над­мо­щие.

Ком­па­ни­и­те виж­дат по­тен­ци­ал в ди­ги­тал­на­та рек­ла­ма ка­то сред­с­т­во да дос­ти­гат до сво­я­та це­ле­ва ау­ди­то­рия чрез ре­ле­ван­т­но за нея съ­дър­жа­ние и все по-го­ля­ма част от тях по­ве­ря­ват он­лайн ко­му­ни­ка­ци­и­те си на спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ди­ги­тал­ни аген­ции. Ка­то след­с­т­вие се уве­ли­ча­ват и при­хо­ди­те на най-го­ле­ми­те ди­ги­тал­ни аген­ции, ко­и­то през 2017 г. се рав­ня­ват на 48.6 млн. лв., с бли­зо 25% по­ве­че в срав­не­ние с го­ди­на по-ра­но. На об­що 18 аген­ции от топ 20 обо­ро­ти­те на­рас­т­ват, а при 4 аген­ции уве­ли­че­ни­е­то е над 100%.

За ди­ги­тал­ния па­зар го­ди­на­та пре­ми­на под зна­ка на Ев­ро­пейс­кия рег­ла­мент за за­щи­та на лич­ни­те дан­ни, а аген­ци­и­те има­ха за за­да­ча да во­дят и кон­сул­ти­рат сво­и­те кли­ен­ти при при­ла­га­не­то на ре­гу­ла­ци­я­та. Та­ка, при ина­че де­ли­кат­на­та те­ма с из­пол­з­ва­не­то на лич­на ин­фор­ма­ция за рек­лам­ни це­ли, хо­ра­та бя­ха при­ну­де­ни да да­ват раз­ре­ше­ние за съ­би­ра­не­то им при по­се­ще­ни­е­то на все­ки сайт или чрез имейл пот­вър­ж­де­ние.

От­но­во клю­чо­ви за па­за­ра на он­лайн рек­ла­ма та­зи го­ди­на са мо­бил­ни­те и ви­де­о­фор­ма­ти­те, в ко­и­то рек­ла­мо­да­те­ли вла­гат все по­ве­че сред­с­т­ва. “Мно­го ком­па­нии ин­вес­ти­ра­ха зна­чи­тел­ни су­ми в мо­бил­на рек­ла­ма, до­ня­къ­де за смет­ка на дес­к­топ. За мен оба­че ре­зул­та­ти­те при бли­зо по­ло­ви­на­та мо­бил­ни кам-

па­нии бя­ха съм­ни­тел­ни, осо­бе­но в нап­рав­ле­ние conversion rate през мо­бил­ни ус­т­ройс­т­ва. То­зи по­ка­за­тел зна­чи­тел­но се по­доб­ри през 2018 г.”, ко­мен­ти­ра пред “Ка­пи­тал” Хрис­то Ра­ди­чев, кън­т­ри ме­ни­джър в Mediapost Hit Mail Bulgaria. Сред най-ак­тив­ни­те ком­па­нии он­лайн пък спе­ци­а­лис­ти­те на па­за­ра по­соч­ват ри­тейл и ав­то­мо­бил­ния сек­тор.

Ак­ту­ал­ни та­зи го­ди­на са и чат­бо­то­ве­те, ко­и­то за мо­мен­та оба­че ос­та­ват по-ско­ро тес­тов ин­с­т­ру­мент, от­кол­ко­то фо­кус на рек­ла­мо­да­те­ли­те и аген­ци­и­те.

Тра­ди­ци­он­но по-го­ля­ма­та част от ин­вес­ти­ци­и­те в ин­тер­нет рек­ла­ма про­дъл­жа­ва да се на­соч­ва към ги­ган­ти­те Google и Facebook, но все по­ве­че рек­ла­мо­да­те­ли из­би­рат да се по­зи­ци­о­ни­рат и в Instagram

(съ­що соб­с­т­ве­ност на Facebook), къ­де­то оби­чай­но е те­ри­то­ри­я­та на ли­де­ри­те на мне­ние. “Все по-чес­то се тър­си мак­си­мал­на ефек­тив­ност чрез пре­дим­но чуж­дес­т­ран­ни нис­ко­бю­джет­ни ка­на­ли, ко­е­то нe спо­ма­га за раз­ви­ти­е­то на ло­кал­ни­те ме­дии и плат­фор­ми и ре­зул­ти­ра в сла­ба или не­въз­мож­на кон­ку­рен­т­ност”, обяс­ня­ва уп­рав­ля­ва­щи­ят ди­рек­тор на Digital vision Хрис­то Хрис­тов и до­пъл­ва, че та­ка се ба­вят ино­ва­ции в пред­ла­га­ни­те ус­лу­ги как­то за край­ния пот­ре­би­тел, та­ка и за рек­ла­мо­да­те­ли­те.

Въп­ре­ки че за по­ред­на го­ди­на спе­ци­а­лис­ти­те очер­та­ват ка­то тен­ден­ция прог­ра­ма­тик за­ку­пу­ва­не­то на рек­ла­ма, аген­ци­и­те все още се спе­ци­а­ли­зи­рат в из­пол­з­ва­не­то на тех­но­ло­ги­я­та, а очак­ва­ни­я­та са ед­ва след ня­кол­ко го­ди­ни ав­то­ма­ти­за­ци­я­та да нав­ле­зе по-се­ри­оз­но на бъл­гар­с­кия па­зар.

Най-го­ле­ми­те аген­ции

Пър­ви­те две мес­та в кла­са­ци­я­та се за­е­мат от аген­ции, част от го­ле­ми ко­му-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.