//ПОБЕДИТЕЛИ До­а­йе­ни­те в рек­лам­ния биз­нес

Съд­руж­ни­ци­те в оп­ре­де­ле­на­та за на­йе­фек­тив­на аген­ция - Noble Graphics, Чав­дар Ке­на­ров, Иво Ал­тъ­нов и Мар­сел Ле­ви пред "Ка­пи­тал"

Capital - - МЕДИА И РЕКЛАМА -

ЗЗа вто­ра по­ред­на го­ди­на аген­ция Noble Graphics пе­че­ли от­ли­чи­е­то за най-ефек­тив­на рек­лам­на аген­ция в кон­кур­са "Effie Бъл­га­рия". В 11-ото из­да­ние на над­п­ре­ва­ра­та ком­па­ни­я­та спе­че­ли об­що се­дем от­ли­чия, от ко­и­то две злат­ни, три сре­бър­ни и две брон­зо­ви за кам­па­нии на Бан­ка ДСК, "Кар­л­с­берг Бъл­га­рия", Kaufland и WWF. От съз­да­ва­не­то си пре­ди 18 го­ди­ни до­се­га то­ва е тре­то­то от­ли­чие за на­йе­фек­тив­на аген­ция на Noble Graphics. Съ­що тол­ко­ва при­за “Аген­ция на го­ди­на­та” има и от дру­гия най-го­лям кон­курс в Бъл­га­рия – ФАРА. От 2001 г. на­сам аген­ци­я­та ус­то­я­ва на раз­лич­ни сът­ре­се­ния в рек­лам­ния бранш. През ця­ло­то то­ва вре­ме в ос­но­ва­та на биз­не­са и из­г­раж­да­не­то на екип, са три­ма­та съд­руж­ни­ци в Noble Graphics. Чав­дар Ке­на­ров, Иво Ал­тъ­нов и Мар­сел Ле­ви са сред до­а­йе­ни­те в рек­ла­ма­та в Бъл­га­рия и след бли­зо две де­се­ти­ле­тия съв­мес­т­на ра­бо­та раз­каз­ват пред “Ка­пи­тал” как се из­г­раж­да ус­пеш­на аген­ция, кол­ко важ­ни са еки­път и пар­т­ньор­с­ки­те вза­и­мо­от­но­ше­ния с кли­ен­ти­те.

От ос­но­ва­ва­не­то на аген­ци­я­та до мо­мен­та сте пре­ми­на­ли през ре­ди­ца тур­бу­лен­ции на рек­лам­ния па­зар. Как ус­пях­те да съх­ра­ни­те Noble Graphics?

Чав­дар Ке­на­ров: Ви­на­ги се опит­ва­ме да дър­жим мак­си­мал­но ви­со­ко ни­во и наг­ра­ди­те го до­каз­ват. Пос­та­вя­ме на пър­во мяс­то иде­и­те и ка­чес­т­во­то на ра­бо­та­та. Го­ля­мо вни­ма­ние от­де­ля­ме и на под­бо­ра на спе­ци­а­лис­ти. Еки­път ни е от 27 ду­ши и пред­по­чи­та­ме да ин­вес­ти­ра­ме в по­ви­ша­ва­не на ква­ли­фи­ка­ци­я­та им, от­кол­ко­то да се раз­рас­т­ва­ме.

Мар­сел Ле­ви: Не­за­ви­си­мо да­ли бю­дже­ти­те са па­да­ли, има­ло е кри­за, ние ни­ко­га не сме сък­ра­ща­ва­ли хо­ра. За нас е важ­но хо­ра­та да зна­ят, че при нас има на­къ­де да се раз­ви­ват. Бях­ме пър­ва­та аген­ция, ко­я­то има­ше два­ма твор­чес­ки ди­рек­то­ри. След то­ва ста­на­ха три­ма, а ско­ро мо­же би че­ти­ри­ма. Пре­ди то­ва се смя­та­ше, че твор­чес­ки­ят ди­рек­тор е до жи­вот на та­зи по­зи­ция и ни­кой ня­ма да го сме­ни. Ст­ре­мим се да съз­да­дем сре­да, къ­де­то хо­ра­та да да­дат най-доб­ро­то от се­бе си.

Иво Ал­тъ­нов: В ос­но­ва­та е то­ва, че си оби­ча­ме ра­бо­та­та. Все­ки ден ра­бо­тим ра­мо до ра­мо с все­ки един от еки­па и

учас­т­ва­ме на­рав­но в про­ек­ти­те с всич­ки ко­ле­ги. За мен 2009 г. бе­ше най-го­ле­ми­ят тест, за­що­то то­га­ва об­с­луж­вах­ме всич­ки мар­ки на Coca-Cola за Бъл­га­рия и за­ра­ди кри­за­та на све­тов­но ни­во от тях­на­та цен­т­ра­ла ре­ши­ха, че ще ра­бо­тят гло­бал­но с ос­нов­ни­те аген­ции, за да оп­ти­ми­зи­рат бю­дже­ти­те, а то­га­ва то­ва бе­ше 30% от биз­не­са ни.

За пе­ти по­ре­ден път пе­че­ли­те наг­ра­ди Effie за­ед­но с “Кар­л­с­берг Бъл­га­рия”. Как се из­г­раж­дат дъл­гос­роч­ни пар­т­ньор­с­т­ва и как­во но­сят те за аген­ци­я­та и за кли­ен­та?

Иво Ал­тъ­нов: С го­ля­ма част от ос­нов­ни­те ни кли­ен­ти сме дъл­гос­роч­ни пар­т­ньо­ри.

С “Кар­л­с­берг Бъл­га­рия” от 16 го­ди­ни, с Бан­ка ДСК бли­зо 8 го­ди­ни. През го­ди­ни­те то­ва мно­го ни по­ма­га в ра­бо­та­та, за­що­то поз­на­ва­ме хо­ра­та и биз­не­са и всич­ко то­ва ни да­ва по­ве­че зна­ния да си вър­шим ра­бо­та­та по-доб­ре. До­ве­ри­е­то е го­ля­мо и се прев­ръ­ща­ме в кон­сул­тан­ти, част от еки­па на са­ми­те кли­ен­ти. От са­мо­то на­ча­ло вли­за­ме в тях­но­то мар­ке­тинг пла­ни­ра­не и стра­те­ги­чес­ко мис­ле­не. То­ва, ко­е­то пос­лед­ни­те го­ди­ни се

опит­ват да пра­вят го­ле­ми­те кон­сул­тан­т­с­ки ком­па­нии.

Мар­сел Ле­ви: Кли­ен­ти­те ни раз­би­рат, че не сме прос­то об­с­луж­ва­ща аген­ция, а сме тех­ни пар­т­ньо­ри и сме един екип. С Бан­ка ДСК, въп­ре­ки че са ог­ром­на ин­с­ти­ту­ция, ра­бо­тим из­к­лю­чи­тел­но доб­ре как­то с мар­ке­тин­го­вия екип, та­ка и с про­дук­то­ви­те ме­ни­джъ­ри, вклю­чи­тел­но и с уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на бан­ка­та. Взех­ме наг­ра­ди за го­ле­ми кли­ен­ти и пазарни ли­де­ри. Тра­ди­ци­он­но го­ле­ми­те ком­па­нии имат склон­ност да бъ­дат по-кон­сер­ва­тив­ни, за­що­то са зав­зе­ли те­ри­то­рия и вся­ка раз­лич­на стъп­ка би мог­ла да из­г­леж­да ка­то неп­ре­ме­рен риск. Ос­та­ват ли­де­ри оба­че са­мо те­зи, ко­и­то про­дъл­жат да про­ме­нят па­за­ра, а не те­зи, за­е­ма­щи от­б­ра­ни­тел­на и из­чак­ва­ща по­зи­ция.

Кой е еле­мен­тът, кой­то пра­ви ед­на кам­па­ния ефек­тив­на, и про­ме­нил ли се е той през го­ди­ни­те?

Иво Ал­тъ­нов: Има раз­ли­ка са­мо в пот­ре­би­тел­с­ка­та наг­ла­са и про­мя­на­та в пот­реб­ле­ни­е­то на ме­ди­и­те. Це­ли­те на вся­ка ед­на кам­па­ния са приб­ли­зи­тел­но ед­ни и съ­щи от 20 го­ди­ни на­сам - то­ва е биз-

нес ин­вес­ти­ция, ко­я­то це­ли да пос­тиг­не кон­к­ре­тен ре­зул­тат. А за доб­ри­те ре­зул­та­ти е важ­но и да имаш кли­ен­ти, ко­и­то ти вяр­ват.

Чав­дар Ке­на­ров: Кон­с­тан­т­но е, че в ос­но­ва­та на ус­пеш­на­та и ефек­тив­на кам­па­ния е доб­ро­то твор­чес­ко из­пъл­не­ние. Вся­ка от таз­го­диш­ни­те кам­па­нии, с ко­и­то спе­че­лих­ме наг­ра­ди Effie, бя­ха от­ли­че­ни и на фес­ти­ва­ла ФАРА.

Как ди­ги­та­ли­за­ци­я­та про­ме­ни биз­не­са ви и рек­ла­ма­та? Бър­зи­те ре­зул­та­ти в ди­ги­тал­на сре­да ли са важ­ни­те в днеш­но вре­ме?

Мар­сел Ле­ви: Ди­ги­та­ли­зи­ра­не­то на жи­во­та ни пра­ви та­ка, че да по­лу­ча­ва­ме ин­фор­ма­ция мно­го по-бър­зо и ние с рек­ла­ми­те ве­че се бо­рим за вни­ма­ни­е­то на пот­ре­би­те­ли­те не са­мо в рек­лам­ния блок, а с ця­ло­то съ­дър­жа­ние, ко­е­то ни за­ли­ва.

За­да­ча­та ста­ва все по-труд­на.

Иво Ал­тъ­нов: Ин­фор­ма­ци­я­та в ди­ги­тал­на сре­да се кон­су­ми­ра страш­но бър­зо и е нор­мал­но бър­зо да се пос­ти­гат ре­зул­та­ти, свър­за­ни имен­но с кон­су­ма­ци­я­та на ин­фор­ма­ци­я­та, но са­мо то­ва. Хо­ра­та не се хра­нят ди­ги­тал­но, ни­то пи­ят би­ра ди­ги­тал­но. От­не­ма

съ­що­то вре­ме, за да се слу­чат ре­зул­та­ти­те на прак­ти­ка.

Спо­ред мен мно­го се спе­ку­ли­ра с ре­зул­та­ти­те в ди­ги­тал­ни­те ка­на­ли. На­ис­ти­на, по­ка­за­те­ли­те са точ­ни и яс­но из­ме­ри­ми, но ня­ма рам­ка. Не зна­еш да­ли да­де­но ко­ли­чес­т­во спо­де­ля­ния, ха­рес­ва­ния или ин­те­рак­ции е мно­го или мал­ко. Не се оп­ре­де­ля да­ли те са по­ло­жи­тел­ни или от­ри­ца­тел­ни. Мно­го по-важ­но е, кон­су­ми­рай­ки та­зи ме­диа, до как­во во­ди - про­ме­ня ли пот­ре­би­тел­с­ко­то по­ве­де­ние, но­си ли ре­зул­тат, кой­то е из­вън ди­ги­тал­на­та сре­да.

Кол­ко важ­но ос­та­ва твор­чес­ко­то из­пъл­не­ние на кам­па­ни­и­те?

Чав­дар Ке­на­ров: В ос­но­ва­та на всич­ко е доб­ра­та идея и ка­чес­т­ве­но­то съ­дър­жа­ние.

Твор­чес­ко­то из­пъл­не­ние за нас е ба­за­та, от ко­я­то всич­ко тръг­ва и се е пре­вър­на­ло в ос­но­вен ин­с­т­ру­мент.

Мар­сел Ле­ви: Тряб­ват ни доб­ри твор­чес­ки идеи на вся­ко ни­во - не са­мо за съз­да­ва­не на ино­ва­тив­ни рек­ла­ми, но и още в из­г­раж­да­не на мар­ке­тин­го­ва­та стра­те­гия на вся­ка мар­ка. Твор­чес­т­во­то от­дав­на над­х­вър­ля съз­да­ва­не­то на стра­хот­ни кли­по­ве или ди­зайн.

Как­ви по­ло­жи­тел­ни и от­ри­ца­тел­ни тен­ден­ции наб­лю­да­ва­те на бъл­гар­с­кия рек­ла­мен па­зар?

Чав­дар Ке­на­ров: Кон­ку­рен­ци­я­та се уве­ли­ча­ва. По­я­ви­ха се мно­го аген­ции, ко­и­то са съз­да­де­ни от хо­ра, ко­и­то са пос­ме­ли да из­ля­зат от го­ле­ми­те струк­ту­ри и да нап­ра­вят не­що свое. То­ва е доб­ра тен­ден­ция, ко­я­то уве­ли­ча­ва пред­п­ри­е­ма­чес­ка­та наг­ла­са на хо­ра­та ка­то ця­ло.

Въп­ре­ки на­ма­ле­ни­те бю­дже­ти, нис­ки це­ни за об­с­луж­ва­не, ка­чес­т­во­то на кам­па­ни­и­те

на па­за­ра ни се по­доб­ря­ва.

Иво Ал­тъ­нов: На­ла­гат се все по­ве­че ог­ра­ни­че­ния в рек­ла­ма­та, как­то дър­жав­ни, та­ка и бран­шо­ви. На­ла­га се да се съ­об­ра­зя­ва­ме с куп фак­то­ри, ко­и­то са по-вст­ра­ни от на­ша­та ра­бо­та и фо­кус. Ху­ба­во­то спо­ред мен е, че все по­ве­че рек­ла­мо­да­те­ли се убеж­да­ват в то­ва, че имат нуж­да от пар­т­ньор по от­но­ше­ние на стра­те­ги­чес­ко­то мис­ле­не и мар­ке­тин­га и са го­то­ви да пла­щат за то­ва.

Мар­сел Ле­ви: Хо­ра­та про­дъл­жа­ват да не ха­рес­ват рек­ла­ми­те. То­ва при­нуж­да­ва ком­па­ни­и­те да за­е­мат со­ци­ал­на по­зи­ция в об­щес­т­во­то и да въл­ну­ват пот­ре­би­те­ли­те. Ако ис­каш да имаш па­за­рен ус­пех, тряб­ва да бъ­деш не прос­то

ин­те­ре­сен или ве­сел, а ва­жен за хо­ра­та. Не са­мо с по-доб­ри рек­ла­ми, а с дейс­т­вия, ко­и­то имат до­пъл­ни­тел­на пол­за за пот­ре­би­те­ли­те. Има го­лям на­тиск в це­но­об­ра­зу­ва­не­то на па­за­ра. В съ­що­то вре­ме те­зи, ко­и­то раз­би­рат, че рек­ла­ма­та и мар­ке­тин­гът са ос­нов­но оръ­жие, за да из­ля­зат на вър­ха и да се от­ли­чат от кон­ку­рен­ци­я­та, зна­ят, че ра­бо­те­щи­те идеи не мо­же да бъ­дат най-ев­ти­ни­те на па­за­ра.

Пре­ди го­ди­ни спе­ци­а­лис­ти­те в мар­ке­тинг от­де­ли­те бя­ха чуж­ден­ци, се­га са бъл­га­ри и то­ва по­каз­ва, че ин­дус­т­ри­я­та се раз­ви­ва и ве­че има­ме ноу-хaу. С НАСТОЯЩОТО СЕ УВЕ­ДО­МЯ­ВА, За­ко­нът Пла­нът TME HCCI TMKI И ОТ­НОС­НО ЗА­КО­НА ЗА ФИНАНСОВИТЕ УС­ЛУ­ГИ И ПА­ЗА­РИ ОТ 2000 Г.

Q Иво Ал­тъ­нов, Чав­дар Ке­на­ров и Мар­сел Ле­ви се фо­ку­си­рат вър­ху ка­чес­т­ве­ни­те идеи и доб­рия екип | сним­ка Ге­ор­ги Ко­жу­ха­ров

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.