//ЗЕМЕДЕЛИЕ Тех­но­ло­гии за по-доб­ра ре­кол­та

Capital - - 60 | K2 | ДИГИТАЛНИ МОДЕЛИ -

Ин­дийс­ки­ят зе­ме­дел­с­ки стар­тъп Imago AI из­пол­з­ва из­кус­т­вен ин­те­лект, за да по­ви­ши сел­с­кос­то­пан­с­ко­то про­из­вод­с­т­во и пот­реб­ле­ние. Ком­па­ни­я­та за­ла­га на ком­пю­тър­на ви­зия и ма­шин­но са­мо­о­бу­че­ние, за да ав­то­ма­ти­зи­ра теж­ка­та за­да­ча око­ло из­чис­ле­ни­е­то на до­би­ва и ка­чес­т­во­то на ре­кол­та­та.

Край­на­та цел е да се ус­ко­ри раз­ра­бот­ка­та на но­ви ви­до­ве. В мо­мен­та един та­къв про­цес от­не­ма меж­ду шест и осем го­ди­ни на ком­па­ни­и­те в сек­то­ра. От ба­зи­ра­ния бли­зо до Дел­хи стар­тъп твър­дят, че из­кус­т­ве­ни­ят ин­те­лект по­доб­ря­ва пре­ся­ва­не­то на ка­чес­т­ве­ни­те по­се­ви - до­ка­то пре­ди от­не­ма­ло два дни с ръч­но ме­ре­не, бла­го­да­ре­ние на тех­но­ло­ги­и­те се­га ре­зул­та­ти­те са на­лич­ни за 30 - 40 ми­ну­ти. Ос­вен то­ва ком­пю­тър­на­та ви­зия и ма­шин­но­то са­мо­о­бу­че­ние мо­гат да иден­ти­фи­ци­рат от­дел­ни за­бо­ля­ва­ния по рас­те­ни­я­та и да из­чис­ля­ват кол­ко по­ра­зен е все­ки стрък. За цел­та сис­те­ма­та мо­же да из­пол­з­ва ка­ме­ри­те на мо­бил­ни­те ус­т­ройс­т­ва бук­вал­но на по­ле­то и ня­ма нуж­да от от­де­лен хар­ду­ер.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.