//УПРАЖНЕНИЯ Фит­нес по мяр­ка //ПЛАТ­ФОР­МА

Capital - - 60 | K2 | ДИГИТАЛНИ МОДЕЛИ -

Ед­но от най-по­пу­ляр­ни­те фит­нес при­ло­же­ния в Ев­ро­па ве­че е го­то­во за ма­щаб­на ек­с­пан­зия в САЩ след зна­чи­тел­ни ин­вес­ти­ции от щат­с­ки фон­до­ве. Ба­зи­ра­на­та в Мюн­хен Freeletics прив­ле­че фи­нан­си­ра­не 45 млн. до­ла­ра, ка­то рун­дът е во­ден от FitLab, Causeway Media Partners и JAZZ Venture Partners. В ин­вес­ти­ци­я­та се вклю­чи­ха и спор­т­ни от­бо­ри ка­то San Francisco 49ers и Boston Celtics. Мо­бил­но­то фит­нес при­ло­же­ние из­пол­з­ва из­кус­т­вен ин­те­лект, за да пред­ла­га пер­со­на­ли­зи­ра­ни упражнения за все­ки от­де­лен пот­ре­би­тел. Це­на­та е 11.99 до­ла­ра на ме­сец и 74.99 до­ла­ра за го­ди­шен або­на­мент. Пър­во­на­чал­но ком­па­ни­я­та ра­бо­ти са­мо в Гер­ма­ния, но впос­лед­с­т­вие раз­рас­т­ва бизнеса си към Ев­ро­па и САЩ. Спо­ред из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на Freeletics Да­ни­ел Со­ба­ни при­ло­же­ни­е­то има 31 млн. пот­ре­би­те­ли в 160 дър­жа­ви, ка­то но­ви­ят ка­пи­тал ще бъ­де из­пол­з­ван за раз­ши­ря­ва­не на аме­ри­кан­с­кия биз­нес, на­рас­нал 120% в пос­лед­ни­те шест ме­се­ца. Фир­ма­та пла­ни­ра да до­ба­ви и тре­ни­ро­въч­ни прог­ра­ми по Netflix мо­дел, къ­де­то пла­ща­щи­те або­на­ти ще имат дос­тъп до без­ли­мит­ни по­доб­ни кур-

со­ве, как­то и хра­ни­тел­ни

съ­ве­ти.

Он­лайн плат­фор­ма­та за не­за­ви­си­ми цве­та­ри Floom наб­ра фи­нан­си­ра­не 2.5 млн. до­ла­ра.

Ка­пи­та­лът ще бъ­де из­пол­з­ван за раз­ши­ря­ва­не на бизнеса на ком­па­ни­я­та, ко­я­то ра­бо­ти по marketplace SaaS мо­дел, пред­ла­гащ соф­ту­ер и дру­ги ин­с­т­ру­мен­ти на цве­та­ри­те да из­гот­вят и дос­та­вят бу­ке­ти на пот­ре­би­те­ли. “Раз­чи­та­ме на мре­жа от ма­га­зи­ни, за да га­ран­ти­ра­ме дос­тав­ка в съ­щия ден. Но вмес­то да каз­ва­ме на цве­та­ри­те как­во да пра­вят за нас, ние им пре­дос­та­вя­ме IT плат­фор­ма, чрез ко­я­то те са­ми из­гот­вят бу­ке­ти­те и ги дос­та­вят на он­лайн об­щ­ност­та ни“, за­я­ви съз­да­тел­ка­та на Floom Ла­на Ели пред TechCrunch. За­се­га стар­тъ­път ра­бо­ти са­мо във Ве­ли­коб­ри­та­ния, как­то и Ню Йорк и Лос Ан­дже­лис, и те­пър­ва ще се раз­ши­ря­ва към дру­ги гра­до­ве. По­ве­че­то ком­па­нии на па­за­ра пред­ла­гат ос­нов­но marketplace от цве­та­ри, от ко­и­то пот­ре­би­те­лят да си из­бе­ре. Но ни­кой от тях не пре­дос­та­вя и ин­с­т­ру­мен­ти и тех­но­ло­гии за са­ми­те ма­га­зи­ни. Сред ин­вес­ти­то­ри­те във Floom са фон­дът Firstminute Capital, Pembroke VCT и биз­нес ан­ге­ли.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.