//УОЛСТРИЙТ Бор­со­ва­та вър­те­леж­ка на IT ли­де­ри­те

Capital - - МОЯТ КАПИТАЛ -

КК­оя е най-го­ля­ма­та пуб­лич­на ком­па­ния в све­та? Дос­ко­ро от­го­во­рът на то­зи въп­рос бе­ше съв­сем ле­сен - Аpple. В мо­мен­та оба­че шан­со­ве­те за пра­ви­лен от­го­вор са зна­чи­тел­но по­мал­ки. На 3 де­кем­в­ри нап­ри­мер в рам­ки­те на ня­кол­ко ча­са от­го­во­рът бе­ше Apple, след то­ва Amazon, Apple, Microsoft и нак­рая от­но­во Аpple. Съ­що­то се случ­ва­ше и на след­ва­щия ден, ко­га­то за­ра­ди но­ви при­тес­не­ния око­ло ико­но­ми­ка­та на САЩ и тър­гов­с­ка­та вой­на IT ком­па­ни­и­те се прос­ти­ха с по око­ло 4% от ка­пи­та­ли­за­ци­и­те си.

“Чер­ве­ни­ят но­ем­в­ри”, как­то бе на­ре­чен ми­на­лия ме­сец на бор­си­те за­ра­ди сът­ре­се­ни­я­та на го­ле­ми­те ин­дек­си, по­ро­ди въз­мож­ност­та за та­ки­ва ро­та­ции, как­то и не­мис­ли­мо­то доп­ре­ди ед­на или две го­ди­ни - Microsoft от­но­во да бъ­де на све­тов­ния връх, след ка­то бе из­мес­тен от не­го от Apple през 2010 г.

За­ра­ди спа­до­ве­те в стой­ност­та на ги­ган­ти­те в све­та ве­че ня­ма ком­па­ния с па­зар­на ка­пи­та­ли­за­ция 1 тр­лн. до­ла­ра. А са­мо пре­ди три ме­се­ца има­ше две – Apple и Amazon, ма­кар ком­па­ни­я­та на Джеф Бе­зос да бе­ше над та­зи гра­ни­ца за крат­ко и бър­зо да се вър­на под нея. Раз­мес­т­ва­ни­я­та сред най-го­ле­ми­те на бор­са­та са го­ле­ми, но ос­та­ва въп­ро­сът до­кол­ко те­зи дви­же­ния са ста­бил­ни. При­чи­ни­те ин­вес­ти­то­ри­те да се съм­ня­ват в ста­бил­ност­та са мно­го.

При­чи­ни­те не са в ком­па­ни­и­те

При­чи­ни­те за спа­до­ве­те в по­ве­че­то В сря­да Уолстрийт за­гу­би 3%, а тех­но­ло­гич­ни­те ак­ции - меж­ду 4 и 5%. При­чи­на­та бе­ше си­лен спад на до­ход­ност­та по 10-го­диш­ни­те аме­ри­кан­с­ки ДЦК - под 3%, след ка­то ми­на­ла­та сед­ми­ца Фед да­де сиг­на­ли, че мо­же да сло­жи край на три­го­диш­ния ци­къл на по­ни­же­ние на лих­ви­те. Спа­дът на дъл­гос­роч­на­та до­ход­ност до­ве­де до из­к­ри­вя­ва­не, или ин­вер­сия, на т.нар. Кри­ва на до­ход­ност­та, след ка­то крат­кос­роч­ни­те лих­ви по дър­жав­ни­те об­ли­га­ции ста­на­ха по-ви­со­ки от те­зи по дъл­гос­роч­ни­те. То­ва се из­тъл­ку­ва ка­то приз­нак за за­ба­вя­не на щат­с­ка­та ико­но­ми­ка – или че рас­те­жът в бъ­де­ще ще е по-ни­сък от нас­то­я­щия, ко­е­то до­ве­де и до раз­п­ро­даж­би на ак­ции. В та­ки­ва слу­чаи се наб­лю­да­ва и кла­си­чес­ка­та па­зар­на ко­ре­ла­ция, ко­га­то ин­вес­ти­то­ри­те раз­п­ро­да­ват кор­по­ра­тив­ни кни­жа, за да ку­пу­ват ДЦК.

>

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.