//КИНО „Кур­ск“

Трог­ващ ав­тор­с­ки три­лър по дейс­т­ви­те­лен Ян­ко Тер­зи­ев слу­чай ко­лум­нист, „Ка­пи­тал“

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

Ав­тор­с­ко­то до­кос­ва­не е на дат­ча­ни­на То­мас Вин­тер­берг („Ло­вът“), под­пи­сал ня­ко­га за­ед­но с Ларс фон Три­ер ма­ни­фес­та сре­щу хо­ли­вуд­с­кия фалш „Дог­ма 95“. Се­га по иро­ния тряб­ва сам да уп­рав­ля­ва ма­щаб­на ек­шън ме­лод­ра­ма с бю­джет и звез­ди. Пос­ти­га го с чо­веш­ки пъл­неж в жан­ро­ви­те рам­ки. Ка­ме­ра­та на Ан­тъ­ни Дод Ман­тъл („Бед­ня­кът ми­ли­о­нер“, „Ан­тих­рист“) по­пи­ва де­тай­ли­те ин­тим­на пси­хо­ло­гия на те­зи хо­ра под на­тиск. Гру­па­та мъ­же там до­лу, със свър­ш­ва­щия кис­ло­род и кач­ва­ща­та се во­да (за­пом­нящ се Ма­ти­ас Шо­нер­тс ка­то ко­ман­ди­ра им). Ча­ка­щи­те ги же­ни го­ре (от­к­ро­я­ва­ща се Леа Сей­ду), лъ­га­ни от во­ен­ни­те и иде­о­ло­ги­чес­ки бю­рок­ра­ти (смра­зя­ващ Макс фон Сю­дов на 89). Вре­ме­то е мир­но, но си­ту­а­ци­я­та е во­ен­на. За­ло­гът е ек­зис­тен­ци­а­лен.

Фил­мът е на­пом­ня­не и пре­дуп­реж­де­ние. Ме­та­фо­ра за крех­кост­та на све­та, в кой­то жи­ве­ем. От ед­на­та стра­на са по­ли­ти­чес­ки­те и во­ен­ни ма­ши­ни и тех­ни­те иг­ри на над­лъг­ва­не, от дру­га­та е от­дел­ни­ят чо­веш­ки жи­вот, най-мал­ка­та цен­ност за тях. С не­а­дек­ват­на тех­ни­ка, но от кри­во­раз­б­ра­на на­ци­о­нал­на и иде­о­ло­ги­чес­ка гор­дост, ста­ри­те де­ма­го­зи (Сю­дов) от­каз­ват пред­ло­же­ния бри­тан­с­ки спа­си­те­лен ба­тис­каф (Ко­лин Фърт ка­то бла­го­род­ния ко­ман­дир). В сто­и­циз­ма на про­съл­зе­на­та май­ка и жес­та на мом­че­то й, ос­та­на­ло без вре­ме без ба­ща, е на­деж­да­та то­зи свят да се про­ме­ни.

Още от съ­що­то: „К-19“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.