//НО­ВО МЯС­ТО

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

К“Ком­па­ни­я­та” от­во­ри вра­ти пре­ди ме­сец - но­во мяс­то с дос­та­тъч­но прос­т­ран­с­т­во и въз­дух, къ­де­то на спо­койс­т­вие да из­пи­е­те ка­фе­то си, без да се на­ла­га да си пре­мес­т­ва­те сто­ла, за да ми­не нов кли­ент.

На­ми­ра се вст­ра­ни от цен­тъ­ра, ул. “Обо­ри­ще” и “Чер­ков­на”. “Из­б­рах­ме ра­йо­на, за­що­то ние са­ми­те жи­ве­ем тук и ни лип­с­ва та­ко­ва за­ве­де­ние”, каз­ва соб­с­т­ве­нич­ка­та на се­мей­ния биз­нес Свет­ла Стой­но­ва.

За­ве­де­ни­е­то за­ла­га на та­ка мо­дер­но­то на­пос­ле­дък брънч ме­ню: ос­вен до бол­ка поз­на­ти­те ни ме­ки­ци, пър­же­ни фи­лии и ба­ни­ца тук мо­же да яде­те и вкус­ни брус­ке­ти с гу­а­ка­мо­ле и яй­ца със сьом­га и си­ре­не. А до тях са на­ре­де­ни пред­ло­же­ния ка­то фи­лии с до­маш­на лю­те­ни­ца, пас­тет и ка­ра­ме­ли­зи­ран лук.

Ка­фе­то тряб­ва да е доб­ро, за да съ­щес­т­ву­ва как­ва­то и да е кон­цеп­ция за брънч мяс­то, и в то­ва от­но­ше­ние от “Ком­па­ни­я­та” са за­ло­жи­ли на си­гур­но – ку­пу­ват от Ibeco (бран­да на Memento). Кли­ен­ти­те имат из­бор от два ви­да, ко­и­то са 100% arabica, ед­но­то е speicalty coffee.

За пос­те­щи­те или ве­га­ни­те

има яд­ко­во и со­е­во мля­ко.

Въп­ре­ки че брънч ме­ню­то се пред­ла­га цял ден, има и обед­но ме­ню, ко­е­то все­ки ден е раз­лич­но и включ­ва две су­пи и гот­ве­ни яс­тия. Це­лод­нев­ни­те пред­ло­же­ния включ­ват пет са­ла­ти, а от та­зи сед­ми­ца въ­веж­дат и ве­чер­но ме­ню със свин­с­ко бон­фи­ле, пи­ле, ра­ви­о­ли и др. “Из­бо­рът на яс­тия е на съп­ру­га ми, кой­то оби­ча да гот­ви и всич­ко из­п­роб­ва, ка­то пър­во го сер­ви­ра на де­ца­та ни - ако на тях им е вкус­но, зна­чи мо­же да вле­зе в ме­ню­то”, из­да­ва Свет­ла Стой­но­ва.

Би­ри­те са крафт, пред­ла­га се и къс, но под­б­ран ви­нен лист, ли­мо­на­да­та я пра­вят на мяс­то. Днес има пе­чен чийз­кейк, но обе­ща­ват де­сер­ти­те да са раз­лич­ни.

За об­за­веж­да­не­то са се до­ве­ри­ли на ар­хи­тек­тур­но сту­дио Funkt. Ос­вен тях­на­та за­па­зе­на мар­ка ме­бе­ли ин­те­рес­но­то е, че от та­ва­на ви­сят рас­те­ния, ко­и­то пре­чис­т­ват въз­ду­ха и съз­да­ват усе­ща­не за уют. Сто­ло­ве­те са ра­та­но­ви, а сте­ни­те са из­ри­су­ва­ни в по­доб­ни на жи­ви­те рас­те­ния, по­дът е с ис­тин­с­ка мра­мор­на мо­зай­ка.

Ад­рес: ул. “Обо­ри­ще” 109

Ра­бот­но вре­ме: през сед­ми­ца­та от 8 до 22 ч,. съ­бо­та: 9:00-21:00 ч., не­де­ля: 10:00-21:00 ч.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.