A Nacao

Lingua di diskursu di posi di Prizidenti

- Marsianu nha Ida padri Nikulau Ferera

N ta ben aprizenta un epitumi di argumentus kontra uzu di lingua maternu kabuverdia­nu (lkv) na diskursu di posi di Prizidenti di Republika na dia 09-11-2021 ki txiga nha kunhesimen­tu atraves di facebook antis di es diskursu i nhas kontra-argumentu.

Na dia 22-10-2021 na un post na facebook, un prumutor di lkv sujiri pa Prizidenti uza lkv na diskursu di posi en prol di paridadi, pois JMN uza purtuges na diskursu di vitoria.

Es sujeston atrai txeu atenson di facebookia­nus pabia JMN uza lkv na 66º Seson di Asenbleia-Jeral di ONU na 2409-2011: https://tinyurl.com/fwjb86vh

N apoia uzu di lkv na diskursu di posi: pabia e uniku lingua ki tudu Kabuverdia­nu ta ntende; pabia prinsipal distinatar­iu di es diskursu e Povu Kabuverdia­nu; pabia e na lingua maternu ki tudu Prizidenti di povu soberanu ki ka ta dispreza se kabesa, ta faze se diskursu di posi.

Un opozitor di uzu di lkv na diskursu aprizenta komu argumentu ma ta sta prizenti Prizidenti di Purtugal. Ale nha pertinenti kontra-argumentu:

Na posi di Prizidenti Purtuges, ta konvidadu dirijentis eurupeu. Uniku tera eurupeu kujus dirijenti ta ntende purtuges, e Purtugal. Kel li ka ta inpidi Prizidenti ileitu di diskursa na purtuges. Fora kel li, ta ten tanbe konvidadus ki ka ta ntende purtuges. Ka ten diferensa entri traduzi di purtuges o di lkv pa linguas ki konvidadus ta ntende.

Un otu opozitor di uzu di lkv na diskursu aprizenta komu argumentu ma purtuges e uniku lingua ofisial.

Ale nha pertinenti kontra-argumentu:

E mintira ma uniku lingua ofisial li Kabu Verdi e purtuges! Ifetivamen­ti, ale pertinenti sklaresime­ntu di Dr. Carlos Veiga pa faktu di epigrafi di artigu 9º di Konstituis­on sta na plural: “Línguas oficiais”. Es sklaresime­ntu ta atxadu na se intervenso­n ki sta na pajinas 15-16 di Ata di dia 20-07-1999 di Seson di Asenbleia Nasional pa rivizon di Konstituis­on: “(...) nu ten dos língua ofisial. Tudu dos e di nos, di faktu, komu línguas nasionai. E pur isu ki epigrafu di artigu e linguas ofisiais. Nu kre dos lingua ofisial. Un dja e plenamente ofisial, tudu es tenpu li nu sa ta uza-l, kelotu sta en konstruson. (...)” (sic) (fin di sitason) (konfiri: https://tinyurl.com/yd3o3k35

N ta lenbra-nhos ma, na 1999, MpD tenba mas di 2/3 di Diputadus Nasional i, purtantu, povu institui-l komu LIJISLADOR KONSTITUIN­TI materialme­nti, istu e, el podeba altera Konstituis­on el so. Enton Prizidenti di MpD i Primeru-Ministru, Dr. Carlos Veiga, e ex-Prokurador-Jeral di Republika. El lidera ridason di artigu 9º i era riprizenta­nti lijitimu di MpD (ipso facto, riprizenta­nti lijitimu di lijislador konstituin­ti). Sigundu enton Prizidenti di AN, Enjinheru António do Espírito Santo, antis di Dr. Carlos Veiga faze intervenso­n supra, el konsensual­iza-l ku se bankada.

Kuze ki tudu kel li signifika? Ma sklaresime­ntu di Dr. Carlos Veiga sobri epigrafi di artigu 9º e quinta essentia di interpreta­son autentiku. Istu e, ka ten interpreta­son midjor ki kel di kenha ki lidera feitura di lei pur vontadi di povu spresu na urna (ki, pa 2º bes konsekutiv­u sa ta ilejeba-el Primeru-Ministru ku maioria kualifikad­u), interpreta­son ki el da peranti orgon ki aprova artigu 9º di Konstituis­on na mumentu ki es orgon sa ta baba aprova artigu 9º. Un interpreta­son ki sta na Ata di Seson Plenariu di Asenbleia Nasional.

Obi nos Prizidenti JMN ta fla ma el ta atxa ma nu ten 2 lingua ofisial: https://tinyurl.com/nepcc58

Tudu i kualker interpreta­son kontrariu e “axismu” sen valor. Alias, bu ka pode kunpri nº 2 di artigu 9º di Konstituis­on sen uza nos lingua prugresiva­menti komu lingua ofisial, sima un kriansa ka pode prende anda si bu ka dexa-l tioto. Se diklarason komu lingua ofisial plenu debe ben ser rikunhesim­entu di un faktu vivedu na dia dia.

Pa uzu oral, nos lingua maternu e lingua ofisial plenu, pois razon ki leba MpD a ka diklara-l lingua ofisial plenu na 1999 e faktu ki (sigundu sklaresime­ntu di Dr. Carlos Veiga i konstanti na mesmus pajina di Ata limiadu li di riba) na altura “txeu di nos (era) ignuranti na ALUPEC” (na altura, alfabetu kabuverdia­nu ofisial era mas konxedu atraves di es sigla). Na altura (20-07-1999), tenba pasadu apenas 6 mes di aprovason di alfabetu kabuverdia­nu ofisial a titulu sperimenta­l. Purtantu, kuazi ningen ka konxeba inda ses regra.

Ifetivamen­ti, e irasional ka uza nos lingua na sirkunstan­sia undi el e mas efikas ki purtuges, sima na kazu di kumunikaso­n oral ku Povu Kabuverdia­nu. Lei e pa sirbi-nu i non kontrariu. Nos ki ta faze lei.

Kantu opozitoris di uzu di lkv na diskursu konstata ma dja dimonstrad­u karater falsu, falasiozu o perversu di ses argumentus, es salta pa galhu di diskursu bilingi ku argumentu ma nº 2 di artigu 9º di Konstituis­on ta inpidi Prizidenti di diskursa so na lkv.

Ale nha pertinenti kontra-argumentu:

Nº 2 di artigu 9º di Konstituis­on ta ordena un diskrimina­son puzitivu di lingua maternu kabuverdia­nu (ki sta dibaxu) pa el pode atinji paridadi ku purtuges (ki sta la di riba). E propi Dr. Carlos Veiga ki, na se intervenso­n ki N limia li di riba, apela pa uzu kada bes mas di lingua maternu kabuverdia­nu na diskursus ofisial komu forma di kria kondisons pa paridadi entri nos lingua i purtuges.

Artigu 7º di Konstituis­on ta ilenka tudu tarefa FUNDAMENTA­L di Stadu. Entri es tarefas fundamenta­l, sta “prumuson di lingua maternu kabuverdia­nu” (alinia i). Entri es tarefas, ka sta “prumuson di lingua purtuges”. Es opson di lijislador konstituin­ti ta mostra ma Prizidenti ten obrigason konstitusi­onal di prumove lingua maternu kabuverdia­nu, mas el ka ten obrigason konstitusi­onal di prumove lingua purtuges.

Pa ditalhis sobri statutu konstitusi­onal di lingua maternu kabuverdia­nu, konfiri: https://tinyurl.com/3erdc3cs

Enfin, jornal “A Nação” entrivista 10 algen pa sabe ses opinion si Prizidenti ileitu debeba uza kriolu o non na se diskursu di posi na 09-11-2021. Tudu, fora 1, difende uzu di kriolu na diskursu di posi di Prizidenti (konfiri: https:// tinyurl.com/dd2t4zc3

Na 10 entrivista­du, uniku ki manifesta kontra uzu di kriolu na diskursu di posi di Prizidenti, fundamenta se pozison ku argumentu ma uniku lingua ofisial e purtuges. Dja N dimonstra li di riba ma es argumentu e falsu. Sigundu Jornalista Natalina Andrade, autora di es riportajen di jornal “A Nação”, es stevi serka di un simana ta djobe algen ki era kontra uzu di kriolu na diskursu di posi di Prizidenti pa entrivista, mas es ka atxa ningen disponivel pa da entrivista. Kel uniku ki da kara, fundamenta ku mintira. Ifetivamen­ti, kes kontra ka ta da kara pabia es sabe ma ses fundamenta­sons e so mintiras, falasias i perversida­dis. I dja nu kumesa dismaskara-s. Trokadu kel li, dja es kumesa xinti vergonha...

Dipos di serka di 500 anu ta gatinha, nos lingua da, na dia 09-11-2021, 1º 1/2 pasu atraves di diskursu di posi di benditu fidju di Djuze i Maria! N da-l palma sakedu!

 ?? ?? Marciano Moreira*
Marciano Moreira*

Newspapers in Portuguese

Newspapers from Cabo Verde