تجربهکارکانادایی از این سه راه به دست میآید

چگونه میتوانیم وارد محیط کار کانادایی شویم که تجربه کار کانادایی نیاز ندارد

Atash Weekly Newspaper - - هفت روز هفته -

کمتر پیش میآید در کانادا به دنبال کار بگردید و کسی از شما «سابقه کار کانادایی» نخواهد. برای کارفرماها مهم است که شما مهارتهای فردی و گروهی خود را در یک محیط کانادایی بالا برده باشید. اما این خواسته کارفرما ها شاید یکی از بزرگترین تناقضهای پیش روی همه آنهایی باشد که تازه به کانادا آمدهاند: وقتی استخدام ما مشروط به کار کانادایی است، چگونه میتوانیم چنین پیشینهای را به دست آوریم؟ این سوال خیلیهاست؛ به خصوص مهاجرهایی که در کشورشان کار داوطلبانه یا کارآموزی، گسترده نیست. درست است که کار در کانادا اغلب سد بزرگی به نام «سابقه کار کانادایی» دارد اما در عین حال نهادها و شرکتهای زیادی هستند که امکان کار داوطلبانه را برای شما به وجود میآورند. با هم ببینیم برای ورود به بازار کار کانادا و کسب تجربه کار کانادایی لازم است چه کارهایی انجام دهیم. بس �یاری از آنهای �ی ک �ه تازه ب �ه کان �ادا میآیند از طری �ق کار داوطلبان �ه، برنامهه �ای مش �ارکتی ‪co-op programs)‬ ،( برنامههای کاربردی Bridging) (Program ی �ا ش �رکتهای کارآم �وزی کان �ادا ‪(Canadian Practice Firms)‬ تجربه کسب میکنند.

کار داوطلبانه یا

پی �دا ک �ردن ی �ک کار داوطلبانه در کان �ادا اصلا دشوار نیست چرا که بس �یاری از مراکز داوطلبانه و س �ازمانهای غیرانتفاع �ی به داوطلبان وابس �ته هستند. توصیه میکنیم برای پیدا کردن و ارتباط برقرار کردن با این سازمانها به افراد راهنما، لیست تلفنها و اینترنت سر بزنید. البته فراموش نکنی �د پیدا کردن کار داوطلبانه در حوزه مورد نظرتان کار راحتی نیس �ت. اما هر نوع کار داوطلبانهای به ش �ما تجربه کار در یک محیط کانادایی را میدهد. کارفرماهای شما در طول کار داوطلبانه میتوانند رفنرس خوبی برای شما باشند و در مح �ل کار بع �دی، توصیه آنها به درد ش �ما بخ �ورد. اگر بتوانید از موقعیت به خوبی اس �تفاده کنید، آنها یکی از بهترین افراد برای وارد شدن به شبکه کارفرمایان هستند.

دو راهحل خوب برای دانشجویان و صاحبان بیزینس

چ �ه آنهای �ی که م �درک دانش �گاهی دارند و چه آنهایی که تجربه بیزینس داش �تهاند، میتوانند در برنامههای مش �ارکتی و کاربردی ی �ا ‪Co-op and‬ ‪Bridging Programs‬ حض �ور پی �دا کنند و از این طرق تجربه کار کانادایی به دست آورند. س �ازمانهای آموزشی و مراکز خدماتی در سراسر کانادا برنامههای مشارکتی را ارائه میدهند. در این برنامهها، کاری به دانش �جوها واگذار میش �ود که بخش �ی از فرآیند تحصیلشان است و اصطلاحا به آن کارآموزی ‪(Work Placement)‬ میگویند. برای کسب اطلاعات در خصوص این کارآموزیها میتوانید با مدارس انگلیس �ی زبان ESL، کالجهای منطق �های، ‪Service Canada Centre‬ کانونه �ای ارزیابی استخدام و مراکز کاریابی تماس بگیرید. برنامهه �ای کاربردی ی �ا Bridging هم برای تجار و متخصصانی اس �ت که خارج از کش �ور تحصیل کردهاند. این برنامهها ش �امل آم �وزش زبان برای مش �اغل بهخصوص، آموزشهای فنی متناسب با نیاز کانادا و کارآموزی میشود. توصیه میکنیم حتما به این دو س �ایت سر بزنید. www.accc.ca و www.rcee-cpfn.ca

تجربه کاری در یک شرکت غیرواقعی

کار ک �ردن در ش �رکتهای کارآم �وزی کان �ادا یا ‪Canadian Practice Firms‬ راه �ی خ �وب برای به دس �ت آوردن تجربه کانادایی است. این شرکتها، ش �رکتهای حقیقی نیس �تند. آنها به ش �ما کار میدهند و محیط کاری را برایتان ش �بیه س �ازی میکنند. برای مثال، ش �رکت کارآم �وزی در کالج داگلاس در بریتی �ش کلمبیا یک دفت �ر کارآموزی دارد که دادههایش را از یک ش �رکت محلی حقیقی گرفته اس �ت. افراد با بازی کردن نقش کارمندان در یک محیط کاری شبیهسازی شده، کار در یک محیط کانادایی را یاد میگیرند. ب �د نیس �ت در بخ �ش نیازمندیه �ای روزنام �ه محلیت �ان به دنب �ال کارهای داوطلبان �ه بگردید. همچنین میتوانید در کتابخانه به دنبال اس �امی سازمانهای غیرانتفاعی بگردید که ممکن است به داوطلب نیاز داشته باش �ند. در کالجهای محلی و مراکز آموزش �ی بزرگسالان نیز میتوانید به دنبال کارآموزی باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.