کانادا در هفتهای که گذشت

Atash Weekly Newspaper - - هفت روز هفته -

وزرای اقتصادی استانهای کانادا برای گسترش طرح بازنشستگی به توافق رسیدند. تمام استانها به جز مانیتوبا و کبک این موافقتنامه را امضا کردند. بی �ل مورنو، وزی �ر اقتصاد فدرال، پ �س از یک روز رایزنی با همتایان اس �تانی خود گفت: «این روزی تاریخی بود که ما به همراه یکدیگر سپری کردیم.»

ب �رای نخس �تین بار یک نفر مس �یر بین س �ه اقیانوس اط � راف کانادا را با پای پیاده طی میکند. در دوران �ی که به نظر میرس �د ماجراجویان تمام نقاط زمین را زیر پا گذاشته و همه آرزوها را محقق ساختهاند، یکی از اهالی پرنس جورج در حال ثبت رکورد جدیدی است. اگر همه چیز به خوبی پیش برود، در اواخر تابستان دانا مایز اولین کسی خواهد بود که این مسیر را پیاده طی کرده است.

هیئ �ت م �دارس ونک �وور۱۲ مدرس �ه را برای تعطیلی احتمالی انتخاب کرد. مدارس بخش غربی ش �هر اکثراً از تیغ تعطیلی جان ب �ه در بردهاند اما ۱۱ مدرسه در شرق ونکوور، از جمله دو دبیرستان، ب �ه منظور صرفهجوی �ی مالی و اس �تفاده بهینه از ظرفیتها احتمالاً تعطیل خواهند شد.

بازگش �ت لایحه مرگ خودخواس �ته به س �نا؛ تنشه �ای چن �د هفته اخی �ر بین دول �ت فدرال و مجلس س �نا بر س �ر قانون مرگ خودخواس �ته روز جمع �ه ب �ه اوج خ �ود خواهد رس �ید، چرا که سناتورها باید تصمیم بگیرند که آیا بر مواضع خود پایفشاری کنند یا نه. روز پنجشنبه مجلس عوام با بیشتر موارد متممهای لایحه C-14 موافقت کرد اما این پیش �نهاد کلیدی را نپذیرفت که بیمارانی که نزدیک به مرگ نیستند بتوانند مرگ خودخواسته داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.