یک سگ، یک ماشین ون و یک جادهبیانتها

این زن و شوهر همه چیزشان را فروختهاند و به همراه سگشان در جادهها زندگی میکنند

Atash Weekly Newspaper - - زندگی بهتر -

اگر هشتگ پرطرفدار #Vanlife را در اینستاگرام دنبال کنید، با خودتان فکر میکنید زندگی در یک ون، رویایی درخشان است که دیر یا زود باید آن را به واقعیت تبدیل کرد. اما خودتان بهتر از هر کسی میدانید که عکسهای اینستاگرام، فقط چیزهایی را نشان میدهد که ما دوست داریم بقیه درباره ما ببینند. واقعیت همیشه با عکسهای اینستاگرامی فرق دارد. «شلبی لیسک» و «سایمن استایلز» زوج خلاق کانادایی هستند که کارشان عکاسی عروسی است. آنها بیش از هشت ماه است در ون زندگی میکنند و هر روز با خود میگویند کاش زودتر به این فکر افتاده بودند. البته زندگی در ون آنها را واقعبین کرده است. آنها یاد گرفتهاند زندگی در ون، خیلی واقعیتر از رویاهاست و البته خوبیها و شیرینیهای خودش را هم دارد. با این زوج همراه میشویم و میبینیم چرا گاهی ترجیح میدهند به جای دیدن منظره اقیانوس، کنار یک مکدونالد پارک کنند.

ای �ن زوج کانادایی، خانهش �ان در ات �اوا را تحویل دادهان �د و همراه سگش �ان، دل به ج �اده زدهاند. لیس �ک ۲۳ س �اله میگوید: «همه چی �ز از روزی ش �روع ش �د که کتابی از «ترون هامف �ری» پیدا کردیم. هامفری به همراه س �گ خود با یک وانت ب �زرگ از این طرف به آن ط �رف آمریکا میرفت. بعد از آن با اکانتهای اینستاگرامی آشنا شدیم که صاحبان آن مش �غول سفر با ماشینهای خودشان هستند. یک از عواملی که انگیزه ما را بیشتر کرد، به همراه داشتن سگ بود.»

زندگی جادهای؛ به امید اینکه خلاقتر شویم

در آگوست ۲۰۱۵ آنها به همراه سگشان چمپ، به ی �ک ون دوج B350 مدل ۱۹۹۲ نقل مکان کردند و اطمینان داش �تند که این تغییر جدید آنها را به انس �انهای بهتری تبدیل خواهد کرد؛ انسانهایی خلاقتر که بهتر میتوانند با خودشان کنار بیایند. آنها پیش از ترک کردن خانه کوچکش �ان در اتاوا، به اندازه کافی حسابهای بانکیشان را پر کردند، بیشتر وسایلشان را در Kijiji فروختند، ماشینشان را به آنتن Wifi و پنلهای خورشیدی مجهز کردند و فضای لازم برای وس �ایل م �ورد نیاز یک زندگی راحت را فراهم کردند. علاوه بر اجاق و یخچالی که روی خود ون بود، آنها یک میز داش �تند که پدر لیسک آن را ساخته بود. آنها پس از اضاف �ه کردن تخته خورد کن و تزئین س �قف با نقش �ه، آمادهی حرکت از کانادا و آمریکا شدند. آنها آماده بودند که #VanLife را تجربه کنند؛ یا حداقل اینگونه فکر میکردند.

دشواریهای یک زندگی بیجا و مکان

این زوج به س �رعت متوجه ش �دند ک �ه با این کار کیفیت زندگ �ی خود را قربان �ی میکنند؛ آن هم برای مدتی طولانی. اس �تایلز ۲6 ساله میگوید:«ما با دیدن عکسهای اینستاگرامی عاشق این سبک از زندگی شدیم. من و شلبی عاشق تمام عکسهای اینستاگرامی شدیم که مردم در گوش �ه و کنار کشور و پارکهای ملی انداخت �ه بودند. اما الان بهتر از همیش �ه میدانیم ک �ه آن عکسها بخش کوچکی از واقعیت اینطور زندگی هستند.» دنیای آنها از یک آپارتمان مدرن به فضایی کوچک که حتی برای دو نفر نیز کافی نبود، محدود ش �د. قد یکی از آنها ۱۸۵ سانتیمتر است و علاوه بر آن، یک س �گ هم دارند. البته برخی مش �کلات را هم خودش �ان برای خودشان درس �ت کردند. آنها یک روز تصمیم گرفتند دوش حمام را بردارند تا فضای بیشتری داشته باشند. آنها فکر میکردند میتوانند به راحتی به اس �تخر و مکانهای آبی دسترس �ی داش �ته باش �ند. اما وقتی چنین دسترسی ممکن نباشد، مجبور میش �وند خودشان را با یک سطل آب در توالت عمومی تمیز کنند. س �بک زندگی لیسک و اس �تایلز مانند هیچکس دیگ �ری نیس �ت. با اینک �ه ون آنها ب �ه راحتی در پارکینگها و کنار خیابان پارک میش �ود، اما این زوج جوان متوجه ش �دند که همیش �ه هم از آنها اس �تقبال نمیش �ود. آنها بهجای پارک کردن در پارکهای ملی و مکانهای طبیعی که چش �مانداز اقیان �وس را دارن �د )مانن �د آنچه در اینس �تاگرام میدیدن �د(، به خود آمدند و دیدن �د که به خاطر اس �تفاده از اینترنت رایگان، خیلی وقتها در کنار مکدونال �د پارک میکنند. یک بار دیگر هم وقتی در محل �های ثروتمن �د پارک ک �رده بودند یکی از اهالی پلیس را خبر کرده بود. حالا همه این مش �کلات به کن �ار، از جایی به بعد خود ون هم به دردس �رها اضافه شد. سقف ماشین ۲۰ س �ال کار کردهی آنها چکه میکند و مدام به تعمیر احتیاج دارد. وقتی هوا س �رد است رادیاتور پروپان را روشن میکنند و این کار پنجرهها، سقف، رختخواب و بالش �ت هایشان را مرطوب میکند. کپک هم یک مشکل دائمی است. لیسک میگوید: «طی این سفر ما همیشه رطوبت را احس �اس میکنیم. نمیتوانی �م درون ون قایم ش �ویم. همیشه از وضعیت هوا اطلاع داریم. اگر در برابر این چالشها ایستادگی نکنیم، تعمیراتی که باید انجام شود، برنامههایی که انجام نشده است و احساس عدم اطمینان میتواند گیجکننده باشد.»

هنرش نیز بگو

با این حال، لیس �ک و اس �تایلز ن �کات مثبتی نیز در زندگ �ی نه چندان فوقالعاده ش �ان در ون پیدا میکنند. با وجود تمام مشکلات، نکات مثبت هم وجود دارد. خیل �ی وقتها غریبهها آنها را به خانه دعوت ک �رده و از آنها پذیرایی میکنند. همچنین میتوانن �د حمام کنند و گاهی در خانهها بخوابند. آنها تورهای شهری رایگان داشتهاند، افراد دیگری را ک �ه مثل خودش �ان بودند ملاق �ات کردند و با دوس �تان و طرفداران زیادی در رس �انه اجتماعی آشنا شدند. لیسک میگوید: «ما با افراد در فضای مجازی دوس �ت میش �ویم. اینترنت نقش بس �یار مهمی در سفرهای ما داشته است». ممک �ن اس �ت زندگی ای �ن زوج از دی �د خیلیها غیرقاب �ل تحمل به نظر برس �د؛ بخص �وص وقتی مخزن فاضلابشان را خالی میکنند یا پول بسیار زیادی برای بنزین میدهند. استایلز میگوید پولی ک �ه در این مدت ب �رای بنزین دادهان �د در حدود هزینه اجاره آپارتمان سابقشان بوده است. اما هر دوی آنها معتقدند زندگی در ون چیزهای زیادی را در مورد خوشان به آنها یاد داده است. لیس �ک میگوید: «ما یاد گرفتیم که نمیتوانیم از مش �کلاتمان فرار کنیم. اگر پی �ش از نقل مکان کردن ب �ه ون اضط �راب دارید، باز ه �م اضطراب خواهید داشت فقط ممکن است دلیل آن متفاوت باش �د. اگر با هنر مش �کل دارید و به سختی آن را خلق میکنید، عوض کردن منظره و فضا به یکباره به ش �ما انگیزه نمیدهد. بای �د بخواهید و برایش تلاش کنید». این زوج جوان در حال بازگشت به انتاریو هستند تا این مدت که فصل ازدواج است، پنج ماهی عکاسی کنند و زمستان آینده به جاده بازگردند. آنها قصد دارند دو سالی در ون زندگی کنند و بعد از آن جهانگ �ردی کنند و در نهایت خانه کوچکی بسازند. لیس �ک میگوید: «ممکن اس �ت در نهایت ساکن اروپا بش �ویم، در آس �یا مش �غول به کار ش �ویم یا دور آمری �کا را با دوچرخه رکاب بزنیم. چه کس �ی میداند؟ احتمالات بی پایان هستند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.