روزها دانشگاه، شبها رستوران یک جواناهل نورثیورکچگونه دخل و خرجمیکند

پاتریک با وجود اینکه دانشجوست اما تمام مدت سال را کار میکند؛ آن هم با حداقل حقوق

Atash Weekly Newspaper - - زندگی بهتر -

پاتریک کیم دانشجوست و البته برای تامین خرجهای زندگی، در یک رستوران کار میکند. او که در نورثیورک زندگی میکند، هم از سختیهای پیشخدمت بودن در رستوران میگوید و هم از برنامههایی که برای تحصیل خود دارد. کار او با حداقل حقوق است یعنی در بهترین حالت ماهی 2500 دلار درآمد دارد و این رقم تا 1000 دلار هم کاهش پیدا میکند. ضمن اینکه او باید به خانوادهاش هم کمک مالی کند. با پاتریک بیشتر آشنا میشویم و میبینیم کار بدنی به همراه درس خواندن چه سختیهایی دارد. همچنین با دخل و خرجهای او آشنا میشویم و میبینیم که پاتریک چطپر با همین درآمد هم یک برنامهریزی دقیق برای پول خود دارد. راستی اگر شما هم اگر درباره گذران زندگی خود تجربهای دارید، آن را برای ما ارسال کنید. نشانی صفحه فیسبوک ما: FB.com/atash.ca

فریاد وسط آشپزخانه شلوغ رستوران

من ب �رای پرداخت هزینهی تحصیلم، هر س �ال تابس �تانها به صورت تماموقت کار کردهام و در طول س �ال تحصیلی هم شغل پارهوقت داشتهام. در حال حاضر یک مدرک روانشناسی از دانشگاه یورک دارم و در دانش �گاه رایرس �ون، بهداش �ت عمومی میخوانم. من در زمان کار، س �اعتهای زیادی سرپا هستم. تمام مدت سینیهای سنگین جابجا میکنم، اشیا سنگین مانند سطلهای یخ و یک کوه ظرف را بلند میکنم و مدام در مس �یر آش �پزخانهها در رفت و آمد هستم. هر چه سنم بالاتر میرود احساس کمر درد میکنم، استرسم زیاد میش �ود و حتی نمیتوانم در آشپزخانههای شلوغ فریاد بکشم تا بقیه صدایم را بشنوند. در ماه س �پتامبر آپارتمان �ی در یانگ و فینچ پیدا ک �ردم و ای �ن اولین جای �ی بود که ب �رای خودم داش �تم. بیدار شدن ساعت ۵ صبح و رفتن به سر

کار بس �یار سخت است؛ مخصوصا اگر همخانهای داش �ته باشید که ش �ما را تا نیمههای شب بیدار نگه دارد.

باید هوای پدر و مادر را هم داشته باشی

والدینم سه سال پیش خانهای در Aurora خریدند و م �ن در پرداخت پول پیش به آنها کمک کردم. ای �ن کار، مرا یک س �ال از برنام �هی تحصیلیام عق �ب انداخ �ت. از آن موقع، چندین بار قس �ط وام را پرداخ �ت ک �ردهام و ی �ا در پرداخت قبض پرداختنشدهی گاز کمک کردهام. م �ن بودجهام را روی کاغ �ذ برنامهریزی میکنم. مث �لا میدانم که اج �ارهام ۵۰۰ دلار اس �ت. ۳۷ دلار هم ب �رای تلف �ن همراهم کن �ار میگذارم. بیش �تر ولخرجیهایم برای شراب و غذا خوردن در دانشگاه است چون از اینکه ظرف غذا با خودم ببرم متنفرم.

برنامه آینده

امیدوارم س �ال آینده از رایرس �ون فارغالتحصیل شوم و یا درسم را در رشته اپیدمولوژی ادامه دهم یا در یک سازمان بهداشت عمومی مشغول به کار شوم. واقعا دوست دارم بتوانم در خصوص مبارزه با بیماریهای فراگیر کمکی بکنم.

وضعیت مالی

درآمد: ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار در ماه شهریه دانشگاه: ۸۰۰۰ دلار در سال اجاره خانه: ۵۰۰ دلار غذا: ۲6۰ دلار تلفن همراه: ۷۳ دلار بیمه ماشین: ۲۰۰ دلار بنزین: ۲۰۰ دلار کل بدهی: ۷۰۰۰ دلار

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.