یادتانباشد هیچفروشندهای دوستشما نیست

Atash Weekly Newspaper - - زندگی بهتر -

هر کدام از ما به دلیل خاصی خرید میکنیم و «تنهایی» یکی از آنهاست. گاهی پیش میآید که در راه برگشتن از محل کار، به جای اینکه در خیابان منتظر همسرتان بمانید، وارد یکی از مراکز خرید میشوید. گاه �ی وقتها هم حال خان �ه رفتن ندارید و دوس �ت دارید از راه خرید کردن، تنهایی خود را فراموش کنید. احتمالا چی �زی که واقعا به دنبالش هس ارتباط انسانی است. فروشندههایی که به شما میگویند چقدر این کت چرم به شما میآید یا با خرید این حولهها چه سودی میکنید، مهربان نیستند. آنها کارش �ان را انجام میدهند؛ کارش �ان هم تشویق شما به پول خرج کردن است. حتما تجربهاش را داشتهاید؛ تعریفها، رفاقتها و حرفهایی از این دست. �تید

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.