عمارت رویایی در بهترین منطقه شهر

Atash Weekly Newspaper - - مسکن -

کارشناس �ان مس �کن آمریکا میگویند این محله بهترین مکان در واش �ینگتن است. پگ مانکوسو، رئیس اتحادیه مش �اوران املاک منطقه میگوید: «اگر این خبر صحت داش �ته باش �د، اوباما بهترین مکان را برای خانوادهاش انتخاب کردهاس �ت. این مکان به نظرم بهترین گزینه است.» جو لاکهارت و همسرش صاحبان این خانه هستند. آقای لاکهارت در زمان بیل کلینتون، س �خنگوی مطبوعات �ی کاخ س �فید بود. او در ح �ال حاضر به علت اشتغال در بخش ارتباطات NFL در نیویورک زندگ �ی میکند. کاخ س �فید از اظهارنظر در مورد احتمال اجاره این ملک خودداری میکند. فردی که در جریان برنامه اوباما قرار داش �ت اعلام کرد، آنها مدتی اس �ت به دنبال خانهای هستند و اکنون به خانههای اجارهای در اطراف واش �ینگتن و البته کالوراما سرمیزنند. البته این فرد در مورد جزئیات این موضوع چیزی نگفت و درخواست کرد تا ناشناس باقی بماند. هنوز مش �خص نیس �ت که آیا اوباما ای �ن خانه را پس �ندیده و اجاره کرده یا اینکه در حال بررس �ی گزینههای دیگر اس �ت. دستیاران و دوستان اوباما به دلیل مسائل امنیتی تمایلی به صحبت در مورد برنامههای اوباما ندارند تا س �رویس مخفی آمریکا آمادگ �ی لازم را برای حافظ �ت از خانواده فرد اول آمریکا فراهم کند.

آنها میخواهند در واشینگتن بمانند

اوبام �ا چندی پیش به صورت عمومی اعلام کرد او و خان �وادهاش قصد دارند پس از ترک کاخ س �فید در واش �نگتن بمانند تا دختر کوچکش �ان ساشای ۱۴ س �اله از دبیرس �تان فارغالتحصیل شود. ملیا خواهر بزرگتر ساشا امسال از مدرسه فارغالتحصیل میش �ود و قرار اس �ت پس از یک سال استراحت برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد برود. اوباما اوایل امسال در میلواکی گفت: «تغییر مدرسه در میانه سال تحصیلی دبیرستان دشوار است». این عمارت حدودا در س �ال ۱۹۲۰ س �اخته شده و در س �ال ۲۰۱۳ ب �ه قیم �ت ۵ میلی �ون و ۳۰۰ هزار دلار فروختهشدهاس �ت. بر اس �اس اطلاعات اداره املاک و مس �تغلات در ابتدا قیمت این خانه 6 میلیون دلار اعلام ش �ده ب �ود. ضمن اینکه این خانه در سال ۲۰۱۲ به قیمت ۸ میلیون دلار برای فروش گذاشته شده بود. خانه البته بعد از مدتی از لیست فروش حذف شده است. سالهاس �ت که اوباما علنا از ش �هرتی که به علت رئیسجمهور ش �دن و به دنبال آن نداشتن حریم خصوصی ش �کایت میکند. او بس �یار علاقه دارد و منتظر اس �ت روزی برس �د که دوبار بتواند کمی گمنام و ناشناس باشد تا با آزادی عمل کارهایی را که قبل از رئیسجمهور ش �دن از آن لذت میبرد انجام دهد. هرچند تصمیم او برای ماندن موقت در واش �نگتن ممکن است خواستهاش را به تاخیر بیندازد. اوباما تصمیم دارد سالهایی طولانی را در شیکاگو بماند؛ جایی که خانوادهاش در آن زندگی میکنند. او قرار است کتابخانه ریاستجمهوری خود را در آن شهر بنا کند. البته او و میشل به نیویورک و هاوایی که محل تولد اوباماست هم خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.