مشاور املاک کانادایی، خانهاش را در وان حمام تبلیغ میکند

Atash Weekly Newspaper - - مسکن -

مشاوران املاک معمولا برای ساختن ویدئوی تبلیغاتی خانه خود، بازیگر یا بازیگرانی را به خدمت میگیرند. اما برخی از مشاوران املاک، خودشان دستبهکار میشوند. آنها حتی ممکن است لباسهای خود را در بیاورند و با یک حوله، در وام حمام خانهای که قصد فروش آن را دارند دراز بکشند و عروسک اردک داخل وان را ببوسند. یک مش �اور املاک در منطقه دورهام انتاریو دقیقا همه ای �ن کارها را کرده و ویدئ �وی تبلیغاتی او در یوتیوب این روزها به س �وژه رس �انههای کانادایی تبدیل شده است. خانم ونس �ا ش �لی در ویدئوی تبلیغاتی خانه خود در اتاقهای مختلف میچرخ �د، در وان حمام دراز میکش �د، در حیاط پشتی خانه پشتک میزند، به درون کمدها میرود و در آشپزخانه کلوچه درست میکند. برخی از کارشناس �ان میگویند مشکل تبلیغات او این است که بیشتر از آنکه قابلیتهای خانه را نشان دهد، حواس بینن �ده را به کارهای عجیب و غریب خود پرت میکند. خانهای که خانم مش �اور املاک در این ویدیو دارد آن را تبلی �غ میکن �د، در ش �ماره ۲6۲۱ خیابان ‪Prestonvale Rd‬ . واقع شده است؛ خانهای در شهر Courtice اس �تان انتاریو که قیمت آن حدود ۴۴۰ هزار دلار است. جالب است بدانید که خانم ونسا شلی برای صدای گوینده این ویدیو را از س �ایت Fiverr پیدا کرده و فقط ۷ دلار بابت آن هزینه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.