مواظب حباب بازار مسکنکاناداباشید

هشدار کارشناسان اقتصادی در لندن

Atash Weekly Newspaper - - مسکن -

آیا میخواهید بدانید چه کسی مقصر اصلی بالا رفتن قیمت خانه در بازار مسکن کاناداست؟ یک موسسه تحلیل مسائل اقتصادی در لندن میگوید برای یافتن این مقصر، کافی است در آینه نگاه کنید؛ بله خود کاناداییها و بانکهای آنها مقصر اصلی این افزایش قیمت هستند.

کارشناس �ان موسس �ه تحلیل اقتص �ادی Capital Economics در جدیدتری �ن گ �زارش خ �ود اعلام کردهاند بازار مسکن کانادا یک «حباب قیمت بسیار بزرگ» اس �ت و دلیل آن هم بالا رفتن غیرطبیعی قیمتها و همچنین وامهایی با ریس �کهای بسیار بالاست. پل اش �ورس نویس �نده این گزارش میگوید بازار مسکن کانادا در آیندهای نزدیک از لجامگسیختی قیمتها رها میش �ود و حباب قیمتها میترکد. او معتق �د اس �ت در ص �ورت بروز چنی �ن اتفاقی، س �رمایهگذاران کانادایی بیشتر از س �رمایهگذاران خارجی ضرر خواهند کرد. او میگوی �د: «در حال �ی ک �ه کاناداییه �ا هر روز دارند زیر وامهای س �نگین خان �ه میروند، اوضاع برای س �رمایهگذاران خارجی که با پول نقد خرید میکنند، بهتر است. این وضعیت عاقبتی دردناک برای کاناداییها به دنبال خواهد داشت.» بنا بر گزارش این موسس �ه به دلیل اینکه نرخهای بهره پایین اس �ت، خانوادههای کانادایی روز به روز بیشتر برای گرفتن وام ترغیب میشوند و در واقع با این کار خود را بیشتر بدهکار خواهند کرد؛ اتفاقی که سرنوشت خوشایندی به دنبال نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.