شماپیمانکارمنصفوکاربلد سراغندارید؟

Atash Weekly Newspaper - - مسکن -

با گذشت چند هفته از شروع فصل گرم سال، خیلی از ما به دنبال رفع کردن مشکلات خانههای خود هستیم. یکی نگران سقف خانه است و دیگری در حیاط خانه، تعمیراتی دارد. آنهایی که عادت دارند خانه را رنگ بزنند، به دنبال یک رنگکار ماهر و منصف میگردند و گروهی هم برای تعمیر تاسیسات یا برقکاری، دنبال آدم فنی میگردند. پیدا کردن یک پیمانکار خوب )چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت خدمات( شاید به اندازه پیدا کردن یک دوست خوب کار سختی باشد. برای همین به سراغ کسی رفتهایم که 20 است تجربه پیمانکاری در کانادا دارد و همه چیز را درباره یک پیمانکار میداند. او به ما میگوید برای پیدا کردن یک پیمانکار خوب باید چه کارهایی بکنیم و مواظب چه مسائلی باشیم.

اگر برای انجام هر نوع پروژهای پیمانکار اس �تخدام کرده باش �ید میدانید که مهمترین مس �أله برای اطمین �ان از انجام درس �ت کار، انتخاب ش �خص مناسب است. متأسفانه بسیاری از صاحبخانهها، بهخصوص آنهایی که به تازگی در منطقهای جدید خانه خریدهاند، حقیقتاً نمیدانند برای پیدا کردن پیمانکار مناسب از کجا باید شروع کنند. همه میدانیم کانادا پر است از پیمانکاران خوب. پس چرا پیدا کردن آنها گاهی دش �وار میش �ود؟ برایان زاویتز نویسنده کتاب «راهنمای صاحبخانهها برای پیدا کردن پیمانکار»، معتقد اس �ت که بیشتر مردم از اهمیت پیدا کردن پیمانکار مناسب آگاه نیستند. او میگوی �د: «پیدا کردن پیمان �کار خوب مهارتی اس �ت که باید یاد گرفت، اما م �ردم با این دید به مس �أله نگاه نمیکنند.» در عوض بیشتر مردم به قول او به «روش تفنگ ساچمهای» عمل میکنند و از پیمان �کار میپرس �ند: «کی میتوان �ی کار را ش �روع کنی، چقدر طول میکشد، و چقدر هزینه برمیدارد؟» قیمت گرفتن قبل از شروع پروژه مهم اس �ت، اما برای پیدا کردن پیمانکار مناس �ب باید کارهای بیشتری انجام داد. به همین خاطر و برای کمک به ش �ما در گرفتن تصمیم درست، این ۱۰ نکته مفید را گرد آوردی �م تا برای یافتن پیمانکار مناسب در پروژه بعدیتان از آن استفاده کنید.

مواظب تبلیغات باشید

یکی از مس �ائلی که باید به آن توجه کنید، انتخاب پیمان �کار از روی آگهیهای تبلیغاتی اس �ت. زاویتز میگوید: «توصیه میکنم اگر میخواهید با کسی کار کنید که او را از روی آگهی ش �ناختهاید، حتما همه چیز را پیش از توافق بررسی کنید.» معنی این سخن آن نیست که همه پیمانکارهایی که تبلیغ میفرستند پیمانکارهای بدی هستند، اما زاویتز میگوید باید مواظب باش �ید این تبلیغات، روی شما تاثیر بیش از اندازه نداشته باشد.

از افراد کارکشته و معتمد توصیه بخواهید

مهمترین س �والی که در زمان ب �ه کار گرفتن یک پیمانکار پیش میآید این اس �ت که به چه کسی اعتم �اد کنیم؟ در اکثر مواقع بهترین راه برای پیدا ک �ردن پیمانکار گ �وش دادن به س �خن دیگران اس �ت. البته نه هر سخنی و نه از هر کسی؛ گرفتن توصیه از همس �ایهای که اخی �راً دیوارش را تعمیر کرده به اندازه مشورت با کسی که خود در صنعت ساختمان مشغول به کار است ارزشمند نیست.

از چند جا قیمت بگیرید

صرفنظر از آنکه کار ش �ما چقدر بزرگ یا کوچک باش �د خوب است که قبل از تصمیم نهایی از چند جا قیمت بگیرید. اگر بپرسید دقیقاً از چند جا، در جواب باید گفت بستگی به بزرگی کار شما دارد. زاویتز میگوید: «دستکم باید با سه پیمانکار حرف بزنید.» هر قدر پروژه بزرگتر باش �د تعداد قیمت گرفتنهای ش �ما هم باید بیشتر شود. او میگوید: «باید ببینید خس �ارت احتمالی چقدر است.» اگر کار ش �ما یک تعمی �ر جزئی اس �ت در اینصورت اگر انتخاب اش �تباهی بکنید چیز زیادی از دست ندادهای �د. اما اگر پروژه بزرگی در دس �ت دارید به نفعتان خواهد بود ک �ه در یک بازه زمانی منطقی هر اندازه ممکن است قیمت بگیرید.

به همه چیز در اینترنت اعتماد نکنید

ای �ن روزها دسترس �ی به اینترنت فراگیر ش �ده و همه برای پیدا کردن همه چیز، از گوگل اس �تفاده میکنن �د. پیدا ک �ردن یک پیمان �کار هم معمولا همینط �ور انج �ام میش �ود. اما گوگل همیش �ه بهترین راه برای تصمیمگیری نیست. شما در واقع میتوانید گزینههای خود را از طریق جس �تجوی گ �وگل پیدا کنی �د و بعد تک تک آنها را بررس �ی کنید. اگر به س �ایت پیمانکاره �ا میروید، دقت کنید که دنبال نش �انههای واقعی باشید و مسائل جانبی در سایت، شما را از هدفتان دور نکند.

از سایتهای نقد تخصصی استفاده کنید

زاویت �ز توصی �ه میکند به جای جس �تجو در کل اینترن �ت، از وبس �ایتهایی مانن �د Homestars. com اس �تفاده کرده و جستجوی خود را محدودتر کنید. به عقی �ده او Homestars.com میانبر خوبی برای پی �دا کردن پیمانکار مناس �ب اس �ت چون بازخوردهای واقعی و فیلترنشده مشتریهای آنها را میبینید. با وجود این، سایتهایی مانند Homestars.com نیز مشکلات خاص خود را دارند. موضوعی که زاویتز با آن برخورد داشته آن است که بیشتر پیمانکارهای ۱۰ ستاره، پیشاپیش تا چند ماه وقتشان پر است. او میگوید: «توصیه من برای چنین مواقعی آن است که صبر پیشه کنید. فقط دنبال ۱۰ ستارهها نباشید، دنبال آنهایی بگردید که ۸/۵ ستاره گرفتهاند و بعد نقد و بررسیها را بخوانید.»

زیاد نگران قیمت نباشید

زاویتز میگوید: «مردم روی قیمت تمرکز میکنند و این اش �تباه است.» قیمت همیشه یکی از عوامل مهم، اما وقتی پیمان �کاری را انتخاب میکنید که کمترین دس �تمزد را میگیرد نباید انتظار داشته باش �ید که کارتان به بهترین ش �کل انجام ش �ود. در حقیقت چنین انتخابی بعداً ش �ما را با مش �کل مواجه خواهد کرد؛ پیمانکاری که بس �یار پایینتر از همکاران خود دس �تمزد میخواهد ممکن است بیتجربه، یا بدتر از آن بیوجدان باشد.

برخورد خوب در وضعیت پیشبینینشده

موض �وع مهمی که میتوان درباره آن س �ؤال کرد این است که پیمانکار با موضوعات پیشبینی نشده چطور برخورد میکن �د. در همه پروژههای بزرگ بازس �ازی، موضوعات �ی پیش میآید ک �ه خارج از کنترل همه است و پیمانکار خوب از روبرو شدن با این مشکلات اجتناب نمیکند، چرا که این کار غیر ممکن اس �ت. پیمانکار خوب در عوض ابتکار عمل را در دست میگیرد تا بتواند در اسرع وقت موضوع را حل کن �د؛ بدون آنکه موجب نگرانی مش �تری شود. زاویتز میگوید: «بازسازیهای بزرگ استرس زیادی ایجاد میکند و پیمانکار خوب باید تا حدی روانشناس هم باشد.»

درباره آنچه میخواهید شفاف باشید

گاهی رابطه بد بین پیمانکار و مش �تری در حقیقت بهخاطر بد بودن مش �تری اس �ت و نه بالعکس. چه چیزی باعث بد بودن مش �تری میشود؟ موضوعات مختلفی میتواند دخیل باش �د، اما مهمترین عامل برمیگ �ردد به نحوه ارتباط. آیا به روش �نی گفتهاید که دقیقاً چه چیزی میخواهی �د؟ آیا کاملاً از ابعاد و ح �دود کاری که درخواس �ت کردهاید آگاهید؟ آیا میتوانید آنها را به شکل مناسب به پیمانکار منتقل کنید؟

از بینش شهودی خود استفاده کنید

عام �ل مهم دیگری که باید ب �ه آن دقت کنید طرز برخورد و رفتار کلی آنهاس �ت. زاویتز میگوید: «از بعض �ی لحاظ مثل انتخاب دوس �ت اس �ت. باید از بینش شهودی خودتان استفاده کنید. ببینیدچقدر به حرف ش �ما گ �وش میکنند و چق �در صادقانه جواب میدهند. گاهی قبول اینکه پاس �خ چیزی را نمیدانید در واقع نشانه خردمندی است نه ضعف.»

از روند کار لذت ببرید

آخرین گام در انتخاب پیمانکار مناس �ب، آن است ک �ه خ �وش بگذرانی �د و از روند کار ل �ذت ببرید. گذش �ته از هر چیز ش �ما در حال بهبود بخشیدن به مکان زندگی خود هس �تید؛ بنابراین در هنگام انجام آن هم میتوانید اوقات خوشی داشته باشید. نکته پایانی آنکه، اگر هم پیمانکار بدی نصیبتان شد ناراحت نباشید چون در عوض تجربه کسب کردهاید. زاویت �ز به نقل از وی �ل راجرز میگوی �د: «قضاوت صحیح در نتیجه تجربه به دست میآید.» بنابراین زیاد نگران اشتباهاتتان نباشید؛ مادامی که از آنها درس میگیرید به رشد شما کمک میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.