میخواهیدخانهبخرید؟ به چه کسی میشود اعتماد کرد؟

پنج درس عبرتی که سردبیر برای خرید خانه در کانادا گرفت

Atash Weekly Newspaper - - مسکن -

هر کس بگوید خانه خریدن در کانادا کار بدون استرسی است، یا خانه نخریده یا معنای استرس را نمیداند. حتی آنهایی که برای چندمین بار تجربه خرید خانه دارند هم، نگران خیلی چیزها هستند؛ آیا خانه مناسبی میخرم؟ آینده این خانه چگونه خواهد شد؟ دارم پول زیادی میدهم؟ نرخ بهره وام بالا نیست؟ قرارداد به درستی تنظیم شده است؟ اینها بخشی از سوالات مهمی است که همه ما در چنین شرایطی از خود میپرسیم. فکر نکنید این دغدغه فقط مال آدمهای عادی است. حتی سردبیر معتبرترین مجله مدیریت مالی کانادا یعنی MoneySense هم در هنگام خرید خانه نگران همینهاست. خوشبختانه او در نهایت توانست با آگاهی و چشمان باز، یک خانه خوب، با قیمت خوب و قراردادی مناسب بخرد. او تجربه شخصی خود را در برخورد با کارگزار املاک، کارگزار وام مسکن و همچنین وکیلش با ما مطرح میکند و به ما میگوید در رابطه کاری با این افراد باید حواسمان به همه چیز باشد.

دانکن ه �ود - س �ردبیر MoneySense: من اخیراً تجربه خرید در بازار پریشاناحوال مسکن تورنتو را داشتهام. همانجا بود که به سرعت دریافتم خرید خانه در این ب �ازار، کاری پرهزین �ه، گیجکننده و پراسترس است. من برای آنکه این فرایند را اندکی آسانتر کنم از س �ه متخصص دعوت به همکاری ک �ردم تا به من کمک کنن �د: یک کارگزار املاک، یک کارگزار وام مس �کن و ی �ک وکیل. ابتدا تصور میکردم آنها قرار اس �ت به من کمک کنند اما در پایان کار فهمیدم آنهایی که فکر میکردم استخدام کردهام تا برای من کار کنند، پنهانی و یا ناخواسته برای کس دیگری کار میکردند. این مطلب درباره پنج درس بزرگی اس �ت که آرزو میکردم پیش از اقدام به خرید خانه میدانستم.

آدمها به پول وفادارترند

اولین درس آن است که اگر ندانید کارگزار املاک، کارگزار وام مسکن و وکیل شما دستمزد خود را از کجا میگیرند، درک نخواهید کرد که وفاداری آنها نسبت به چه کسی است. من به عنوان خریدار فکر میکردم کارگزار املاک تنها برای من کار میکند، اما معلوم ش �د که از فروش �نده خانه نیز دستمزد میگیرد، به این شکل که در پنج درصد کمیسیون کارگزار فروشنده ش �ریک بود. کارگزار وام مسکن نیز حقوق خود را نه از من که از مؤسس �ه مالیای میگرف �ت که به م �ن وام میداد. فک �ر میکردم دس �تکم وکیلم برای من کار میکن �د اما این هم حقیقت نداشت. حالا برایتان میگویم چرا.

ببینید هر کسی از کجا پول درمیآورد

همه مشکل اینجاس �ت که شما فکر میکنید این اف �راد فقط برای ش �ما کار میکنن �د، در حالیکه اینطور نیس �ت. من کارگزاری را به خدمت گرفتم تا معامله را با کمترین قیمت ممکن برای من تمام کند، اما تعارض در آنجا بود که هرچه قیمت فروش بالاتر میرفت دستمزد او هم بیشتر میشد. مش �ابه با همی �ن، کارگزار وام مس �کن من نیز نه تنها دس �تمزد خود را از آن مؤسسه مالی دریافت میکرد که به من وام میداد بلکه هر قدر نرخ بهره وام را میتوانس �ت بالاتر تعیین کند پول بیشتری میگرفت. این از دیدگاه من تعارض حیرتانگیزی از منافع است و تا زمانی که اوراق وام مسکن خود را امضا نکردم از آن اطلاع نیافتم.

شرایط را به نفع خود عوض کنید

به خاطر داش �ته باش �ید اگر معامله نهایی نشود و ش �ما خرید را انجام ندهید، کارگزار شما یک پنی هم گیرش نخواهد آمد. بنابراین اگر احساس کردید خدمات مناسبی به ش �ما ارائه نمیشود میتوانید

مؤدبانه، اما با قاطعیت، به کارگزار خود بگویید در ص �ورت بهبود نیافتن اوضاع رابطه کاری خود را با او قط �ع خواهید کرد. کارگزار تلاش خواهد کرد با وادار ساختن ش �ما به امضای «قرارداد نمایندگی خری �دار» از ای �ن کار جلوگی �ری کند. اما ش �ما میتوانی �د پیش از امضای این قرارداد ش �رایط آن را محدود کنید. بیشتر کارگزارها نیز اگر مطمئن ش �وند قرار نیست معاملهای صورت گیرد و چیزی به دست بیاورند با لغو قرارداد موافقت خواهند کرد.

تا میتوانید درباره معاملهای که دارید میکنید اطلاعات جمعاوریکنید

ش �ما در طول زندگی خود ممکن اس �ت حداکثر چند بار فراین �د خرید و فروش را تجربه کنید، اما کارگزاران و وکلا هر روز مش �غول این کار هستند. بنابرای �ن اگر اهداف خود را درس �ت س �ازماندهی نکرده باش �ید آنها از ریزهکاریهایی که نمیدانید، علیه شما استفاده خواهند کرد. به یاد دارم هنگامی که نوبت خرید بیمه شد وکیلم ش �رکتی را پیش �نهاد کرد که بیمه خود را از آنها بخرم اما من خودم شرکت بهتری پیدا کردم. بعدا فهمیدم شرکتی که وکیلم پیشنهاد کرده بود به او کمیسیون میداد اما شرکت دیگر نه.

آدمهای معقول و باتجربه را انتخاب کنید

کارگزاره �ا ب �رای پیدا کردن مش �تریهای جدید بیش �تر از ه �ر چی �ز ب �ه توصیهه �ای ش �خصی مشتریهای قبلی خود وابستهاند. بنابراین با وجود برخی تعارضهای ذاتی، کارگزارهای خوب باز هم تلاش میکنند رضایت شما را جلب کنند. ای �ن را هم باید بگویم ک �ه کارگزار من مرا مجاب کرد در مسابقه پیش �نهاد قیمت، پیشنهاد خود را ۴۰ ه �زار دلار کاه �ش دهم. کاملاً ح �ق با او بود چون با پیش �نهاد کمتر نیز توانستم خانه را بخرم. مطمئنم بدون راهنمایی کارشناسانه او ضرر زیادی میکردم. بعد از چند بار پیگری توانستم نرخ بهره خوبی نیز برای وام مس �کن ۵ ساله ثابت خودم از کارگ �زار بگی �رم. حتی وکلیم کار خود را درس �ت انج �ام داد، گرچ �ه در لحظه آخ �ر دریافتم که او وکیل وامدهنده من نیز هس �ت؛ چیزی که تا روز قطعی کردن قرارداد نمیدانستم. واقعیت این است که با وجود ش �فاف نبودن سیس �تم، اما بیشتر ما به خدمات حرفهای آنه �ا نیاز داریم. بنابراین همه تلاش خ �ود را بکنید که افراد معقول و باتجربهای را ب �ه خدمت بگیرید و با آنه �ا برخوردی حرفهای داش �ته باشید. این نکته را همیش �ه به یاد داشته باشید: آنها دوستان شما نیستند؛ دستکم تا وقتی معامله به پایان نرسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.