در بازار مسکن تورنتو بنویسیدخلیلی،بخوانیدخاوری

نام مستعار خلیلی؛ پوشش محمود خاوری برای سرمایهگذاری چند میلیونی در پروژههای مسکن میزراحی

Atash Weekly Newspaper - - آدمها و مکانها -

یک هفته از انتشار خبر همکاری سام میزراحی، انبوهساز بزرگ تورنتو و خانواده محمود خاوری، مدیر پیشین بانک ملی ایران میگذرد. ما در سایت و صفحه فیسبوک آتش، نخستین رسانه فارسیزبانی بودیم که این خبر را اعلام کردیم؛ خبری که بازتاب زیادی در فضای مجازی فارسیزبان ایران و کانادا داشت. بعد از شش سال این نخستین باری است که یک سند رسمی درباره محمود خاوری در کانادا منتشر میشود. یکی از مهمترین مواردی که در متن مذاکرات دادگاه به چشم میخورد، فعالیت خاوری با نام «خلیلی» است. در واقع او در سال 2011، میزراحی را در خانه خود در تورنتو ملاقات میکند و شرکت میزراحیخلیلی همانجا شکل میگیرد. در گزارش دادگاه آمده است که خاوری به دلیل اینکه نمیخواست با نام خود بیزینس کند، نام خلیلی را برای فعالیتهای خود برگزید. شراکت خاوری و میزراحی چند سالی ادامه داشت ولی ماه عسل آنها، خیلی زود به جدایی کشید. حالا هر دو طرف از هم شکایت دارند؛ میزراحی میگوید خاوری او را تهدید کرده و خاوری مدعی است میزراحی سرمایه او را اتلاف کرده است. دادگاه آنها، فرصتی را به وجود آورده تا اطلاعات جدیدی را از خاوری به دست آوریم.

ش �اید کمتر کس �ی در بازار مس �کن تورنتو میداند انبوهسازی که با نام Khalili – Mizrahi در زمینه عرضه و پیشف �روش واحدهای مس �کونی لوکس فعالیت داشته، پوششی بوده است بر شراکت بین مردی که تا چند سال پیش صاحب یک خشکشویی بوده و حالا یکی از بزرگترین انبوس �ازان کاناداست با مردی که به اتهام همدستی در بزرگترین اختلاس تاریخ ایران تحت تعقیب است و تبدیل شده بهیکی از عرصههای اختلاف سیاسی بین دو دولت کانادا و ایران.. این پوش �ش قانونی را خبرن �گاران آتش در تعقیب گزارش �ی بهدس �ت آوردند که مانن �د بمبی خبری در کامیونیتی ایرانی منفجر ش �د: سام میزراحی از بزرگترین انبوهسازان کانادا سرمایه لازم برای ساخت چن �د پروژه خود را از طریق خانواده محمود خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی تامین میکرده است.

خلیلی از کجا آمده و ماندانا خلیلی کیست؟

محمود رضا خاوری در همه معاملات بزرگ مسکن خ �ود که با ش �راکت میزراحی و از طریق پس �رش خشایار صورت میگرفته از نام مستعار خلیلی استفاده میکرده است. این را اسناد دادگاهی نشان میدهد که خبرنگاران آتش به آنها دست یافتند. در اسناد دادگاه نوشته شده: «خاوریها نام خلیلی را برای این انتخاب کرده بودند که هویت آنها و بهویژه خاوری پدر که به اتهام دستداشتن در یک اختلاس بزرگ در ایران تحت تعقیب است پنهان بماند». ولی ماجرا چیست؟ داستان مربوط است به شراکت دو چهره جنجالی عالم سیاست و اقتصاد در کامیونیتی ایرانی در کانادا. یکی محمود رضا خاوری مشهورترین چه �ره ایرانی-کانادایی که هم از س �وی دولت ایران متهم است در بزرگترین اختلاس تاریخ این کشور دس �ت داش �ته و هم از س �وی مخالفان دولت ایران متهم است که از طریق ارتباطات دولتی خود توانسته بزرگترین سوءاستفاده مالی را در ایران انجام دهد. و دیگری س �ام میزراحی که در سال ۱۹۷۷ در سن شش سالگی از ایران خارج شده و تا چند سال پیش یک خشکش �ویی در تورنتو داش �ت و حالا یکی از بزرگترین انبوهسازان تورنتوست و چندی پیش هم از س �وی افکار عمومی متهم شد که توانسته مجوز بگیرد تا یک ساختمان تاریخی تورنتو واقع در نبش Bloor و Yonge را بکوبد و بسازد. نام خلیلی از کجا آمده اس �ت؟ گفته میشود ماندانا خلیلی که ش �ریک خ �اوری در خانه مش �هور او در ‪Post Road‬ بوده همس �ر او میباش �د. خاوری پس از سروصداهایی که درباره اختلاس او در بانک ملی ایران بر پا شد این خانه را به نام دخترش کرده بود.

ماه عسل کوتاه خاوری میزراحی

آنها با هم شریک ش �دند تا با سرمایهای که خاوری تامین میکند و ساخت و سازی که میزراحی انجام میده �د، در تورنت �و واحدهای مس �کونی لوکس و اعیانی بسازند و با شراکتی ۵۰ – ۵۰ آنها را بفروشند. ولی ماه عسل آنها خیلی زود بهپایان رسید، زمانی که آنها شروع کردند علیه یکدیگر در دادگاههای کانادا شکایت کنند. ب �ا این همه تا چند روز پیش همه چی �ز آرام بود و هیچ کس در بازار مس �کن خبر نداشت که در پشت این آرامش چه طوفانی نهفته اس �ت، رسانه خبری بلومبرگ با انتشار گزارشی از جزییات این خبر پرده برداش �ت. نیم ساعت بعد سایت خبری آتش نسخه فارسی خبر را در اینترنت منتشر کرد که خیلی زود بازتاب گستردهای یافت. در گ �زارش آت �ش آمده اس �ت: س �ام میزراحی از بزرگتری �ن انبوهس �ازان کانادا س �رمایه لازم برای س �اخت چند پروژه خود را از طریق خانواده محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران تامین میکرده اس �ت. مس �ئولان ایران باره �ا از مقامات کانادایی خواستهاند او را به ایران تحویل دهند.

دعوا بر سر چیست

شراکت آنها زمانی برملا شد که میزراحی به دادگاه ش �کایت ک �رد. میزراح �ی مدعی اس �ت تلفنهای تهدیدآمیز از خاوری دریاف �ت میکند و پس از آن سلس �لهای از شکایتها از س �وی هر دوطرف علیه یکدیگر در دادگاهها جریان یافت. میزراحی میگوید محمود خاوری تلفنی او را تهدید کرده که خانهاش را آتش میزند. براس �اس آنچه تاکنون از سوی بلومبرگ افشا شده ساخت دو کاندومینیوم لوکس در میدتاون تورنتو با شراکت این دو انجام شده است. ‪/۱۴ ۵‬میلیون دلار سرمایه مورد نیاز برای ساخت این مجتمع قرار بوده توس �ط خش �ایار خاوری فرزند محمود رضا خاوری تامین شود و سام میزراحی قرار بوده که کار ساخت وساز را انجام دهد. آنها قرار بوده بهصورت مساوی در این پروژه شریک باشند.

ادعای ۱۰۰ میلیون دلاری خاوری

حالا هر دوطرف مدعی هس �تند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است. خاوری ادعای ۱۰۵ میلیون دلار خسارت بابت بیمبالاتی سام میزراحی در هزینهها کرده است. خاوری، به نقل از بلومبرگ، س �ام میزراحی را متهم ک �رده که حدود دو میلیون دلار از این س �رمایه را صرف خریدن جت شخصی، هزینههای تحصیلی فرزندش و دکوراس �یون ویلای شخصی خود کرده است. از سوی دیگر میزراحی در دادگاه فدرال مرکز کانادا خاوری را متهم کرده که سرمایه لازم برای این پروژه را نتوانسته فراهم کند و او ۸۸ میلیون دلار وام با بهره ۲۰ درصد از بانک گرفته است. در همین حال او همه اتهاماتی را که از س �وی خانواده خاوری علیه او وارد شده رد کرده است. خشایار در اظهارات دادگاهیاش بیان کرد که اتهام وارد شده به محمود خاوری در خصوص تهدید تلفنی میزراح �ی صحت ندارد و برای گم �راه کردن اذهان نس �بت به موضوع اصلی مطرح شده است. خشایار گفت که پدرش مرد 6۳ سالهی آرامی است که هرگز کسی را تهدید نمیکند. خشایار و شوهر خواهرش مدیران شرکت میزراحی بودند و نخس �تین شکایت را آنها تنظیم کردند. آنها مدعی شدند که میزراحی کلاهبرداری کرده است؛ اختلاس مالی و مدیریت ناموفق ش �رکت. خش �ایار مدعی است که علاوه بر سایر پروژههایی که در آن با میزراحی مشارکت کرده )از جمله مجتمع مسکونی ‪The One‬ ) ضرر کرده است. محمودرضا خاوری در س �ال ۱۳۹۰ پس از افش �ای پرونده اختلاس س �ه هزار میلیارد تومانی در ایران از سمت خود بهعنوان مدیرعامل بانک ملی ایران استعفا داد و به کانادا گریخت. خاوری 6۳ ساله، دارای تابعیت ایران وکانادا میباشد. خانه او در ‪Post Road‬ دریکی از محلههای اعیاننشین تورنتو بود که بعدا آن را بهنام دخترش منتقل کرد. سام میزراحی نیز در مصاحبهی اخیر خود میگوید: «م �ن به مفاد قرارداد پایبن �دم و هرگز برخلاف آن عم �ل نکردم. ما باید پ �روژه را به اتمام برس �انیم و نمیشود که قبل از آن بیایید و خواستار دریافت سود خودتان باشید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.