سگ7۰ میلیون دلاری بازنشستهمیشود

این سگ تا بهحال 5/2 میلیون دلار درآمد داشته است، پس چرا ما او را سگ ۷۰ میلیون دلاری مینامیم؟ داستان دارد

Atash Weekly Newspaper - - آدمها و مکانها -

اگر به ماموران فرودگاهی بزرگ مثل فرودگاه پیرسون تورنتو بگویید تمام مسافران و چمدانهای آنها را برای پیدا کردن اسکناسهای غیرقانونی بگردند، این عملیات ممکن است ساعتهای زیادی طول بکشد. اما همین کار برای این سگ فوقالعاده فقط چند دقیقه طول میکشد. Jagger افسر ارشد پلیس مرزی کانادا، یک سگ لابرادور مشکی خارقالعاده است. او میتواند با بینی خود تشخیص دهد چه کسانی بیشتر از 10 هزار دلار پول همراه خود دارند؛ یک توانایی استثنایی و کارآمد که تا حالا توانسته ۷0 میلیون دلار پول غیرقانونی را پیدا کند. قسمت غمگین ماجرا اما اینجاست که او به زودی بازنشسته میشود. این موضوع شاید بیش از هر کسی برای افسر پلیس همکار او سخت باشد؛ مردی که ده سال است هر روز با او به فرودگاه رایرسون میآید. داستان این سگ را با هم بخوانیم

اسم این سگ Jagger است و چیزی که باید درباره او بدانیم این اس �ت که او عاش �ق بوی پول است. او هر روز در فرودگاه رایرس �ون تورنتو، همه چیز را بو میکش �د و اگر شما بیش از ۱۰ هزار دلار به همراه داشته باشید یا آن را در چمدان خود گذاشته باشید، جَگِر این موضوع را تشخیص میدهد. او پس از آنکه تش �خیص داد ش �ما بیش از ۱۰ هزار دلار پول به همراه دارید، کنار شما مینشیند و مثل همه سگ های دوستداش �تنی، دمش را تکان میدهد. جَگِر یکی از نخستین ماموران ارشد پلیس است که چهار تا پا، گوشهای بزرگ، زبان آویزان، یک عروس �ک قرمز، دماغی برای بو کردن پول و کاری برای انجام دادن دارد. او همراه با رئیس و همکارش ‪Ian Falzon‬

در فرودگاه تورنتو بالا و پایین میرود.

یک تشخیص بینقص

کار جَگِ �ر از دو جهت فوقالعاده اس �ت. اول اینکه او کاری به اس �کناسهای کمت �ر از ۱۰ هزار دلار هستند ندارد. او میتواند از روی بو تشخیص دهد کل پولها از میزان مجاز بیشتر است یا نه. دومین خصوصیت اس �تثنایی جَگِر این است که هم بوی کاغ �ذ اس �کناس و هم بوی جوهر اس �کناس را به درستی تشخیص میدهد. او کاری به سایر کاغذها و سایر جوهرها ندارد. در واقع او به راحتی فرق بین کتاب و روزنامه با یک دسته اسکناس را میداند. فالزون، افس �ر و تربیتکنندهی ارشد حیوانات که ب �ا پلیس خدمات مرزی کان �ادا همکاری میکند، میگوید: «جَگِر سگی است که پول را بو میکشد و محل آن را تشخیص میدهد». فالزون ش �خصیتی خونگرم و چشمانی با احساس دارد؛ چش �مانی ک �ه آینهی احس �اس او نس �بت به دس �تیار ده س �اله اش اس �ت و حتی وقتی در خص �وص رابطهاش ب �ا جَگِر ح �رف میزند، کمی نمن �اک میش �ود. جَگِ �ر مثل یک توله س �گ در اطراف میچرخد، خود را به س �مت تسمه نقالهی چمدانها میکشد، مجرمان را دستگیری میکند و تاکنون در حدود ۴/۲ میلیون دلار به دولت کانادا سود رسانده است.

بازنشستگی یک سگ وفادار و زحمتکش

اما به احتساب سن انسانی او اکنون ۷۰ ساله و یک ش �هروند مسن اس �ت و در حوزهی کاری سگها، آنها وقتی به سن ۱۱ سالگی )بخوانید ۷۷ سالگی( برسند، بازنشسته میشوند. فالزون میگوید: «بیش از ۱۰ سال است که هر روز با هم سر کار میرویم. میدانید؟ س �خت اس �ت که بخواهم او را در خانه بگذارم. او بهترین دوست من است.» رئیسش امیدوار اس �ت که جَگِر با چهرهی دوست داشتنی، رفتار آرام و تربیت و آموزش سطح بالایی که دارد، در زمان بازنشس �تگی به یک سگ کمکی تبدیل ش �ود و دو بار در هفته به صورت داوطلبانه کار کن �د: «او عادت دارد که ه �ر روز صدها نفر را ببیند و محروم کردن او از این شرایط سخت است.» در حال حاضر، جَگِر همچنان در فرودگاه میگردد. اما آیا توانایی او هنوز در اوج است؟ باید بگوییم بله. او ۱۲ ه �زار دلار را در جی �ب یکی از گزارشگران روزنامه نش �نال پست تش �خیص داد. جَگِر تا حالا ۷۰ میلی �ون دلار اس �کناس غیرقانونی از جیب و چمدانهای مسافران کش �ف کرده است؛ در واقع جگر ۱۳ هزار متخلف را شناسایی کرده است. بد نیست بدانید که او یک بار توانست از یک مسافر مبلغ 6۵۰ هزار دلار پول نقد غیرقانونی کشف کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.