لندن انتاریو؛ تهاجم زن ناشناس به زن با حجاب

Atash Weekly Newspaper - - آدمها و مکانها -

پلیس انتاریو عکس زنی را منتشر کرده که متهم شده به یک زن باحجاب که در یک سوپرمارکت در لندن انتاریو مشغول خرید بوده تهاجم کرده است. قربانی با پسر 4 ماههاش مشغول خرید بوده که مورد تهاجم این زن ناشناس قرار گرفت. ای �ن زن ک �ه هن �وز هویت او شناس �ایی نش �ده، بعدازظهر دوش �نبه این هفته به زن باحجابی که با پسر ۴ ماههاش مشغول خرید از یک سوپر کینگ در جنوب لندن بود نزدیک ش �د و ابتدا شروع کرد به فریاد کشیدن بعد هم با مشت به جان او افتاد و به زور حجابش را از سرش برداشت. زن باحجاب جراحتهای جزیی برداشته است. این دومی �ن حادثه از این نوع اس �ت که در لندن انتاریو اتفاق افتاده است. چندی پیش هم دو جوان ۲۴ ساله در همین شهر به یک دانش �جوی دکترای ایران �ی حمله کردند و او را کت �ک زندند. آنها او را ع �رب خواندند و به او میگفتند که به کشورش برگردد. گزارش ای �ن اتفاق در ش �ماره ۳۹ ماهنامه چاپی آتش منتشر شده است. یک افس �ر پلیس لندن به رس �انهها گفته است ما امیدواریم این زن را دستگیر کنیم تا شرح بدهد با چه انگیزهای این کار را کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.