کانادا اطلاعات خروج از کشور شما را ثبت میکند

Atash Weekly Newspaper - - مهاجرت بازارچه -

ثبت نکردن اطلاعات آنهایی که از کانادا خارج میشوند، یکی از مواردی است که مسئولان مالیاتی، امنیتی و مهاجرتی این کشور را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. خیلیها برای زندگی به ایالات متحده میروند و چون معلوم نیست چه زمانی از کشور خارج شدهاند، میتوانند همچنان از امکانات بیمه رایگان درمانی استفاده کنند. مشکلات مربوط به قاچاق انسان و همچنین خروج غیرقانونی کودکان نیز برخی دیگر از مشکلاتی است که مسئولان کانادا با آن روبرو هستند. حالا قرار است دولت از چند وقت دیگر، اطلاعات خروج همه مسافران را نیز ثبت کند؛ چه آنهایی که هوایی از کانادا خارج میشوند و چه آنهایی که زمینی به آمریکا میروند. در این مطلب با جزئیات این تغییر بیشتر آشنا میشویم.

رال �ف گ �ودال، وزیر ایمن �ی عمومی کان �ادا هفته گذش �ته اعلام کرد این کش �ور اطلاعات پاسپورت همه کس �انی را که از کانادا خارج میش �وند ثبت خواهد کرد. او هفته گذش �ته در جمع خبرنگاران گفت: «اطلاعاتی که ثبت خواهد ش �د همانهایی اس �ت که در صفحه دوم پاسپورتهایتان مشاهده میکنید، نه کمتر و نه بیش �تر. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، مرجع صادر کننده و جنسیت مسافر است.» این اطلاعات هم اکن �ون تنها در هنگام ورود افراد به کانادا ثبت میش �ود. ثبت آنها به هنگام خروج، کانادا را در ردیف کشورهایی مانند ایالات متحده و بریتانیا قرار خواهد داد.

از مهاجرت تا مالیات و قاچاق انسان

گودال میگوید: «داش �تن این اطلاعات به ما اجازه خواه �د داد ک �ه به ط �ور مثال، ب �ه وضعیتهایی مانن �د موارد مربوط به کودکربایی واکنش بهتری نش �ان دهیم. ای �ن کار به ما کم �ک خواهد کرد با موضوع قاچاق انس �ان برخورد کنیم و همچنین با مس �افرتهای غیرقانونی تروریس �تها بهتر روبرو ش �ویم. این قانون به وزارت مهاجرت کمک خواهد کرد اقدامات مربوط به مهاجرت و درخواس �تهای ویزا را به ش �کل بهتری ص �ورت دهد و به ما یاری خواه �د رس �اند مطمئ �ن ش �ویم ک �ه برنامههای اجتماعی کانادا یکپارچه است.» طب �ق توافقها، هن �گام خ �روج از مرزهای زمینی کان �ادا، مقام �ات مرزبانی آمریکا ای �ن اطلاعات را ثبت میکنند و آن را ب �ه مقامات کانادایی منتقل خواهند کرد. هنگام خروج از کانادا از طریق هوایی نیز ش �رکتهای خطوط هوایی لیست مسافران را در اختیار آژانس خدمات مرزی کانادا قرار خواهند داد. ضم �ن اینکه تمامی این اطلاعات به مدت ۱۵ س �ال نگهداری خواهد شد. این طرح در عین حال ک �ه امنیت بینالمللی را ارتق �ا میدهد، به نظارت بیشتر بر کسانی که زمستانها را در ایالات متحده س �پری میکنند کمک خواهد کرد و سبب خواهد شد محل اقامت قانونی این افراد شناسایی شود. با ای �ن کار اقامتگاه آنهایی که قصد دارند از پرداخت مالیات بگریزند تحت نظر قرار خواهد داش �ت و از اینکه افرادی میلیونه �ا دلار مزایای بیمه بیکاری دریافت کنند و در همان زمان خارج از کشور باشند جلوگیری خواهد ش �د. آژان �س درآمدهای کانادا و سازمان اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا پیشبینی میکنند در پنج س �ال نخس �ت اجرای کامل این ط �رح، بین ۱۹۴ میلیون دلار تا ۳۱۹ میلیون دلار صرفهجویی داشته باشند. پل فریزر، رئیس یک شرکت روابط دولتی و مشاوره استراتژی تجاری است. او معتقد است این سیستم جدید میبایست مدتها پیش راهاندازی میشد. او که پیش از این س �فیر کانادا ب �وده میگوید: «فکر میکنم اگ �ر کانادا میخواهد مس �ئولیت مرزهای خود را بپذیرد باید بداند که چه کسی وارد میشود و چه کس �ی کش �ور را ترک میکند. ب �ا توجه به واقعیته �ای جهان امروز، خروج از کش �ور نیز به اندازه ورود به آن حائز اهمیت است.» گ �ودال ب �ه کاناداییهایی که نگ �ران حفظ حریم خصوصی خود هستند اطمینان خاطر داد که جای نگران �ی وجود ن �دارد. او گفت: «ب �ا ایالات متحده درباره اینکه با این اطلاعات اجازه خواهند داش �ت چه کارهای �ی بکنند و اجازه نخواهند داش �ت چه کارهای �ی بکنند، توافقاتی امض �ا خواهیم کرد. اگر دریابی �م مقامات آمریکایی به توافق �ات مربوط به حریم خصوصی افراد پایبند نیستند، در آنصورت میتوانیم به همکاری خود با آنها خاتمه دهیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.