جدایی پس ازمهاجرت چه تاثیری روی روند شهروندی میگذارد؟

Atash Weekly Newspaper - - مهاجرت بازارچه -

کخانانادما م شههارجزاردا تز کمروندتهاریامل.:دمرنواوقهعمهمسرسمریمپ کرونسادهل امسهاتجکرهتبهدامشونتتراو ل در متقاضی اصلی بود. زمانی که ما ازدواج کردیم او خود را گرفته بود و من، پس از ازدواج، به پرونده او اضافه شدم و جدید صادر شد. سپس هر دو با هم وارد کانادا - مونترال شدیم و در واقع لَند کردیم. حالا شرایطی پیش آمده که من میخواهم از همسرم جدا بشوم. سوال من این است که آیا درصورت جدایی مشکلی در روند تمدید کارت اقامت دائم یا اقدام برایشهروندی پیشخواهدآمد؟

در ابتدا و شخصا امیدوارم که مشکل شما حل بشود و عمر ازدواجتان طولانی و همراه با خوشبختی و سعادت باشد. اما اگر به هر حال ناگزیر از جدایی هستید، باید اطلاع داشته باشید که نام هر دوی شما در پرونده مهاجرت هست و با توجه به اینکه شرطی هم در دریافت اقامت دائم شما نبوده و نیز هر دوی شما با هم لَند کردید، بنابراین هر تغییری هم که در وضعیت ارتباطی و تأهل شما پیش بیاید، تاثیری بر روی پرونده مهاجرت شما و پروسه شهروندیتان نخواهد داشت. جهت اطلاع ش �ما، درباره کس �انی که مقیم یا شهروند کانادا بودهاند و بعدا از طریق ازدواج اسپانسر همسرش �ان میشدهاند، در دولت پیش �ین آقای هارپر تصویب شده بود که اگر آنها جدا شوند روی فایل مهاجرت فرد اسپانسرشده تاثیر میگذاشت. این قانون در دولت جدید آقای ترودو تغییر کرده و شرایط دوباره به وضعیت پیشین بازگشته است. یعنی حتی درصورت جدایی این خانوادهها، تغییری در روند مهاجرت و شهروندی فرد اسپانسر شده نیز پیش نمیآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.