مهاجر لیبیایی از زندان دوبی آزاد شد

Atash Weekly Newspaper - - مهاجرت بازارچه -

پرونده یکی از جنجالیترین خبرهای مربوط به مهاجران کانادا، با ورود سلیم العرادی به خاک کانادا بسته شد. سلیم العرادی که در لیبی به دنیا آمده و شهروند کاناداست، در میان استقبال اعضای خانواده خود در فرودگاه پیرسون تورنتو، وارد کانادا شد. او نزدیک به دو سال در زندان دوبی بود و گروههای مختلف حقوق بشری تلاش کرده بودند با فشار آوردن به دولت امارات متحده عربی، او را آزاد کنند. این تلاش در سطح دیپلماتیک هم از سوی مسئولان کانادایی انجام میشد.

سلیم که پنج فرزند دارد، در ماه آگوست سال ۲۰۱۴ در شهر دوبی به اتهام داشتن ارتباط با عملیاتهای تروریستی دستگیر شد. فعالان حقوق بشر میگویند که این اتهامات کذب است و مدرکی مبنی بر ارتباط او با فعالیتهای تروریستی وجود ندارد. العرادی سوم جون امسال وارد خاک ترکیه شد و در آنجا تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفت. کمپین «آزادی سلیم العرادی» اعلام کرده است او در مدت بازداش �ت، ۱۸ کیلوگ �رم وزن کم ک �رده و هنوز از درد رنج میبرد. روزنامه گاردین س �ال گذش �ته در گزارش �ی تایید کرد گزارشهای متعددی دریافت کرده که نش �ان میدهد با زندانیانی که در شرایط مشابه با آقای العرادی نگهداری میشوند، رفتارهای خشونتآمیزی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.