پیشنهادهایی برای آخر این هفته پنج پارک برگزیده نورثیورک

پارکهای نورثیورک جزو زیباترین پارکهای منطقه تورنتو به حساب میآیند پس باید از این فرصت هوای خوب استفاده کرد

Atash Weekly Newspaper - - آخر هفته -

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید نورث یورک تعدادی از زیباترین پارکهای تورنتو را دارد که خیلی از آنها سابقا ملکهای شخصی بودهاند و در اواخر قرن 20 به شهر اهدا شدهاند. این منطقه به نسبت سایر نقاط تورنتو از تراکم جمعیتی کمتری برخوردار است و این یعنی طبیعت و فضای سبز بیشتر و البته پارکهای خلوتتر. در این مطلب میبینیم که پنج پارک برگزیده نورثیورک برای یک آخر هفته تابستانی کدامها هستند. اگر اهل ورزش هستید، یادتان نرود توپ و دوچرخه را با خود ببرید. این پارک کاملا مناس �ب روزهای تعطیل تابستان است. خانوادهها دور باربیکیوهای بزرگ جمع میشوند، مسابقههای کریکت در س �ه زمین مختلف برگزار میشود، دوچرخه سواران در مسیرهای مخصوص رکاب میزنند و سوارکاران اسب سواری میکنند. س �انی بروک پارکی اس �ت که واقعا همه چیز را با هم دارد.

ه �ر چ �ه ق �در ‪Downsview Urban Park‬ تم �ام توجه �ات را به خود جلب میکند، ام �ا این Dells است که تمام طبیعت و چشمانداز را دارد. ای �ن پ �ارک در حقیق �ت یک �ی از دیدنیتری �ن پارکهای تورنتوست که زمینهای باتلاقی، مسیر دوچرخهس �واری و محیط �ی طبیع �ی در امتداد ‪Black Creek‬ دارد و در ظاه �ر کام �لا از محی �ط شهری که در آن قرار دارد، مجزا است. آتشدانهای این پارک نیز بس �یار جذاب و دیدنی هستند.

اینجا یک پارک بزرگ برای عاش �قان ورزش است. علاوه بر س �ه زمین فوتبال، چندین زمین کریکت و مسیرهای زیادی نیز برای دوچرخهسواری دارد.

این پارک نس �بت به چهار پارک دیگر سرسبزی کمتری دارد و دلیل آن نیز اس �تفاده از پارک برای مقاصدی بیشتر از پیادهروی و پیک نیک است.

این پارک یکی از ناش �ناختهترین پارکهای شهر است که به ‪Canadian Film Centre‬ متصل میشود. اینجا در عین حال احتمالا یکی از بهترین مکانها در کل تورنتو برای پیکنیک آخر هفته است. این پارک برای آنهایی خوب اس �ت که از شلوغی کلافه میشوند؛ اینجا کمتر کسی دیده میشود. ویندفیل �دز به نوب �هی خود دهکدهای اس �ت که ‪Wilket Creek‬ را احاط �ه میکن �د. اینج �ا گرچ �ه زمینه �ای تنی �س دارد و مردم در ضلع ش �رقی آن تجم �ع میکنن �د، اما این پارک بس �یار آرام و چشمنواز است.

یک �ی از زیباتی �ن مکانها در تورنت �و که گلهای فوقالع �اده، پله �ای دیدن �ی، درخت �ان تنومند بلوط، باغ س �نگی و مس �یرهای باری �ک زیبا دارد همینجاست. درس �ت اس �ت که از بهار تا پاییز، اینجا همه آخر هفتهها شلوغ میش �ود، اما کافیست صبح زود به آنجا سر بزنید تا بدون مزاحمت جمعیت از مناظر آن لذت ببرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.