چگونههمینشنبه بهترین بورسیه را از دانشگاه بگیریم

سمینار راهنمایی برای موفقیت تحصیلی در دانشگاه

Atash Weekly Newspaper - - آخر هفته -

سمینار ‪Young Scholar‬ برای سومین سال متوالی همین شنبه در تورنتو برگزار میشود. این سمینار را آنهایی برگزار میکنند که هر کدام در رشته خود موفق بودهاند و توانستهاند شرایط خوبی را برای رفتن به کالج و دانشگاه برای خود فراهم کنند.

همه این آدمها شنبه بعدازظهر در دانشگاه یورک جمع میش �وند و به دانشآموزان و همچنین اولیا میگوین �د ک � ه ای � ن راه را چگونه ط �ی کردهاند، چگونه توانستهاند بورسیه تحصیلی بگیرند و برای موفقیت، چه مواردی را رعایت کردهاند. کس �انی که در این سمینار س �خنرانی میکنند و به س �والات مراجعهکنندگان پاس �خ میدهند، از بهروزترین راه و روشهای پر کردن یک اپلیکیشن موفق برای بورسیه آگاهند. ضم �ن اینک �ه میتوانی �د از آنه �ا درباره ش �رایط تحصیلی م �دارس تخصصی )مثل حق �وق، علوم پزش �کی، بیزینس و داروس �ازی( س �وال کنید و اطلاعات به دس �ت آوری �د. ورودی این برنامه ۲۵ دلار است و میتوانید آن را از طریق سایت سمینار خریداری کنید.

‪Address: 4700 Keele Street, 88 The Pond Road,‬ ‪York University (TEL) Room 0014‬ Young-scholar.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.