Best Health

Iceland is on it!

-

+n 2021 a paKr of trKals KnXolXKnI scJools polKce statKons care JoOes anF eXen tJe Oayor of 4eykLaXÉko­s offKce sJoweF tJat JappKness Ioes Wp anF proFWctKXK­ty Ks OaKntaKneF wJen yoW sJorten tJe work week. 6raFe WnKons neIotKateF for a perOanent cJanIe anF now 8ƪ percent of +celanFKc eOployees JaXe reFWceF workKnI JoWrs.

Newspapers in English

Newspapers from Canada