ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

Inuit Art Quarterly - - INUIT ART, DESIGN AND THE DIGITAL ECONOMY -

1 ᐃᐅᓚᓐ ᔫᓐᔅ, “ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖓᑎᑦᑎᕕᐅᔪᑦ: ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑉ ᐱᐅᓯᑐᖃᓄᑦ,” ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ 28, ᓈᓴᐅᑖ 2 (ᐊᐅᔭᖅ 2015): 38– ᒥᑦ 41– ᒧᑦ. 2 ᕼᐃᓐᔅ ᐃᑎᖕᒍ, ᐊᒃᑐᐃᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥ (ᑎᐅᓚᔅ: ᐱᒃ ᐅᓕᕗᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᒪᔭᖏᑦ, 2017), 10. 3 ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐅᖃᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᒫᑕ ᖃᔮᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕐᕋᓕᒃ ᑕᕕ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᒐᔭᕐᒥᔪᑦ, ᐅᑯᐊ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖃᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᓯᑎᐱᕆ 17 ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒃᑑᐸ 6, 2018. 4 ᐅᓚᐃᑦᓱ ᓕᕕ-ᒥᒃᓛᕕᓚᓐ, “ᑕᑯᒍᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᑲᑎᖓᔪᑦ ᐊᓐᓄᕌᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ ᐊᑐᖅᖢᒋᑦ ᕿᓰᑦ,” ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᔨᐅᑯᓛᕕᒃ, ᒪᐃ 20, 2017, https://www.cana­di­an­geo­graphic.ca/ar­ti­cle/see-how-inuit-de­sign­er­com­bines-fash­ion-and-tra­di­tion-us­ing-seal­skin.

Newspapers in English

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.