JOUEURS DE LA MLS PRÉ­SENTS EN RUS­SIE

Le Journal de Montreal - - SPORTS -

Dy­na­mo de Hous­ton

Adol­fo Ma­cha­do | Pa­na­ma

Los An­geles FC

Omar Ga­ber | Égypte Mar­co Ure­na | Cos­ta Ri­ca Car­los Ve­la | Mexique Laurent Ci­man | Bel­gique (en at­tente)

Ga­laxy de Los An­geles

Gio­va­ni dos San­tos | Mexique Jo­na­than dos San­tos | Mexique

Min­ne­so­ta Uni­ted FC

Fran­cis­co Cal­vo | Cos­ta Ri­ca

New York Ci­ty FC

Ro­nal Ma­tar­ri­ta | Cos­ta Ri­ca Rod­ney Wal­lace | Cos­ta Ri­ca

Red Bulls de New York

Fi­del Es­co­bar | Pa­na­ma Mi­chael Mu­rillo | Pa­na­ma

Or­lan­do Ci­ty SC

Yo­shi Yo­tun | Pé­rou

Tim­bers de Port­land

Da­vid Guz­man | Cos­ta Ri­ca An­dy Po­lo | Pé­rou

Ear­th­quakes de San Jose

Ha­rold Cum­mings | Pa­na­ma Ani­bal Go­doy | Pa­na­ma

Soun­ders de Seat­tle

Gus­tav Svens­son | Suède Ro­man Torres | Pa­na­ma

Whi­te­caps de Van­cou­ver

Ken­dall Was­ton | Cos­ta Ri­ca

Newspapers in French

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.