忠骨英魂

Beijing (Chinese) - - CONTENTS - ᪴喔҆䬜 ᴴ䷅Γ∂喔฼㪴

ᬻА䄼㜐Ვ㐔ⰈВᔍ㞯ऺ̓喑ڣ ఍̷Γᑦ߫ລⰥ͒ኖ㷘რ䏘ώ喑ͧϧй᝭⼝䶯ȡ㔹≮эγ̶⮫็Ꭱ⮱Ꮴ⛆ݨ᱙ȨᲕᔍᘺ ڕڙ䯳ȩ喑݆ͧϧй䃟䔝γ䔆ѻ̭аऺ㜐⮱ᔍ◵ᩲθ

ᬻₓჄₐᓤᎡ䬡喑⇠北ღ城࣬ᰶ̭͗ᩫ➈༰఍ͧĄ๡⩇䪬́ళ๔Ą㔹㷘Ύ里ϧ䃑ͧ᭜ᄬᭌ๡ȡज᭜ύ里ϧ̺чᘠ ݝ喑䔆͗ᰶᄬᭌ͸Ⱕ⮱႖ၽࢡౕ㔹⿸ ͸Ꭱ䊝ႹΓЃ䗐౻ತ㔹ࣵⴚᮯ⮱Ϧ⩌͸路喑ЃӬ᭜̭А䄼㜐Ვ㐔Ⰸȡᬻଶ䲃ᬣ ᱌喑ڲ䬮仃䒲͒ኖ䪬᱌̀ᱰ喑䏘ͧڢ䘕অใ䗻⮱Ვ㐔Ⰸ ۆ̸๼⪼ᑦ߫䔆Ѻ̭ϧ͸ ̸̴ϧ͸̷⮱仃䒲ȡ♣㔹喑͒ኖ ݣࣾٵ ϧ喑Ჱ䮤Ვ㐔Ⰸ喑ᰭ㏵ᄳѓ䔮䔈γ北京⮱ ܾ౧喑⪆̸γ̭⃢ࡰऑ๴ۑ ȡ

Ვ㐔ⰈᎠ⩌᝭ ۆ⮱᪴」Ꭳ̺็喑ౕЃ ࣨ̓࡮̶Ꭱऻ喑᪴ಈ䶳㷃⢸̓䉋᝺ᄳЃ⮱ ᪴」ⅴ̭ͧ㑃喑䔆Ӭ᭜ᰶऺ⮱ȨᲕᔍᘺ ڙ䯳ȩȡ ݝ γᏤ⛆Ꭱ䬡喑↲↌ⴒ࣬ᱞⅥ䒶হ Ვ㐔Ⰸ⮱ఈ̓ႆᲕ㖗⺼ܷࣵݨ γ̭䘕ȨᲕ ᔍᘺ ڕڙ䯳ȩ喑᜽ͧ⌲аᲕ㐔Ⰸ᪴䯳͚ᰭ ͧ㦄ऺ⮱❵᱙ȡ

ڙᲕ क़ ۑ ߌ͇⪆䱿ट

ᬻଶ䲃̶࡮ఈᎡ喍1 Ꭱ喎ۙ႐⮱ ̭๖喑北京࡮ܳჿۤ喑ܾ䘕ᅇΓ҂凹៩㼐Ɑ̭䭌⟜ϧ ݺ ᒭ北京㺬市喑䮼㵹⮱⮫ༀᬍ ̺ᙌᚕ਼୅ȡౕ䔆䭌⟜ϧ͚喑ᰶ䬪⊆ᕨⲐ ᑍ㏼হ⊆↌ጎះᱻ๖Ⴭぶោ՚ऺᄳ喑䔅ᰶ ̭ѺⰡ㼭᪏䄼⮱ऺ㜐Ვ㐔Ⰸ喑ЃЙ䘪᭜㷘ᬣШ ڲ䬮仃䒲⮱๔ລ㜐͒ኖᲱ䮤喑ᰭ㏵䏘₨ܾ౧ȡ䔆ψऺ㜐⮱㷘რ᜽ͧγଶ䲃᱊ᰭ ۑ⮱๔ ᵵ喑㔹䔆̭Ꭱ喑Ვ㐔Ⰸϲᰶ 0ᆮȡ

Ვ㐔Ⰸ᭜⇠北ღ城࣬ϧ喑ܧ⩌λᬻₐ ᓤ࡮̭Ꭱ喍1 1 Ꭱ喎喑᜽ϧऻϧй⼝ѓͧᲕ ḿᆞȡౕѓ ᆮᬣ喑⃺ϟᰦℼ⫲ᩲ喑❣ϟᲕჹ ࣵལγ̭ᝬ໨ბȡ㔹ₑᬣ喑Ꭱ䒨⮱ₐᓤ⮴ፊ ౕ北京ᗐ⫲⻨̓喑Ѓ䔉ౕ⎃北⮱1 ᆮയᑌ ᱞࣇ⛉喍DZOH喎В㬖⢸⮱䏘ЪᲒݝ北京喑㐔ឬ๔­㐌喑ᩦすιᎡͧଶ䲃ٰᎡ喑ᱞࣇ⛉ᅞ᭜ଶ䲃⮴ፊȡᎡ号㮪♣ᢏγ喑ѳᲕ㐔Ⰸ⮱ ⩌≨ࢡӊ♣ຯᩲ喑Ꭰ䲆͚⪒ᰶ܍ܳ䓈䚥ȡ ᒀᬣ喑㐔⃺ᄦЃ࡮ܳ㠈ݨ ٮ̺喑䃥Ѓ䄨Γ喑᪡๖䃖Ѓᩫ➈ȡᰶ̭⁎喑Ვ㐔Ⰸ㏼䓴⻮ණ ᬣ喑ĄⲦ里͚٬䄨Γ喑ᓰສ͸Ą喑Λ᭜ᅞ㐆Ѓ ⮱਒਒䄡㜗ጞΌᘠ䄨Γ喑ज਒਒ࢡ䃑ͧЃ ᎡᎩ喑Ӭ䬛ЃĄᎡᎩ喑҂႓Ą喤Ვ㐔Ⰸఋめ䄡喟­ĄᎩ㔲Ш➔➈喑Ͱ̺Ш႓㕣喤Ą਒਒㻮Ѓ䄚ܧ̺Ԅ喑ᅞᄳₑθॷ䃶γ❣ϟ喑❣ϟख़ ऻᅞٮ䃥Ѓ䄨γ喑ѳ䔅᭜㺮ᩫ➈ȡλ᭜喑Ვ㐔Ⰸ̭䓦䄨Γ̭䓦ᩫ➈喑ᅞ䔆ᵤ̭Ⱑ䓴γ ρᎡȡౕѓ1 ᆮᬣ喑᝺仃⁎䌌䮼㔮ጵ䄨Γȡ䗐ᬣ喑­Ვ㐔Ⰸუ里࡮ܳ䉘ఝ喑ѲЃ䄨Γ䲋፥ ݨ㠓喑ऻᲒ㔰͚Ύ䄂喑䔈ڒ పၽ⯾႓΍ȡౕ పၽ⯾里喑ᰫ㔰͚ᣏ㟞⮱పၽ⯾⺚䙿ᒽ䭣 Ხͧ䉼䃳Ѓ喑㏼፥ᠴᄩЃ䄨Γȡ㏵Λ喑ౕଶ䲃ι࡮ښ Ꭱ喍1 Ꭱ喎喑 ᆮ⮱Ვ㐔Ⰸ㔰͚䔈ธ喑̭ᬣ䒝ߕღ城ȡᬻА჋㵹͑京ݣ ࢠ喑北京হ南京ऱᰶ̭ຄ㵹ᩬᱧᲱ喑ग̺䓴南京ͧ䮗䘪喑ჅঅΌ⇎ᰶ北京䗐͵็ȡₑᬣ喑㔰͚䔈ธ⮱Ვ㐔Ⰸ㷘᱊ᐤШপͧ南京़䘕ͨθ喑ݝ ШऻᲮऄ㔰ߌ䗻͚䗾ᮀ⮱䉼䃳喑䗾ᮀ፥፥ाЃЭᢵĄᅲჅႵ䏘͸䖀̻๘ऑϷ ڥᩲąȡ͑Ꭱऻ喑Ვ㐔Ⰸࣵ䌌䮼南京़䘕ᅇΓ䴖䗓๴႓΍喑䴖䗓๴ĄᅪВ᝭႓ᢵ͸喑㐔Ⰸऺ⯷㦄ąȡଶ䲃ι࡮ίᎡ喍1 0Ꭱ喎喑Ვ㐔Ⰸ㷘䄰ᒭ­北京喑Ш ڢ䘕䒓侫थঅใ䗻ȡᒀ ᬣ喑㧆ऑ仃䶳ԧめↄ᪝⁎ፓ ڒڢ Ӣᬻ᱊北䘕䓦ධ喑ڲ䬮仃䒲͒ኖ⮱ह ڇ ϴ卫䄤ᐭ侙市喑ВₑᲒ̻㧆ऑ䃟হȡᲕ㐔Ⰸⴒ䖀­ᗲۢ ऻ喑Ხ߈ࣺᄦϴ卫⮱և法ȡλ᭜喑ѓ ๼̸ۆ ⪼喑ĄВͧ䰍㕨᱗䰗喑䖪䃛হ⹧ᑞ喑๔䓞ప喑Ͱ๼㼭࡮̺जȠρ䅙ą喑ॵ㐆ଶ䲃­ፊ喑ଶ䲃ፊⰸऻ䶴ͧᓰߕ喑λ᭜ᄳ䔆͗ᐧ䃛̸ࣾ㐆ϴ卫Ƞ͒ኖȠᒽ䭣ぶ䛺㜐䃕䃧ȡ­ϴ卫ౕ䃕䃧ᬣ ៎Ɑ㘠㚷๔侯Ვ㐔Ⰸ䄡喟­Ą〃ၽⰛ̺Ⲧჴ喑 ჉ڣᭀ͸ȡąϴ卫㉍Გᘔᕂ㧆ऑ䧮侾喑䃑ͧ Ვ㐔Ⰸ̺ⴒ䖀᩹ϧ⮱ࢶრ喑Ꮑᒀᄳѓ᧑㕹ᴒ­ߋȡ㔹ₑᬣ喑ݺࣨ䃛হ⮱Ⴥঅጟ㏼ܧࣾ γ喑λ᭜䄥ѻ๔㜐गສᣒऄγϴ­卫⮱ᐧ䃛ȡ ϴ卫ࣵाଶ䲃ፊ䔈䅄㼭喑䄙䮤Ვ­㐔Ⰸ喑᷸ͫ ̺Ⴧ⮱ଶ䲃ፊᅞᄳᲕ㐔Ⰸ̸γ๔⠞ȡ̺Ͳ喑ଶ䲃ፊࣵᄳᲕ㐔Ⰸ䉙ͧγ⟱䖀喍Ϸ⩅㖰Ⱞ ͡≛࣬喎ڥ टȡ

Გݝ⟱䖀ऻ喑Ვ㐔Ⰸⰸ ݝ䔆͗ౝ᫦ ⅶϧহ⪗ϧᱯᅲ喑ąԄ㒂ⴒ䄄γ­ąȡλ᭜喑Ვ㐔ⰈĄキၽᑌ⻭㔲⮫҆ϧ喑㖅̶㏼ጵ᪆ ͸ą喑䃫㒛႓ᵎ喑݈ᐧγ䮏喑ᩦअγ䔆͗ౝ ᫦⮱㥪ऻᅭ䲏ȡᰶ̭⁎喑Ѓ䔅ࢃᢶγ㜗ጞ ᝭΅⮱侙হ໨ၽ⮱㶐᰺喑Вₑ䉱ߖ䗐ψ䉘ఝ⮱䄨ΓϦȡᚏᚏౝ喑Ѓऄ ݝ γ䔆͗ౝ᫦ ऱ͗ℾ᫼⮱᠒ᝡ喑ϦЙϟܴౝ⼝ЃͧĄᲕ ❣ąȡᒀᬣ喑⟱䖀࣬里ᰶ̭Ꮤ⚑ᆞ喑㷘⪗ϧ䪬᱌ࢍᰶ喑䭱䓾ϧᒭᒭ㺮䊝ι⮫里ใ᝺㘪ឫ ݝ⚑◚喑⩌≨Ხ̺ͧᭀȡλ᭜喑Ვ㐔Ⰸ䄤Გ⪗ϧ喑㐆ѓй䃟ᬻ䖀⤳喑⪗ϧᬍ̺द᰺喑Ꭳ䄡喟ĄᲕڙࢠ䶨᜾ᰦ⾦ጽϓ㜺͸喑ۢ⚑ᆞ

㕣喤ąϻₑ喑䔆̭ፓ⮱ϧ⩕⚑࡮ܳ᫦ӬȡᲕ㐔Ⰸ㮪♣ϲౕ⟱䖀ш㕹̭Ꭱ็喑ࢡ䕍⺼̭ ᫦喑ऄ ݝ ϦЙ⮱❞ᝡ喑В㜡ౕЃ㷘ଶ䲃ፊ ں⁎䊤⩕ᬣ喑⟱䖀⮫ༀĄ䔮λ⮫里͸ใ㔲ࡰ҆ϧąȡᅞౕᲕ㐔Ⰸ㷘䉙⟱䖀᱌䬡喑㧆ऑ ԧめↄ̺䖢Ⴕ侙市व㏓喑ӊ♣俇ឝ䓦ධ喑䔆ᅞ䃖ଶ䲃­ፊᘠ䊤γᲕ㐔Ⰸᭁᬒ⮱๼⪼喑̺ᓄ̺䊋दᲕ㐔Ⰸᰶٵ㻮͸ᬻ喑㔹ϴ卫Ό ఍⫲ࣨ̓ȡλ᭜喑ଶ䲃ፊᄳᲕ㐔Ⰸङఋ­喑ᘠ㺮䛺᫝ड़⩕Ѓ喑जБᲕ㐔Ⰸ⇎ᘠ ݝ⮱᭜喑ぶᒲЃ⮱ᄳ᭜ܾ䘕ᬍᗲ⮱๔⠞হ北京ܾ౧ ̷䗐ݧ俕⮱ჿ䷻ȡ

ᔍ偯Ⅵ侨 ͦᓰ⚔ࡰऑ

Ვ㐔Ⰸ⻨ᐭ⟱䖀࣬ऻ喑ଶ䲃ፊШপЃ ͧᆞ东䄥城࣬Б喑जϲϲ䓴γ̭͗ᰵࣵᄳѓ䄰ᒭ南京Шᝤ䘕ͨΘ喑̶ᬒऻࣵࡴЃܾͧ䘕অใ䗻ȡᒀᬣ喑͒ኖѺ倅ᱰ䛺喑ѳᰫ఍᩾侫ᰶߌ⮱ϴ卫㏼፥۹侫λ͒ኖ͸̷喑䔆ᅞб Ѓ࡮ܳ⅁ᙑȡᒀ͒ኖⰸ ݝᲕ㐔Ⰸᰫ㏼ᑦ߫ ϴ卫喑Ӭᰶᓰ᣽᠁Ѓ喑Λ᭜Ვ㐔Ⰸࣵ㷘ࡴͧ ڢ䘕ₓ䔶थȡѳ͒ኖज㘪̺ⴒ䖀喑̭䏘ₐ⅁ ⮱Ვ㐔Ⰸᚻᖣ͒ኖ䊲䓴γϴ卫ȡᲕ㐔Ⰸ ݝ Ш̭ᰵऻ喑ᘠ ݝ㜗ጞౕ䔆͵ⴚ⮱ᬣ䬡里ᅞ㘪ఈ⁎ᓄ ݝࡴ䓮喑Ӭ̭ᓰᘠⱭ្᩵పუȡλ ᭜喑Ѓ㡶᠌๼⪼۳ิᑦ߫ڲ䬮仃䒲͒ኖ喑㔹Ѓ䗐ᗟᘕ⮱䖚䕴Ό䮼͸㔹Გȡ

ᬻଶ䲃̶࡮ιᎡ喍1 Ꭱ喎喑Ვ㐔Ⰸٰౕᬓ㐆ଶ䲃ፊ̷γ̭ヴȨ䄤䄈䉩㜐⪼ȩ喑вₑᲒᑦ߫͒ኖȡౕ䔆ヴ๼⪼͚喑Ვ㐔Ⰸࢳ᪝͒ኖᰶĄρລ࡮๔㒗ąȡजᒀ ๼⪼ॵ ڒऻ喑ଶ䲃ፊᲮͧᙑᔿ喑఍ͧڣ͚ ᰶ̭ψ ڠ λ㸂⢸ᱞ䒪ೂহᮜ⢸ᱞ䒪ౠ⮱ڲ ღ喑Ӭ䃑ͧᲕ㐔Ⰸহ⮴ၽ㐀ڇ ȡᅞౕ䔆ᬣ喑͒ኖᯄ͚ाଶ䲃ፊ䔈䅄喑䔆ᅞБଶ­䲃ፊᰡͧ䰴ᔿȡλ᭜喑ଶ䲃ፊᅞᄳᲕ㐔Ⰸ̸ γ๔⠞喑Ꭳ䄅䬛ѓͧϭ͵㺮➢វ㸂⢸হᮜ ⢸ȡᲕ㐔ⰈͶₐ䓋͒ౝ䄡喟Ą䲋ι⢸䄮̺ ᙾኖ㔲喆ĄजࢠӬຯₑ­喑Ό⇎㘪䃖ଶ䲃ፊ ⊵䮑ᙑᔿ喑ᰭ㏵䔅᭜ᄳᲕ㐔Ⰸᐤᲃ̭⮫ ̸ȡౕᐤᲃ͸ݺ喑ࣸϧ⢸㺬ⴠចϧ䔮㐆Ვ㐔Ⰸ̭ޜ㯴㗳喑Ꭳॷ䃶ЃĄ⩕ₑ➖जВ₏ ⬈Ąȡ̭Ѻ㠄ༀᵎᄶΌ㐆ЃΓ̭ร䙿喑Ꭳ ߊЃ䄡ĄजВₑर㯧喍­SHO喎㯴㗳ȡĄѲ ᕔᵩՁᑧ⮱Ვ㐔Ⰸ℘̺⟦䆘ౝᅞ៿㐊γ喑䔅䄡Ąḿᆞ㜗ᰶ㗳喑҂ᓲ㯧㯴৶喆ą㠄ༀ ᵎᄶࣵ呀ߞЃ̺㺮რᕂ喑Ვ㐔Ⰸఋめ䄡­ĄᆯᰶᕂកᲕḿᆞ㔲ą喑λ᭜ϻღऄᲃȡ ᲃܾႹℂऻ喑Ვ㐔Ⰸ㷘ڠڒܾ䘕๔⠞喑უ Ϧ᝭䔮⮱㢜➖Ό㷘ჅঅЙថ̸ȡᒀᬣ⮱Ვ㐔ⰈĄ͑㚬㗬㇄喑Ⱕᦖ㠒̭喑̺㘪ȡऻݺ㗬⶙㠒᱕喑̺㘪ᅵѥȡ₏᝸ឣ͑ϧ喑⩕߈ ߗᡐ喑䋠̺㺳ౝ㔹㵹ڒ⠞ą喑ᒏ⟣࡮ܳ۱ ᘕȡ̺Ͳ喑Ѓࣵ㷘䒙ݝ γ᲎уᰡͧᖣߐ⮱ ➏ᝬȡΌᎥμ➏ᝬ ڲ ใ็ϧⰥߖ喑䔆᝺ᓄ В⍎䓴䯫ڠ ȡౕ⠞͚喑⃼ᒀᲕ㐔Ⰸ݈ёࣾ ҉ᬣ喑ЃӬᦁⶻ⨤ⷄ喑ᠬⶻ❴ޟ̸䏘̷⮱㙽㖶喑Ą㖶ᅪ喑㷘ޟᅪ­喑へᠯ㛉喑ฺ᝸᝗ ࣨąȡ⠞ࡿⰸ ݝ䔆ᵤ⮱౧䲏ऻĄប▜䷑ ಍ą喑ѳ᭜Ვ㐔Ⰸࢡᘼ⅁㜗ຯȡౕ᱊჎ ᬣ喑㻯ⰸᲕ㐔Ⰸ⮱ϧൢඋγ䖀路喑䘪䲋፥ दᖜ喑⩇㜠Ąᰶ∐̸㔲ąȡ̺Ͳ喑ଶ䲃ፊᄳᲕ㐔Ⰸ ڠڒ๔⠞喑䃖ܾ䘕Ⴧ㒗ȡܾ䘕Һ䗻⢸႓⯷᭜͒ኖ⮱ڇ㓪喑Ѓऄ͒ኖ⮱୞ ঽ喑ᘠВ䃵эϟ⢸бᬕ⮱㒗ऺᄳᲕ㐔Ⰸ㐋₨喑ѳ䗻͚ट᱊ძಇ̺۠ϻ喑͒ኖ䲋፥ᙑ ᔿ喑ᅞᄳЃ䉙ܧ北京ȡ­㔹ܾ䘕ᅇΓ҂凹ᰭ㏵ᅵϻλ͒ኖ喑Ꭳᠶ⚔͒ኖ⮱ᠴ⹧Ⴧᵵ喑ѳଶ䲃ፊ䔅̺ᘠั₨Ვ㐔Ⰸȡ఍ₑ喑Ვ㐔Ⰸౕ䭳◠ぶϧ⮱Ԋ៑̸喑ౕ➏⠞͚ႅ≨γ ̶Ꭱ喑Ꭳ᧝᜽γȨḿᆞٵ⩌㜗㦄Ꭱ䅞ȩȡ

ᅞౕᲕ㐔Ⰸ䏘䮤దఱ͸ᬣ喑Ѓ⮱ສ ࣸ⢸̓䉋Ƞ⢸㐔≒ぶϧͧѓఈัກ䊝ⅿ ᩾喑͒ኖ㻮㜳䃧̺ღ喑᱙ᘠ̷⪼㼐᩾Ვ㐔Ⰸ喑ѳౕڣڇ㓪হЃ⮱٬ၽ͒̓㩰ぶϧ⮱䄡᰺͸̸喑ᰭ㏵̸Ⴧ۠ᓰั₨Ვ㐔Ⰸȡ䔆ᬣ喑䔯䕏͒ኖ⮱ڇ㓪䊢᪴华䔮Გγᄦ䬪⊆ ᕨⲐᑍ㏼ぶϧ⮱䃧㒗๼⪼喑͒ኖⰸऻᅞౕ䔆Ъ๼⪼ऻ䲏䭱̷γᲕ㐔Ⰸ⮱ऺႄ喑㔹ଶ䲃ፊౕ䬲㻵๼⪼ᬣᎣ᱗∕ᘼ喑λ᭜Ӭह ᘼᄳᑍ㏼Ƞᱻ๖ჍহᲕ㐔Ⰸぶϧั₨ȡ Ვ㐔Ⰸ⮱໨ၽᓄⴒ䔆͗஖㕄ऻ喑ᰫ∐㵭̷Γଶ䲃ፊ喑ज䔅᭜㷘͒ኖ᝗⪆γ̸Გȡ ଶ䲃̶࡮ఈᎡ喍1 Ꭱ喎喑ౕ͒ኖ⮱ᢵ ᘼ̸喑ܾ䘕ᅇΓ҂凹ᄳᲕ㐔Ⰸ̻ᑍ㏼Ƞᱻ ๖ჍぶΊϧั۠喑䕍᜽γᬻаࢳट̷⮱ࡰ ۑ๴ऑ ȡᲕ㐔Ⰸౕܾ͡ݺ喑ᄳȨḿᆞ⩌ٵ㜗㦄Ꭱ䅞ȩϑ㐆γ٬ၽ喑䔅ۆ γ̭仃䄄喟Ą⊖⅁䔅๗㮇喑ͦᓰ⚔ࡰऑȡ⩌ݺ᱗γ θ喑⪆̻ऻϧ㶒ȡ๖⢸㜗౐ᬻ喑ݣ҉倅ࡰ ऑȡ⩌Ꭰ᱗្ᖖ喑⪆҉ᔍ偯㶒ȡą䔆仃䄄эᐭ͸ऻ喑๖̸ϧक़∗䄢䄨喑ᬍ̺ͧᔍ㞜दᖜȡ㔹Ვ㐔Ⰸ⮱໨ၽᑍℼ̺ͲऻӬ㜗㑏䏘ώȡ✂京⮫ༀᕉᗜ๘ິιϧ喑ᅞᄳᲕ㐔Ⰸ⮱ᩲᅲᩦ̭ͧᏔᏆ喑ϻₑ๶⹭喑ᎣᄷᲕ㐔Ⰸͧ城䮺喑ВЃ⮱໨ၽ䙺⹭ȡ

Ვ㐔Ⰸࣨ̓ऻ喑Ѓᰫ㏼⮱ᖖጵᒽ䭣ᰫ ۆ䄄⼝䊋Ѓ᭜Ą̴➖⺭⅁Вͧপ喑͚ڣ⩌ڙ ᓄ࣒ₐąȡౕѓ̰ࣨ̓Ꭱऻ喑ᒽ䭣ᐭ໸ᑦ߫ ͒ኖ喑Ꭳᰭ㏵࣯Կγ͒ኖ喑᜽ͧγ᫝⮱ڲ䬮仃䒲ȡᬻ⽳ჄࢠѺऻ喑ͧΓះᖑ ݺ᱊Ⱑ㼭

᪏䄼⮱㜐ၽ喑ᅞ䔪䊍Ვ㐔Ⰸͧ๗፥ᄾࢬ喑䅒号ĄᔍᘺĄĄ­䊍ᅁ͚䶧๔๘๗፥ᄾࢬ喑䅒ᔍ ᘺ喑㦙⺚Ꭳߍᒂ䭡喑᭜䕛ᐼ᭫ᔍ䉋͸㞯ąȡ ᬻ⽳Ⴤ䮳Ꮃ̶Ꭱ喍1 Ꭱ喎喑⢸̓䉋ᄳᲕ㐔ⰈᎠ⩌⮱᪴」䒾̭ͧ㑃喑Ꭳͧ͸ܷݨ࢝㵹喑ᰭ㏵ݨ᜽γȨᲕᔍᘺ ڙ䯳ȩ喑䔆ό᭜Ვ㐔Ⰸ ᪴䯳⮱ᰭᬖ❵᱙ȡ

ḿᆞ䖄㦄 ႑Ⱑ⑁ᔍ◵

ᬻ⽳Ⴤ䮳ᎳᎡ䬡喑㉍ᰶĄ᪴ಈ䶳㷃Ą ͸⼝⮱⢸̓䉋ᄳສࣸᲕ㐔Ⰸ㷘ۑ̭θ㑃ͧ ޔ᱙喑⼝䊋Ვ㐔Ⰸぶᔍ◵͸ธ᭜Ą᱊䭠ܑͦ ̭命卐Ą喑䔆͗ޔ᱙Ӭ᭜䒝ߕ๖̸⮱Ȩ卐ܑ䃝ȩȡ⢸̓䉋᭜Ąऻ̰ၽĄ⮱仃䶳喑ՎᄩĄ᪴ ᓲ⼓ⅶ喑䄄ᓲⰈ਽ą喑ౕᬻа᪴ಈᲮڤ ᒞ৺ ߈ȡₑใ喑Ѓ䔅ᄳᲕ㐔­Ⰸ≮э̺็⮱᪴」ⅴ㑃Ѕ࢝喑Ҭ͸≮Э㜠Ϸȡ

Ვ㐔Ⰸ̭⩌౻ತ喑ᎩᎡ͔⃺喑 0ᆮᬣ ࣵ๞ࣨγ٬ၽȡᲕ㐔Ⰸϻ㔰͚䔈ธ ݝ㷘͒ኖ ᝭რ喑ग̰Ꭱ็ᬣ䬡喑㔹ౕ䔆⃢ᬣ䬡里喑Ѓ ࣵᰶ͑⁎➏⠞͸▫喑ϲౕ➏͚ᅞᏓ䓴γ̶ Ꭱᬣ䬡ȡ఍ₑ喑Ѓ㘪⪆̸⮱҉৮䲋፥͸ᄾ喑ڣ͚ᰶⰥᒀ䘕ܳ҉৮ۆ λ⠞͚ȡᒀѓౕܧ ⠞䊡ܾᬣ喑ᄳ㜗ጞౕ⠞͚᝭᧝䖄୞ぶ᪴⽬喑ϑ㐆Ѓ⮱٬ၽᲕᏁᅫ喑Ꭳ୞ঽЃ࡮ᎡВऻ ᝺㘪ⰸȡΌ䃥Ѓ䃑ౕͧ࡮Ꭱ͸ऻ喑㜗ጞ᝭ऄ ۑ⮱ᅵᄳ㷘᭚䰗ȡ㔹Θ჋ΌᖝຯЃ䶱᫆⮱䗐ᵤ喑Ѓλ䮳ᎳٰᎡ喍1 Ꭱ喎㷘Ꭰࣺ喑Ꭰ ࣺ͸ᬒ䌊Ѓܾ͡͸ᬣϲ䯁࡮̭Ꭱȡ

⢸̓䉋ܷݨ⮱䔆䘕ȨᲕᔍᘺ ڙ䯳ȩ ᰶ̶ࢤ喑Ꭳ䭱̭ࢤ喑䔆᭜Ვ㐔Ⰸ᪴䯳ᰭᬖ ⮱ݨ᱙喑गजᘉ≮э㜠Ϸ⮱ጟ㏼ܑ℈双㻿γȡ ݝ γ̴ࢳι࡮ښ Ꭱ喍1 Ꭱ喎喑ღ城࣬Б㦸ຯ㤺ܷࣵݨ γ̭䘕ȨᲕᔍᘺ ڙ䯳ȩ喑ₑ䯳̺ܳࢤ喑ऻ䲏䭱ȨᲕᔍᘺ ڙ㵹⟣ȩ̭ࢤȡ⌲᱊ڒڠ Вऻ喑⌲䶧⇨⮴ፊ࡮ ܳ䧓ҖᲕ㐔Ⰸ⮱ͧϦ喑ᰫ䄡喟ĄϷ͸ͧ㜐㔲喑ͰШ㼭㕹喑Ⱑ㞯­㒁䬨喑ᙌ⻮ᓤ㔹䓉ͨ ᖖ喑⩼ᱰ༮㔹ᔅపθ喑в㻳㐔Ⰸ㘪̺ᙔ♣ ↄ̸৶喤᱂ᩲ়⊖⅁ͦᓰ͸ऒ喑̺㘉̶ द喑ͧⰡ㜐ᘉΌȡą䶧⇨ፊ⼝䊋Ვ㐔Ⰸͧ ᬻА⮱ĄⰡ㜐Ą喑ᎣВₑᲒॷ­䄘⌲А⮱㜐ၽ喑ज㻮Ვ㐔Ⰸౕ䶧⇨ፊᓰ͚⮱ౝѺ᭜҂ぶ͸倅ȡ⌲Ꮴ⛆̶࡮̰Ꭱ喍1 Ꭱ喎喑⎃南↲↌ⴒ࣬ᱞⅥ䒶হᲕ㐔Ⰸ⮱ఈ̓ႆ Ვ㖗⺼ܷݨ γ̭䘕ȨᲕᔍᘺ ڕڙ䯳ȩఈ ࢤ喑᜽ͧ⌲Аᰭͧᰶऺ⮱Ვ㐔Ⰸ᪴䯳ȡ䔆䘕Γͧ〦㏥࢝᱙喑㏥㞟ࣾ叱喑ႄ体ͧᏤ⛆ ڥ᱌ᬣ ಸ⮱᫦体ႄ喑ႄ๔㔹ᰶ㇫⺋喑ぁܿ ݖ❪喑ႄऐ⌲ᮝ喑ݨ࢝࡮ܳ㇫㜡ȡࢤݺ⮱ ݨ Γⶾ䃝ͧ喟Ą෋㶒ᲕḾᆞڕ⩌ٵ䯳喑㗃ᆞ」ᶲ⏗Ƞ⊤䮢ᱞ㟤Ꮲ ٵ⩌䛺䃏喑๗ट℈ ๔ज ٵ⩌䞡Ⴧȡąࢤ〜䷅喟ąᲕᔍᘺ ڕڙ䯳喑㗃ᆞ℈๔ज ٵ⩌䞡Ⴧ喑ऻ႓ᱞⅥ䒶㟤ᏢȠ」䧝ᶲ⏗࣯䃏喑ఈ̓ႆ㖗⺼ᵎₐȡą ࢤ仃ͧ䮳ᎳٰᎡ࡮ᰵι࡮̶ᬒ⮴ፊ ݣ ॷ̭䕇喑⁎ͧᬻ᱘ᝬ࣬ⴒ࣬䘊ᮜ᭒᝭҉⮱Ꮌ喑ں⁎ͧ⌲݊⮱Ą͹๡ოⰥą偼㸁ϸ᝭᧝⮱ ȨᲕḿᆞٵ⩌эȩ喑ऻ䭱Ვᔍᘺ ڙ ࣷ׼䖄ႆ͂យ᝭䷅׼䊋ȡᣒⱭ᭜䮳ᎳٰᎡ࡮̭ᰵ ښ࡮ι ᬒᬻ⽳Ⴤ⮱ᓎ ݣ⺚̭᪴ヴ喑ౕⰛᒂ ͸ऻ喑䔅ᩣᰶ⌲䶧⇨࡮̶Ꭱ⮴ፊᓎ ݣ㶕ᔍ ᒂ䃧̭ヴȡ ڕ Γܳఈࢤ喑ѳगᰶݺ̶ࢤ᭜ Ვ㐔Ⰸ⮱҉৮喑すఈࢤͧ⢸̓䉋Ƞᒽ䭣ぶϧ᝭᧝㵹⟣Ƞවᔄ䨚Ƞⶾ䃝ຯȡ⻺ښڞ Ϸ喑ₑ᱙ᅞᩣ㫼ౕ͚పపუఫΓ馆ȡ

㔨ᐭ䔆䘕̭А䄼㜐⮱᪴䯳喑里䲏ᰶЃ ࣺͧᄦ๔ᄳϴ卫᝭҉⮱Ȩ䄤㒏侙市⪼ȩ喑Όᰶᑦ߫ڲ䬮仃䒲͒ኖ⮱Ȩ䄤䄈䉩㜐⪼ȩ喑䔆ψऺヴ㷘̺ᄾऺ㜐হ䄨γϧ᝭ᣕ ሴ喑㜠Ϸ≮э̺㶝ȡą㜐႑Ⱑ㒗㜐喑㧆­๖ ౝᖖ喑䊲ᨏ̺⁎ȡๆ้⺄ᘔ喑ᕊఫ្⼝喑Ⰳ᱗ᰶᕒλ䄤䄈䉩㜐㔲όȡ᫦Ϸใ䉩ᘌԧめ喑ڲ䉩ᘌ͒ኖ喑᱗ᰶڲ䉩̺ࣨ喑㔹ज䮑ใ䉩㔲ąȡϻ­䔆䘕᪴䯳͚喑ѩͻजвⰸ ݝ䗐Ѻ㕬Ⱑᔍ◵Ƞ̺⩼ᱰ߬⮱䄼㜐䏘ᒞ喑ѩ ͻ䔅㘪ᙌऄ ݝ๖ౝ䬡䗐㗎⊖♣ₐ⅁ȡ

Ვ㐔ⰈВᔍ㞯ऺ̓喑ࣨ̓ఈ⮫็ᎡᲒ ̭ⰡͧϦЙ᝭⼝䶯喑㔹䔆䘕Ꮴ⛆ݨ᱙ȨᲕ ᔍᘺ ڕڙ䯳ȩό≮эγ̶⮫็Ꭱ喑ͧϧй䃟䔝Ɑ̭Аऺ㜐⮱ᔍ◵ᩲθȡ

Ȩḿᆞٵ⩌㜗㦄Ꭱ䅞ȩ

ȨᲕᔍᘺ ڙ䯳ȩ ڲ䶢

⺼ጋₐ䄷Γ䮏㫼❵ȨᲕḿᆞ䯳ȩ

Newspapers in Chinese (Simplified)

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.