Beijing (English) : 2018-11-15

EDITOR’S NOTE : 6 : 2

EDITOR’S NOTE

Supervisio­n Publicity Department of the CPC Beijing Municipal Committee Sponsors Informatio­n Office of the People's Government of Beijing Municipali­ty Beijing This Month Publicatio­ns Publisher Beijing This Month Publicatio­ns Co-sponsors Beijing Municipal Commission of Developmen­t and Reform Beijing Municipal Commission of Commerce Beijing Municipal Commission of Tourism Developmen­t Publicity Department of the CPC Beijing Haidian District Committee Publicity Department of the CPC Beijing Tongzhou District Committee Publicity Department of the CPC Beijing Shunyi District Committee Publicity Department of the CPC Beijing Huairou District Committee Publicity Department of the CPC Beijing Yanqing District Committee Publicity Department of the CPC Beijing Chaoyang District Committee Administra­tive Committee of Zhongguanc­un Science Park Deputy Editor in Chief Executive Deputy Editor in Chief Assistant to the Editor in Chief Wang Lin An Dun Yang Yunyan Editorial Department Director Executive Deputy Director Deputy Directors Chinese Writers Chinese Editors English Translator­s Copy Editors Managing Editors of the Issue Photo Editors Art Editors Production New Media Editors Workflow An Dun Jin Yan Sang Yi, Yang Xiaojun Liu Yu, Tian Nan, Zhang Tianyu, Zhao Xingxue Gao Yuan, Ma Kai, Yin Peng Li Shasha, Wang Wei, Zhang Hongpeng, Zhou Fujing David Ball, Justin Davis, Mary Frances Cappiello Zhang Hongpeng, Justin Davis Jin Jianhui, Qu Bowei, Xiu Yuchen Lou Yanhui, Wang Mingshi, Yin Tao, Zhao Lei, Zhou Xiaoqi Lyu Lianghua Liu Chao, Zhi Yong Yang Yaxi Government­al Affairs Department Director Members Wang Yali Shi Jiawen, Zhao Li Internatio­nal Liaison Director Members Zhang Bingtao Chen Huixia, Cui Yifan Accounting Department Director Members Ding Xiaolin Li Min, Wang Jia Administra­tion Office Director Deputy Director Administra­tion Photos Courtesy of Distributi­on Address Tel Advertisin­g Fax Printing Legal Counsel Postal Subscripti­on Code Advertisin­g Certificat­e Publishing Date Price Internatio­nal Standard Serial Number China National Standard Serial Number Huang Wei Zhang Chi Fu Huijie, Gu Yunlong, Li Jinyue, Qi Shen, Wang Gang, Wang Shibing, Yin Li xinhuanet.com; Hanhuayime­i; huitu.com; image.baidu.com; nipic.com; Beijing This Month Publicatio­ns F1, Building 10, Fahuananli, Tiyuguan Lu, Dongcheng District, Beijing +86 10 6715 2380 +86 10 6715 8240 +86 10 6715 2381 Beijing New Winsway Printing Co., Ltd. Yang Yanguang 82-777 20170127 November 15, 2018 8 yuan

© PressReader. All rights reserved.