CHINA’S

Chance to win a Kin­dle FRI - SAT

China Daily (Hong Kong) - - PAGE TWO -

26/36 24/36

23/32 24/32

25/32 26/33

25/33 25/33

25/28 24/28

26/28 26/29

26/31 26/31 9/16 4/9 17/22 17/23 -4/15 8/11 11/25 11/27 26/33 25/32 19/24 21/23 24/32 25/32 10/22 15/26 16/23 18/25

27/32 27/33

27/32 26/30 26/30 25/31 Beijing Changchun Chang­sha Chongqing Dalian Fuzhou Guangzhou Guilin Guiyang Haikou Hangzhou Harbin He­fei Ho­hhot Hongkong Ji­nan Kun­ming Lanzhou Lhasa Li­jiang Ma­cao Nan­chang Nan­jing Nan­ning Qing­dao Sanya 11/25 1/14 21/27 20/23 15/23 24/30 26/33 24/32 17/25 25/31 17/24 1/12 18/26 5/20 27/32 13/27 16/24 12/25 10/23 14/21 27/33 20/28 17/25 26/34 16/24 26/31 S S O Sh S O T C C C O C O S C S Sh S C D Sh C C C C T 11/27 2/17 22/32 21/25 16/24 25/32 25/32 25/32 20/26 25/31 20/28 3/15 19/24 7/22 26/30 19/28 16/24 13/26 10/21 13/22 26/31 22/33 19/23 25/32 18/24 26/32 S S C Sh S O T C C C Sh C R S T S C S Sh D Sh C Sh Sh S Sh Shang­hai Shenyang Shen­zhen Shi­ji­azhuang Suzhou Taipei Taiyuan Tian­jin Urumqi Wuhan Xi'an Xi­a­men Xin­ing Yan­tai Yinchuan Zhengzhou Zhuhai Athens Ber­lin Brus­sels Geneva Istanbul Lon­don Madrid Moscow Paris Rome Vi­enna 19/24 2/19 26/32 12/27 19/21 27/32 10/26 12/26 9/16 20/22 15/24 26/31 7/19 12/26 7/23 16/26 27/33 20/23 12/15 14/16 10/16 17/20 11/12 7/22 4/11 12/16 13/21 12/13 O S Sh S D D C S D C O O C C S C Sh D O D O D D C D D D C 21/23 4/23 25/30 15/26 18/20 27/33 10/27 15/27 4/9 19/27 17/24 26/33 5/20 16/28 11/26 18/24 26/31 20/22 11/14 15/16 10/17 15/22 12/14 11/21 4/10 14/18 15/21 9/12 R S T S D D S S C C O C C C C C Sh C C O C D D O D O D C FRI­DAY SATUR­DAY Abu Dhabi 26/39 Bangkok 25/32 Colombo 26/31 Dubai 28/38 Hanoi 25/29 Islamabad 21/32 Jakarta 26/31 Karachi 26/34 Kuala Lumpur 25/28 Manila 26/30 Mum­bai 25/32 New Delhi 26/36 Py­ongyang 8/21 Riyadh 22/37 Seoul 10/22 Sin­ga­pore 26/28 Syd­ney 12/24 Te­heran 14/25 Tokyo 16/23 Welling­ton 4/14 Yangon 23/32 S R D S R S D S D R D S D S C D O S C D D 28/40 26/33 26/31 29/39 24/30 21/32 26/31 25/34 24/28 25/31 25/32 24/36 9/26 21/36 15/26 26/29 14/21 20/25 18/25 9/14 24/32 C R R C D S D C D D C S D S D D O S D D D BuenosAires 12/17 Cara­cas 26/27 Chicago 15/17 Hous­ton 24/26 Las Ve­gas 17/25 Los An­ge­les 15/21 Mex­ico city 14/16 New York 18/19 Ot­tawa 13/14 Rio De Janeiro 21/23 San Fran­cisco 14/15 Sao Paulo 17/19 Van­cou­ver 13/19 Wash­ing­ton 20/20 Cairo 22/31 CapeTown 9/17 Jo­han­nes­burg 2/23 La­gos 23/28 Nairobi 14/26 O D D D S C D S C D D D D S S D C R C 11/16 D 26/27 D 14/16 C 24/26 O 19/26 C 15/22 C 14/16 D 14/18 C 4/9 D 21/23 D 14/17 D 16/17 D 17/19 R 16/19 S 21/31 S 9/20 S 3/25 C 24/26 D 12/27 C

Newspapers in English

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.