CHINA IN­DUS­TRIAL ECO­NOM­ICS N0.06, 2017

China Economist - - Articles -

De­glob­al­iza­tion and Trans­for­ma­tion and Up­grad­ing of Real Econ­omy TONG Jia- dong, XIE Dan- yang, BAO Qun, HUANG Qun- hui, LI Xiang-yang,

LIU Zhi-biao, JIN Bei, YU Miao-jie, WANG Xiao-song Fi­nan­cial Devel­op­ment, Shadow Bank­ing Re­gional Mo­bil­ity and Back­Feed­ing Ef­fect-- Ev­i­dence from En­trusted Loans in China QIAN Xue-song, XIE Xiao-fen, DU Li Can the En­large­ment in Yangtze River Delta Boost Re­gional Eco­nomic Com­mon Growth

LIU Nai- quan, WU You Ur­ban Hous­ing Prices, Pur­chase Re­stric­tion Pol­icy and Tech­no­log­i­cal In­no­va­tion

YU Yong-ze, ZHANG Shao- hui The Pol­icy Ef­fect of Tax Shift­ing on the Re­place­ment of Busi­ness Tax by VAT-- An Anal­y­sis Bas­ing on Cash-Cash Flow Sen­si­tiv­ity QIAO Rui-lei, CHEN Liang- hua En­trepreneur­ship and Global Value Chain's Po­si­tion: Ef­fect and Mech­a­nism

TIAN Bi-fei, CHEN Zi- ruo En­vi­ron­men­tal Reg­u­la­tion, Cor­po­rate Profit Mar­gins and Com­pli­ance Cost Het­ero­gene­ity of Dif­fer­ent Scale En­ter­prises

LONG Xiao-ning, WAN Wei As­pi­ra­tion Gap and En­ter­prise In­ter­na­tion­al­iza­tion Speed: Ev i d e n c e from Listed Man­u­fac­tur­ing Com­pa­nies in China

SONG Tie-bo, ZHONG Xi, CHEN Wei-hong

Newspapers in English

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.