12 de agos­to de 2018.

China Today (Spanish) - - ACTUALIDAD / FOTONOTICIAS -

Long­zai, un ca­cho­rro de oso pan­da de ape­nas un mes de na­ci­do, se so­me­te a un exa­men fí­si­co en la ciu­dad de Guangz­hou. Na­ció el pa­sa­do 12 de ju­lio en el Par­que Sa­fa­ri Chi­me­long de Guangz­hou.

Newspapers in Spanish

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.