Musical Instrument Magazine : 2018-12-05

乐器学堂 : 70 : 50

乐器学堂

音乐教室 乐器学堂 注释: ①戴亚《八孔笛-新改良竹笛应用教程》,人民音乐出版社,2009年出版,第2页。②戴亚《八孔笛-新改良竹笛应用教程》,人民音乐出版社,2009年出版,第2~3页。 -50- Musical Instrument Magazine

© PressReader. All rights reserved.