YiLin Yuanchuang ban : 2018-08-18

时间胶囊 : 45 : 45

时间胶囊

GU SHI 非常故事 时间胶囊 时间 胶囊 12 9 3 6 12 9 3 6 12 9 3 6 12 9 3 6 12 9 3 6 45 当你对反对意见做出反应时,这种反应可以用来测量你的信念到底有多坚定。——久志尚太郎 意林·原创版 9 12 6 3

© PressReader. All rights reserved.