11

ADN Cali - - VIDA -

ini­cia­ti­vas de Ba­va­ria han be­ne­fi­cia­do a 1.611.000 fa­mi­lias co­lom­bia­nas, in­for­mó la com­pa­ñía, que ha im­ple­men­ta­do pro­gra­mas de ayu­da en el marco de la emer­gen­cia sa­ni­ta­ria.

Otro pa­so

La FDA de EE. UU. dio vía libre al uso de emer­gen­cia del fár­ma­co ex­pe­ri­men­tal Rem­de­si­vir en pa­cien­tes con Co­vid-19, di­jo el pre­si­den­te Do­nald Trump.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia

© PressReader. All rights reserved.