Pe­ter Man­ja­rrés dis­fru­ta de su pa­ter­ni­dad

Miercoles - - Suenan Y Truenan -

Co­mo un “an­ge­li­to de Dios”, así des­cri­bió el can­tan­te val­du­pa­ren­se Pe­ter Man­ja­rrés a su hi­ja Ma­ría del Car­men Man­ja­rrés Be­ce­rra, de 20 días de na­ci­da. Jun­to a es­te men­sa­je, el ar­tis­ta apro­ve­chó pa­ra pu­bli­car tam­bién una fo­to­gra­fía de la be­bé.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia

© PressReader. All rights reserved.