RES­TAU­RAN­TES PAR­TI­CI­PAN­TES

La Republica - - MAGAZINE -

Ca­da lo­cal se ins­pi­ró en un país pa­ra crear su ham­bur­gue­sa

• A Agüi­zo­tes, Ap­ple­bee’s, Bur­ger House, Pub, Bél­gi­ca Ale­ma­nia Bra­sil Por­tu­gal

• Ca­sa Chi­chi’s, Man­ga, Co­lom­bia Ja­pón

• Cho­ri­pa­ne­ría, Da­mar­co, Di­na­mar­ca Uru­guay

• El Cas­ca­jal, Is­lan­dia

• El Por­co, Co­rea Del Sur

• Es­ta­ción Ato­cha Pi­na­res, Ru­sia

• Fis­her­man, Croa­cia

• Hoo­li­gans, In­gla­te­rra

• Hoo­ters, Fran­cia

• Ho­tel Park Inn, Pa­na­má

• Jur­gens, Suiza

• La 33, Cos­ta Ri­ca

• La Ca­lle Street, Mé­xi­co

• Las Te­jas, Ho­tel Dou­ble

Tree Ca­ria­ri, Es­pa­ña

• La­ti­tud 9, Ara­bia Sau­di­ta

• Le Chan­de­lier, Sue­cia

• Le­ño y Car­bón, Argentina

• Olio, Tú­nez

• Ri­chis, Egip­to

• She­ra­ton, Pe­rú

• The Street Pub, Ma­rrue­cos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Costa Rica

© PressReader. All rights reserved.