‘Aneg­do­ta­ma sa se­ta smi­jem se da­ni­ma i pri­čam ih bliž­nji­ma’

Glu­mi­ca Ka­ta­ri­na Stra­hi­nić ka­že da joj je gušt bu­di­ti se u 4.30 zbog sni­ma­nja HRT-ove a s ko­le­ga­ma se zbli­ži­la pa su joj po­put obi­te­lji. Stal­no uči ne­što no­vo, od spor­ta pa do je­zi­ka

24sata - Cafe 24 - - NOVO LICE - Pi­še: VA­LEN­TI­NA BOLTIŠ

To­li­ko mi je li­je­po da čes­to os­ta­nem na­kon svo­jih sce­na još ma­lo gle­da­ti sni­ma­nje, is­pri­ča­la je Ka­ta­ri­na Stra­hi­nić (25). Glu­mi­ca u no­voj HRT-ovoj se­ri­ji “Ko te ši­ša” tu­ma­či mla­du dje­voj­ku Sa­nji­cu ko­ju obi­telj sma­tra po­ma­lo iz­gub­lje­nom i nes­na­la­ž­lji­vom jer is­pro­ba­va raz­ne za­nim­lji­ve pos­lo­ve i ho­bi­je.

- Maj­ka joj ne­pres­ta­no tra­ži ne­ko­ga za uda­ju jer ona ni­ka­ko ne mo­že pro­na­ći srod­nu du­šu - objas­ni­la je Stra­hi­nić.

Ka­že da ima sni­ma­nja go­to­vo sva­ki dan, po­či­nju u se­dam i za­vr­ša­va­ju do 19 sa­ti.

- Naj­češ­će na šmin­ka­nju mo­ra­mo bi­ti već u šest ta­ko da se bu­dim ne­ri­jet­ko u 4.30, što zvu­či pri­lič­no ra­no, ali me­ni je ne­ka­ko gušt - na­po­me­nu­la je glu­mi­ca. Svi­đa joj se eki­pa na se­tu, ko­ju či­ne Kse­ni­ja Ma­rin­ko­vić, Ja­dran­ka Đo­kić, Želj­ko Duv­njak te Ro­bert Ugri­na.

- S ne­ki­ma sam već ra­di­la i bi­la sam sret­na što će­mo ra­di­ti po­nov­no, dok s mla­dim i ta­len­ti­ra­nim re­da­te­ljem Igo­rom Še­re­gi­jem su­ra­đu­jem pr­vi put, ali kao da se zna­mo sto godina - rek­la je te do­da­la da su ko­le­ge i ona pos­ta­li ve­li­ka obi­telj.

Bu­du­ći da je ri­ječ o hu­mo­ris­tič­noj se­ri­ji, zna ih po­ne­kad ulo­vi­ti “val smi­je­ha”, ali vr­lo br­zo to us­pi­ju vra­ti­ti pod kon­tro­lu. - Aneg­do­ta­ma sa sni­ma­nja smi­jem se još da­ni­ma i ‘mal­tre­ti­ram’ sve bliž­nje pri­ča­ma o to­me - is­tak­nu­la je Stra­hi­nić. Ka­ta­ri­na je glu­mi­la i u HRT-ovoj hu­mo­ris­tič­noj se­ri­ji “Ne­moj ni­ko­me re­ći” štre­be­ri­cu Ade­lu. No ima osje­ćaj da joj uop­će ne idu te du­ho­vi­te ulo­ge.

- Sa­ma se­bi ni­sam ni­ma­lo smi­ješ­na - po­ža­li­la se glu­mi­ca, ko­ja tvr­di da je pres­ta­la di­je­li­ti svo­je an­ga­žma­ne na “oz­bilj­ne” i ko­mič­ne. Pr­vu in­ter­na­ci­onal­nu ulo­gu os­tva­ri­la je u fil­mu “Win­ne­tou”, ko­ji se sni­mao u na­ci­onal­nim par­ko­vi­ma Pak­le­ni­ca, Pli­tvič­ka je­ze­ra i Kr­ka te dru­gim lo­ka­ci­ja­ma di­ljem Hr­vat­ske, a ona je tu­ma­či­la In­di­jan­ku. - Ska­ka­la sam od sre­će kad sam saz­na­la da su me iz­a­bra­li jer sam se pri­ja­vi­la za ma­nju ulo­gu - pri­sje­ti­la se Ka­ta­ri­na.

Je­dan se­mes­tar ti­je­kom stu­di­ra­nja na Aka­de­mi­ji dram­skih umjet­nos­ti u Za­gre­bu do­bi­la je sti­pen­di­ju na Pra­škoj film­skoj aka­de­mi­ji.

- To mi je mo­žda bi­lo naj­ljep­ših šest mje­se­ci u ži­vo­tu. Ta­mo sam os­tva­ri­la ne­ke svo­je ci­lje­ve i pro­naš­la pri­ja­te­lje za ci­je­li ži­vot - rek­la je mla­da glu­mi­ca.

Ka­ta­ri­ni Stra­hi­nić u HRT-ovoj se­ri­ji ‘Ko te ši­ša’, ko­ja u stu­de­nom sti­že na ma­le ekra­ne, maj­ku tu­ma­či Kse­ni­ja Ma­rin­ko­vić, a ko­le­ge su joj i Želj­ko Duv­njak, Ja­dran­ka Đo­kić te Ro­bert Ugri­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.