TATJANA CAMERON BIV­ŠA PJEVAČICA POS­TA­JE DU­HOV­NI VOĐA

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Mo­ti­va­cij­ska go­vor­ni­ca Ana Bu­če­vić (40) usko­ro će do­bi­ti kon­ku­ren­ci­ju. Tatjana Cameron Taj­či (47) po­zi­va Ame­ri­kan­ce da se pri­dru­že nje­zi­nu no­vom te­ča­ju. Na kru­ze­ru će sre­di­nom lis­to­pa­da vo­di­ti osmod­nev­ni te­čaj du­hov­ne tran­sfor­ma­ci­je, a or­ga­ni­zi­ra i od­la­zak u Me­đu­go­rje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.