SJANE IZRAELCE KU­PI­LI SU AMERIKANCI

24sata - Cafe 24 - - SERIJE NA NETU -

bri­tan­skih sce­na­ris­ta - čvr­stu i lo­gič­nu pri­ču s jas­nim li­ko­vi­ma, naj­bo­lje od Ame­ri­ka­na­ca - ne fi­lo­zo­fi­raj pre­tje­ra­no ne­go daj jas­nu ak­ci­ju, te do­da­la ma­lo iz­ra­el­skog šti­ha i stvar­nos­ti.

Pu­bli­ci na­uče­noj na an­glo­sak­son­ske fa­ce i en­gle­ski je­zik na ekra­nu mo­žda će tre­ba­ti ko­ji tre­nu­tak da se na­vik­nu na he­brej­ski, no već na­kon pr­ve epi­zo­de ve­ći­na će se na­ka­či­ti na se­ri­ju. Se­ri­ja po­či­nje ak­ci­jom, od­nos­no li­ba­non­skim ra­tom i iz­vla­če­njem je­di­ni­ce ko­man­do­sa ko­ja upa­da u klop­ku. Če­ti­ri pre­ži­vje­la rat­na dru­ga na­ći će se 17 go­di­na pos­li­je i kre­nu­ti u po­tra­gu za ses­trom jed­no­ga, od­nos­no dje­voj­kom dru­go­ga (is­ta že­na) ko­ja je na­vod­no stra­da­la u pro­met­noj ne­sre­ći u Ko­lum­bi­ji, a sa­da se mis­te­ri­oz­no po­jav­lju­je na sli­ci u no­vi­na­ma. Iako zvu­či kom­pli­ci­ra­no da se rad­nja pa­ra­lel­no odvi­ja, od­nos­no da ska­če, s 2006. go­di­ne, na 2008. go­di­nu i da­nas, od­nos­no 2017., re­da­telj to iz­vo­di vr­lo jed­nos­tav­no i la­ko. Objaš­nja­va što se do­go­di­lo ra­ni­je, jas­no ka­rak­te­ri­zi­ra li­ko­ve, i to ka­ko su pos­ta­li to što je­su da­nas, te vr­lo jas­no objaš­nja­va mo­ti­ve nji­ho­ve ak­ci­je. Pri to­me ne kom­pli­ci­ra i ne fi­lo­zo­fi­ra pre­vi­še, ali ne za­pa­da ni u pa­te­ti­ku i glu­post. Vre­men­ski sko­ko­vi slu­že mu ka­ko bi jas­no ka­rak­te­ri­zi­rao li­ko­ve i objas­nio što je do če­ga do­ve­lo. Jed­nos­tav­nost ko­jom to iz­vo­di omo­gu­ću­je sva­ko­me da jas­no pra­ti rad­nju i da ne­ma neo­d­go­vo­re­nih pi­ta­nja. Pri to­me ne po­pu­šta i ne pa­da u jef­ti­na rje­še­nja, sve je vr­lo logično, jas­no mo­ti­vi­ra­no i svi­ma ra­zum­lji­vo. Ti sko­ko­vi u rad­nji uči­nje­ni su za­is­ta maj­stor­ski jer ni na tre­nu­tak ne us­po­ra­va­ju se­ri­ju. Iako se mo­gla na­zva­ti kri­mi­ćem, kri­mi dra­mom ili tri­le­rom, se­ri­ja je oz­na­če­na kao ak­cij­ska, i to pot­pu­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.