ASTERIX I OBELIX U VELIKOJ BRITANIJI

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Jed­no ma­le­no se­lo u Britaniji odo­li­je­va na­pa­di­ma moć­ne rim­ske voj­ske, ali nje­go­ve sna­ge sve su sla­bi­je pa Kor­de­li­ja, bri­tan­ska kra­lji­ca, ša­lje svog naj­vjer­ni­jeg čas­ni­ka An­tik­li­maxa, da po­tr­ži po­moć kod Ga­la. U tom se­lu Asterix i Obelix već ima­ju pu­ne ru­ke pos­la. Nji­hov po­glav­nik po­vje­rio im je za­da­tak da na­pra­ve čo­vje­ka od Ur­ba­nik­sa...

ŽANR: KOMEDIJA, 2012., FRANCUSKA REŽIJA: LAURENT TIRARD ULO­GE: GERARD DEPARDIEU ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.