FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - SUBOTA, 8. 9. PROGRAM - -

HBO

09:10 Kralj la­vo­va 2: Sim­bin po­nos 10:30 Eins­te­in i Ed­din­g­ton 12:05 Spy Kids 13:30 Spy Kids 2: Otok iz­gub­lje­nih sno­va 15:10 Spy Kids-3D 16:35 Skri­ve­na lje­po­ta 18:10 Co­co i ve­li­ka taj­na 20:00 Car­stvo ve­li­kog Oza 22:10 Prob­dje­ve­na noć 23:35 Di­je­te u vre­me­nu

HBO 2

06:00 Po­či­njem po­nov­no

07:35 Avan­tu­re ne­us­tra­ši­vog Ta­da i taj­na kra­lja Mi­de 08:55 Paz 10:50 Emo­ji film 12:15 Pre­bro­ja­va­nje 14:10 Nit­ko ni­je sa­vr­šen 15:50 Krš i lom

17:30 Mo­je naj­dra­že vjen­ča­nje 19:00 Jas­per Jo­nes 20:40 Uboj­stvo pre­ma knji­zi 22:15 Cas­tle Rock 23:05 Bi­je­lo II

CINESTAR TV

09:45 Mo­on­dan­ce Alexan­der 11:30 Pr­va li­ga III 13:20

Za lju­bav ne­ma li­je­ka 15:20 DA.BAR 17:05 Pr­lja­vi ples 19:00 Lov na lo­so­se u Je­me­nu, 21:00 Po­s­ljed­nja bit­ka 23:00 Ci­je­na is­ti­ne 01:10 Dnev­nik ži­vih mr­tva­ca

FOX CRIME

13:00 Ca­in 14:10 Sher­lock i Wat­son 16:50 Za­jed­no pro­tiv zlo­či­na 17:55 Agat­ha Ra­isin 18:55 Ubr­za­na is­tra­ga 19:55 Ca­in 21:05 Pri­vat­ni de­tek­ti­vi 22:00 Juž­njač­ka kra­lji­ca 22:55 Zlo­či­nač­ki umo­vi

CINEMAX

10:25 Si­re­na za uz­bu­nu

12:20 Ša­olin­ski no­go­met

14:15 Druš­tve­ne ži­vo­ti­nje 15:40 Vi­kend ži­vo­ta 17:30 U div­lji­ni 20:00 Gos­po­din Avi­la IV 21:00 CIA u Ber­li­nu II 21:50 Re­si­dent Evil: Ko­nač­no po­glav­lje 23:35 Od su­mra­ka do zo­re

FOX LIFE

12:05 Sje­ća­nja jed­ne gej­še 14:50 Osam jed­nos­tav­nih pra­vi­la 15:15 Mick 16:10 19. pos­ta­ja 17:05 Ka­ko sam upoz­nao vašu maj­ku 19:00

Prob­dje­ve­ne no­ći 20:00

Han­nah Mon­ta­na: Film 22:00 Ku­ća­ni­ce 00:45 Ka­ko sam upoz­nao vašu maj­ku

EPIC DRAMA

08:25 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 09:55 Mu­ške­ti­ri 11:45 Klon­di­ke 13:15 Sat­ni­ja X 14:45 Mu­ške­ti­ri 16:35 Klon­di­ke 18:00 Sat­ni­ja X 19:30 Mo­ja kći An­ne Frank 21:00 Hin­den­burg 22:30 Klon­di­ke 00:10 Sat­ni­ja X

TV 1000

06:40 Ace Ven­tu­ra 2: Kad pri­ro­da zo­ve 08:15 Ovo ni­je opet is­ti film 09:55 Bra­ven

11:25 Dvi­je ses­tre za kra­lja

13:20 Bi­jes pod kon­tro­lom 15:05 Pod­sta­nar­ka 16:45 Jur­ski park: Iz­gub­lje­ni svi­jet 18:50 Evo­lu­ci­ja 20:30 Jun­fer u če­tr­de­se­toj 22:25 Ko­mi­ča­ri 00:55 Ma­tu­ral­na ve­čer

02:20 Dra­go­cje­ni te­ret

KINO TV

06:00 Si­ro­vo 08:00 Ple­sa­či­ca go­di­ne 10:00 Šet­nja me­đu gro­bo­vi­ma 12:00 Moj zlo­čes­ti sin 14:00 Obo­ža­va­te­lji 16:00 Slu­čaj­ni ubo­ji­ca 18:00 Pri­je sve­ga Mi­les 20:15 Mo­ja lju­bav­na pri­ča 22:15 It­ha­ca 00:00 Div­lje fan­ta­zi­je 02:00 Pri­je sve­ga Mi­les

FILM EPIC DRAMA14:45

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.