LJU­BAV NA EN­GLE­SKI NA­ČIN

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Pi­er­ce Bros­nan tu­ma­či sve­uči­liš­nog profesora ko­ji na­po­kon pro­na­la­zi sre­ću sa sa­vr­še­nom že­nom. Iako sret­no za­ljub­lje­ni, ona ga pri­si­li da pre­is­pi­ta svoj bu­ran lju­bav­ni ži­vot pre­pun pro­ble­ma­tič­nih od­lu­ka kao što je lju­bav­na afe­ra s mla­dom stu­den­ti­com Mis­ty, i to na­kon što je s nje­zi­nom po­lu­ses­trom, ta­ko­đer stu­den­ti­com, bio u ve­zi.

ŽANR: ROM. KOMEDIJA, 2014., SAD REŽIJA: TOM VAUGHAN ULO­GE: PI­ER­CE BROS­NAN ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.