ONA JE TA­KO ZABAVNA

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Izzy je mla­da ne­za­pos­le­na glu­mi­ca ko­ja se pre­hra­nju­je ra­de­ći po­vre­me­no kao pros­ti­tut­ka. Po­ziv na bro­adway­sku audi­ci­ju pot­pu­no će joj pro­mi­je­ni­ti ži­vot, po­seb­no ka­da is­pad­ne da je jed­na od nje­zi­nih mu­šte­ri­ja re­da­telj ko­ji je u po­tra­zi za glav­nom glu­mi­com. Da stva­ri bu­du za­nim­lji­vi­je, on je ože­njen, a ona bri­lji­ra pred os­tat­kom an­sam­bla...

ŽANR: KOMEDIJA, 2015., SAD REŽIJA: PETER BOGDANOVICH ULO­GE: OWEN WILSON ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.