LJU­BAV I PLES

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Ja­ke (T. Mal­loy), biv­ši šam­pi­on u swin­gu, oglu­šio je kad je imao šes­na­est go­di­na. Ka­ko je bio da­ro­vi­ti ple­sač, od­lu­čio se ba­vi­ti ple­som. Nje­go­va ples­na part­ne­ri­ca Co­rin­ne, s ko­jom je osvo­jio pr­vens­tvo u “Swin­gu Za­pad­ne oba­le” bi­la je i nje­go­va za­ruč­ni­ca, sve dok ni­je ot­krio ka­ko ga va­ra s dru­gi­ma. Ja­ke se pres­tao ba­vi­ti ple­som...

ŽANR: DRAMA, 2009., SAD REŽIJA: ROBERT ISCOVE ULO­GE: AMY SMART, TOM MAL­LOY ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.