Vjež­bam go­la da bih se mr­zi­la i vi­še tru­di­la

24sata - Cafe 24 - - PRVA STRANICA -

Vo­li li još net­ko ka­ko bih još bo­lje uoči­la svo­je ma­ne, upi­ta­la je Sa­rah Hyland (27). Glu­mi­ca, naj­poz­na­ti­ja po ulo­zi u se­ri­ji “Mo­der­na obi­telj”, pred­lo­ži­la je obo­ža­va­te­lji­ma da i oni to ra­de.

- Kad si is­pred ogle­da­la, mis­liš samo o to­me da mo­raš ima­ti tr­buš­ne mi­ši­će kao Dua Li­pa - objas­ni­la je Sa­rah. Glu­mi­ca je pri­je dva mje­se­ca za­vr­ši­la u bol­ni­ci zbog iz­mo­re­nos­ti, pa tre­nu­tač­no po­bolj­ša­va zdrav­lje. (vb)

GO­RAN GAVRANOVIĆ, URED­NI­CA CAFÉ24: JASMINA BAUMAN, ART DI­REK­TOR: KRISTIJAN ZINAJA, GRAFIČKE UREDNICE: DA­RI­JA PINJUH, IVA DVOJKOVIĆ NO­VI­NA­RI I SURADNICI: DA­VOR LUGARIĆ, TATJANA PACEK, VA­LEN­TI­NA BOLTIŠ, TONIA MALIĆ, LUCIJA PTIČAR, RAMONA ŠĆURIC, IVA­NA PRGOMET LEKTURA: JASMINA BAUMAN; FO­TO­GRA­FI­JA NA NASLOVNICI: IGOR ŠOBAN/PIXSELL, TO­MIS­LAV MILETIĆ/PIXSELL FO­TO­GRA­FI­JE: PIXSELL, www.pixsell.hr, NEWS AGEN­CI­JA: NEWSROOM, www.newsroom.hr, OGLAŠAVANJE: MIR­JA­NA GLAVAK (di­rek­to­ri­ca), tel. 01/6069-411, fax. 01/6069-600, e-ma­il: ogla­si@24sa­ta.hr, IZDAVAČ: 24sa­ta d.o.o. ORE­ŠKO­VI­ĆE­VA 6H/1, 10 010 ZA­GREB, MB: 3224945, OIB: 78093047651, TISKARA: TISKARA ZA­GREB d.o.o.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.