Lo­šić se is­pri­ča­va Te­re­zi: Za­lio sam je vi­nom i oti­šao

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Sa­ša Lo­šić (54), fron­t­men gru­pe Pla­vi or­kes­tar, još je od mla­dos­ti imao pro­blem s tre­mom, a ni­je ni sa­njao da će jed­nog da­na nje­gov bend pos­ta­ti je­dan od kul­t­nih gru­pa ko­je su za­šti­ta­ri mo­ra­li dos­lov­no bra­ni­ti od sil­nih obo­ža­va­te­lja dok su ho­da­li uli­com.

U in­ter­v­juu za “IN Ma­ga­zin” re­kao je, da mu net­ko da ča­rob­ni šta­pić, sve bi pro­mi­je­nio te ne bi ni­kad oda­brao taj put u ži­vo­tu.

- Kad bih sad do­šao na ras­križ­je pa da imam dva­put, ne bih oda­brao smjer jav­nog ži­vo­ta. U po­čet­ku mi je to go­di­lo jer sam bio pre­ten­ci­ozan mla­dić ko­ji je ne­kad imi­ti­rao Bre­go­vi­ća, že­lio se du­hom i is­kus­tvom pra­vi­ti pa­met­ni­ji ne­go što je­sam. A sad ka­ko su go­di­ne proš­le, vi­dim da mi jav­ni ži­vot stva­ra jed­no op­te­re­će­nje - objas­nio je Sa­ša. Sma­tra da bi se bo­lje os­tva­rio i u ulo­zi ro­di­te­lja da ni­je oda­brao ži­vot glaz­be­ni­ka.

oso­be ra­skoš­no di­je­le svo­ju pri­vat­nost, bu­de mi ja­ko ne­ugod­no, utis­nem se u fo­te­lju od ne­ugod­nos­ti. Ta­ko da, ako mi ne­će­te za­mje­ri­ti, ne bih o to­me pre­vi­še ja­di­ko­vao - priz­nao je Lo­šić. Pje­vač će s ben­dom na­kon tri­de­set go­di­na po­nov­no nas­tu­pi­ti u Spli­tu te pros­la­vi­ti tri­de­set go­di­na ka­ri­je­re. Pri­sje­tio se i nez­god­nog do­ga­đa­ja ko­ji je imao s Te­re­zom Ke­so­vi­jom (79) kad su ima­li pr­vi nas­tup.

- Ja sam tad bio kli­nac i umi­rao sam od tre­me što sam bli­zu ta­ko ve­li­ke zvi­jez­de

- Kad vi­dim da jav­ne

i po­nio sam plas­tič­nu ča­šu u ko­joj sam imao cr­no vi­no. Ča­ša mi je puk­la kad sam je ma­lo za­gr­lio da se sli­ka­mo, a ja sam vi­dio ka­ko se to raz­li­je­va po nje­zi­noj bi­je­loj to­ale­ti. Bio sam užas­nut i samo sam po­bje­gao. Ovim pu­tem joj se is­pri­ča­vam - re­kao je glaz­be­nik. Ka­da ode u mi­ro­vi­nu, pre­se­lit će se na otok Hvar ka­ko bi mo­gao uži­va­ti u mi­ru u kru­gu pri­ja­te­lja. No nje­go­va du­go­go­diš­nja dje­voj­ka ne­ma is­te pla­no­ve kao Sa­ša.

i ve­li­ki je lju­bi­telj pla­ni­na­re­nja, gdje god da ode­mo, samo bi se pe­nja­la pa na ovo br­do pa na ono. A ja sam kla­sič­ni ‘le­žač’, ja vo­lim gle­da­ti te­le­vi­zi­ju, le­ža­ti na ka­uču i samo mi­je­nja­ti pro­gra­me, ka­ko bi Dal­ma­tin­ci rek­li: ‘Vrag je od­nio pri­šu’ - objas­nio je Lo­šić. (rš, kr)

- Ona vo­li pu­to­va­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.